25/04/18

Inwerkingtreding Decreet Handhaving Omgevingsvergunning op 1 maart 2018

  • De Vlaamse Regering keurde op 9 februari 2018 het Besluit betreffende de handhaving van de ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten goed. Daarmee werd de inwerkingtredingsdatum van het Besluit zelf, maar ook van het Decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning (“Decreet Handhaving Omgevingsvergunning”) vastgelegd op 1 maart 2018.
  • De bijzondere informatieplicht in het kader van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (“VCRO”) wordt gewijzigd, waardoor een instrumenterende ambtenaar (vb. een notaris), een vastgoedmakelaar of eigenaar voortaan een koper van een onroerend goed moet inlichten over alle procedures die mogelijks aanleiding geven tot gerechtelijke/bestuurlijke maatregelen, dan wel of een procedure aanhangig is voor het opleggen van een dergelijke maatregel.
  • Deze informatieplicht geldt eveneens bij de verhuur van een onroerend goed langer dan negen jaar, inbreng van onroerend goed in een vennootschap, akten tot vestiging van erfpacht of opstal en elke andere akte van een eigendomsoverdracht ten bezwarende titel.
  • Naast de instandhouding van de illegale gevolgen van stedenbouwkundige misdrijven in kwetsbaar gebied, maakt ook het miskennen van de bijzondere informatieplicht voortaan een stedenbouwkundige inbreuk uit, bestrafbaar met een exclusieve bestuurlijke geldboete van maximaal EUR 50.000,00 (te vermenigvuldigen met opdeciemen).  
  • Voortaan kan een minnelijke schikking enkel nog betrekking hebben op de burgerrechtelijke gevolgen van gepleegde stedenbouwkundige misdrijven of inbreuken. De minnelijke schikking staat voortaan ook open voor alle belanghebbenden, op voorwaarde dat alle titularissen van een zakelijk recht op het onroerend goed in de minnelijke schikking betrokken zijn.
  • Een miskenning van de verplichtingen die in een minnelijke schikking zijn opgenomen, kan aanleiding geven tot de toepassing van een bestuurlijke maatregel of een herstelsanctie.
dotted_texture