10/12/18

Vernieuwing alom! Wat verandert er voor uw burgerlijke maatschap?

Recent zijn diverse nieuwe wetten van kracht geworden die een impact kunnen hebben op de burgerlijke maatschap. De meeste wijzigingen zijn een gevolg van de wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht maar ook door de hervorming van het UBO-register zullen de maatschap en haar maten een groot deel van hun anonimiteit verliezen.

Wij bezorgen u hierbij de belangrijkste aandachtspunten.

1.  Inschrijving vereist bij KBO
Het nieuwe Wetboek Economisch Recht (WER) heeft het onderscheid afgeschaft tussen burgerlijke en handelsvennootschappen. De burgerlijke maatschap wordt m.a.w. gewoon een maatschap, en valt voor de toepassing van het WER onder de definitie van ‘onderneming’.

Het belangrijkste gevolg hiervan is dat een maatschap voortaan ook zal moeten ingeschreven worden bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De KBO is een databank waarin men alle basisgegevens van een onderneming opneemt.

Bij de inschrijving dient de naam en de maatschappelijke zetel van de burgerlijke maatschap bekend gemaakt te worden, waardoor deze gegevens dus ook voor het publiek kenbaar zal gemaakt worden.

De namen van de verschillende maten moeten daarentegen niet kenbaar gemaakt worden in het kader van de inschrijving in de KBO (zie echter verder punt 3).

De verplichting voor een maatschap om zich te registreren in de KBO geldt in principe vanaf 1 november 2018. Bestaande maatschappen krijgen nog de tijd tot 30 april 2019 om zich in regel te stellen en zich in te schrijven in de KBO.

2. Boekhouding
Doordat de maatschap thans een onderneming wordt, zal eveneens een boekhouding moeten worden bijgehouden.

Voor maatschappen waarvan de omzet lager is dan 500.000 euro zal een vereenvoudigde boekhouding voldoende zijn. Dit houdt in dat een financieel dagboek, inkoop- en verkoopboek, alsook een inventaris van de bezittingen, vorderingen, verplichtingen en schulden zal moeten worden bijgehouden.

Maatschappen waarvan de omzet hoger is dan 500.000 euro zullen een dubbele boekhouding moeten voeren. Om de omzet van de maatschap vast te stellen, zal geen rekening worden gehouden met financiële opbrengsten.

Gelet op de aard en de omvang van uw maatschap, zal het houden van een vereenvoudigde boekhouding in principe kunnen volstaan. Hierdoor zal de documentatie die u momenteel al bijhoudt, wellicht volstaan als vereenvoudigde boekhouding. De impact van deze maatregel zal voor de meesten dan ook vrij beperkt zijn.

De verplichting voor een maatschap om een boekhouding (al dan niet vereenvoudigd) geldt vanaf 1 november 2018. Bestaande maatschappen krijgen nog tot 30 april 2019 de tijd om zich in regel te stellen.

3. Registratieplicht UBO-register
Ook het UBO-register is inmiddels actief geworden. Het UBO-register is een databank die de gegevens bijhoudt van de uiteindelijke begunstigden van alle in België opgerichte rechtspersonen.

Net als alle andere rechtspersonen, zal ook de maatschap aan het UBO-register moeten melden wie haar uiteindelijke begunstigden zijn. Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks een percentage van stemrechten of eigendomsbelang heeft van meer dan 25% zal moeten aangewezen worden in het  UBO-register. Concreet komt dit er op neer dat een maatschap meldingsplichtig zal zijn zowel wat betreft de ouders (omwille van de stemrechten via het vruchtgebruik) als wat betreft de kinderen (omwille van het eigendomsbelang).

Zoals reeds aangehaald is het UBO-register een databank met informatie omtrent de persoonsgegevens van de uiteindelijke begunstigden. Het UBO-register bevat geen informatie over de aard en de omvang van het vermogen van de maatschap.

Het UBO-register wordt opgericht in het kader van de antiwitwaswetgeving. De informatie uit het register zal in eerste instantie aangewend worden door alle overheidsinstanties die belast zijn met de strijd tegen het witwassen. Evenwel zal ook de fiscus in bepaalde omstandigheden inzake kunnen krijgen in het UBO-register.

Registratie in het UBO-register kan vanaf 31 oktober 2018 via het elektronisch platform MyMinFin. Alle informatie moet een eerste keer worden geregistreerd tegen uiterlijk 31 maart 2019. De informatie moet ook telkens worden aangepast vanaf het ogenblik waarop die informatie wordt gewijzigd. Ten slotte moet de geregistreerde informatie ook jaarlijks bijgewerkt worden.

Auteurs:
Elke Malfait (Advocaat)
Kim Van Quekelberghe (Advocaat)

dotted_texture