26/07/18

Soepeler bouwen dankzij de Codextrein 2017 : oude verkavelingsvoorschriften in sommige gevallen niet langer van toepassing

Eén van de – naar eigen zeggen - “fundamentele wijzigingen” aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening , is dat de verkavelingsvoorschriften van 15 jaar of ouder niet langer bindend zijn voor nieuwe vergunningsaanvragen . Op die manier probeert de Vlaamse wetgever een antwoord te bieden op de stijgende vraag naar bouwgrond.

Wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)

Sedert de inwerkingtreding van de allereerste Stedenbouwwet in 1962 vormden de verkavelingsvoorschriften uit alle niet-vervallen verkavelingen een weigeringsgrond voor vergunningsaanvragen. Wel konden beperkte afwijkingen op deze verkavelingsvoorschriften worden toegestaan.

Met de Codextrein 2017 werd er echter een fundamentele wijziging doorgevoerd: de VCRO bepaalt thans dat enkel de verkavelingsvoorschriften uit verkavelingen jonger dan 15 jaar nog een dwingende weigeringsgrond kunnen vormen voor vergunningsaanvragen. De voorschriften uit verkavelingen ouder dan 15 jaar vormen daarentegen geen dwingende weigeringsgrond meer.

In de Memorie van Toelichting bij de Codextrein 2017 wordt wel benadrukt dat dit niet betekent dat deze oudere verkavelingsvoorschriften al hun betekenis verliezen. Wie zich aan de verkavelingsvoorschriften houdt, heeft immers meer zekerheid over de uitkomst van de vergunningsaanvraag dan wie dit niet doet. De verkavelingsvoorschriften worden immers geacht de criteria van de goede ruimtelijke ordening ter plaatse weer te geven.

Om te berekenen of een verkavelingsvergunning (of een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden) al dan niet 15 jaar oud is, moet gekeken worden naar de datum van de afgifte van de oorspronkelijke verkavelingsvergunning in laatste administratieve aanleg. Eventuele latere wijzigingen van deze verkavelingsvergunning hebben geen invloed op deze berekening.

De reden van deze wijziging van de VCRO

Deze wijziging m.b.t. het dwingend karakter van de verkavelingsvoorschriften is ingegeven met het oog op de verhoging van het ruimtelijk rendement van de bestaande bebouwde ruimte en de zoektocht naar extra ruimte voor wonen via verdichting, renovatie en hergebruik. De Decreetgever verwacht dat er tegen 2020 93.000 bijkomende woongelegenheden zullen nodig zijn en rekent er dus op dat deze versoepeling hieraan kan bijdragen.

Geen versoepeling voor verkavelingsvoorschriften m.b.t. de openbare weg en het openbaar groen

Deze versoepeling van de verkavelingsvoorschriften geldt dus niet voor verkavelingen jonger dan 15 jaar.

Daarenboven wordt de aanduiding van de openbare wegenis en het openbaar groen in verkavelingen als een essentieel ordeningselement beschouwd, waar dus nooit van kan worden afgeweken, ook niet bij verkavelingen ouder dan 15 jaar.

Inwerkingtreding

Deze versoepeling is in werking getreden op 30 december 2017 en geldt voor de vergunningsaanvragen die sedert deze datum werden ingediend.

dotted_texture