14/02/18

Is het mandaat van uw syndicus al ingeschreven in de Kruispuntbank?

Sinds 1 april 2017 moeten verenigingen van mede-eingenaars er op toezien dat het mandaat dat hun syncicus van hen krijgt, is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Mede-eigenaars krijgen tot 31 maart 2018 om hiervoor te zorgen. De wetgever wil op deze manier onder meer de transparantie rond de activiteiten van de syndicus verhogen. Onrechtmatige handelingen zullen gemakkelijker opgespoord kunnen worden met een betere bescherming van de eigenaars tot gevolg.

Deze verplichting is het gevolg van het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017 en staat los van de inschrijving van de onderneming zelf in de KBO.

De verantwoordelijkheid tot inschrijving ligt bij de syndicus zélf en kan gebeuren via een ondernemingsloket naar keuze.

Voor welke syndici van toepassing?

Deze inschrijvingsplicht in de KBO moet gebeuren door elke syndicus, zowel professioneel als niet-professioneel, natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Deze verplichting geldt ook voor de voorlopige syndicus die door de algemene vergadering werd aangesteld voor een beperkte periode of voor een specifieke opdracht, of door de rechtbank ter vervanging van de eigenlijke syndicus die zijn opdracht niet naar behoren uitvoerde.

Deze verplichting is overigens van toepassing op alle verenigingen van mede-eigenaars. Indien er sprake is van minstens 20 kavels, behoort het tot de mogelijkheden van de vereniging om deelverenigingen op te richten. Wanneer dit het geval is, moeten zowel de syndicus van de hoofdvereniging als die van de deelverenigingen ingeschreven worden, zelfs indien dit één en dezelfde persoon is.

Noodzakelijke gegevens voor de inschrijving

In het aanvraagdossier moeten de volgende identificatiegegevens en documenten worden voorzien :

1°   Het ondernemingsnummer van de vereniging van mede-eigenaars;

2°   Een uittreksel uit de akte van aanstelling of benoeming van de syndicus;

3°   Het rijksregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid als het om een natuurlijke persoon gaat of het ondernemingsnummer en desgevallend het rijksregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid van de zaakvoerder of de gedelegeerd bestuurder  als het om een vennootschap gaat.

Waar dient men in te schrijven?

Een ondernemingsloket naar keuze is verantwoordelijk voor de registratie van de aanvragen tot inschrijving, wijziging of doorhaling.

Het ondernemingsloket kan bijkomende documenten opvragen om alzo een eenduidige identificatie van de inschrijver-natuurlijke persoon mogelijk te maken.

Indien het aanvraagdossier onvolledig blijkt, moet het ondernemingsloket binnen een termijn van 8 werkdagen de aanvrager hierover informeren.

Wanneer het dossier volledig is, heeft het ondernemingsloket eveneens een termijn van 8 werkdagen om de aanvrager in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Wanneer er redenen zijn om het verzoek tot inschrijving, wijziging of doorhaling te weigeren, dan moet dit ook binnen de 8 werkdagen meegedeeld worden aan de aanvrager.

Wanneer van toepassing?

De verplichte registratie van de syndicus of voorlopige syndicus van een vereniging van mede-eigenaars is ingegaan op 1 april 2017.

De verenigingen van mede-eigenaars die vandaag reeds ingeschreven zijn in de KBO, dienen alsnog het mandaat van hun syndicus uiterlijk op 31 maart 2018 te laten registreren.

Auteur: Bastiaan Baeskens, Advocaat Monard Law

dotted_texture