10/11/18

Gewijzigde Appartementswet: afslanking van de statuten en verplicht opstellen van een reglement van interne orde

  • Ieder gebouw of groep van gebouwen waarop het appartementsrecht van toepassing is, moet beheerst worden door een basisakte, een reglement van mede-eigendom (samen “de statuten”), en per 1 januari 2019, ook door een reglement van interne orde;
  • Onder de Appartementswet van 2 juni 2010 kan de algemene vergadering vrij beslissen om al dan niet een reglement van interne orde op te stellen. De gewijzigde Appartementswet van 18 juni 2018 (BS 2 juli 2018) verplicht echter vanaf 1 januari 2019 het opstellen ervan;
  • Het reglement van interne orde moet minimaal volgende punten bevatten: (i) de regels over de bijeenroeping, werkwijze en bevoegdheid van de algemene vergadering, (ii) de regels met betrekking tot de syndicus, en (iii) de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarin de gewone algemene vergadering plaatsvindt;
  • Vele mede-eigendommen hebben reeds een reglement van interne orde (ook wel reglement van orde genoemd), dergelijk oud reglement volstaat niet onder de nieuwe wetgeving. De opgesomde drie punten werden immers voorheen opgenomen in het reglement van mede-eigendom en verhuizen naar het reglement van interne orde;
  • Door de overdracht van deze punten naar het verplichte reglement van interne orde, voorziet de wetgever in een afslanking van de statuten;
  • Het reglement van interne orde kan opgesteld worden bij onderhandse akte;
  • De syndicus dient aldus over te gaan tot aanpassing of wijziging van het reglement van interne orde: (i) mits besluit van de algemene vergadering, of (ii) zonder besluit van de algemene vergadering in geval van een wijziging van de toepasselijke wettelijke regels, waarna de wijzigingen op de eerstvolgende algemene vergadering worden toegelicht.
dotted_texture