28/11/18

Aanpassen Brusselse Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening: openbaar onderzoek naar verplichte aanleg van infrastructuur …

  • Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) aanpassen in lijn met artikel 8 van de Europese Richtlijn 2014/61/EU inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid;
  • Volgens het voorontwerp van besluit tot wijziging van de GSV zullen zowel alle nieuwe gebouwen, als grondig te renoveren gebouwen standaard moeten worden uitgerust met een voor hoge snelheid bestemde fysieke binnenhuisinfrastructuur;
  • Tot 4 december 2018 voert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een openbaar onderzoek uit naar het voorontwerp van besluit tot wijziging van het GSV (zie de website van de Gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed);
  • Opmerkingen en bezwaren over het voorontwerp moeten ofwel schriftelijk toekomen bij het college van burgemeester en schepenen van één van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ofwel mondeling toekomen bij de daartoe aangewezen beambte in het gemeentehuis;
  • Het besluit zal van toepassing zijn op aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en attesten die zijn ingediend na de inwerkingtreding van het besluit en waarvoor nog geen ontvangst van een volledig en ontvankelijk dossier bevestigd werd en eveneens op de handelingen en werken waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is wegens hun geringe omvang en waarvan de uitvoering is aangevat na de inwerkingtreding van het besluit;
  • Wij houden de stand van zaken met betrekking tot de wijziging van de verordening nauwlettend in het oog en houden u op de hoogte in geval van nieuwe ontwikkelingen.
dotted_texture