29/11/17

Tax shelter voor investeringen in startende micro-ondernemingen via crowdfundingplatform stijgt retroactief van 30% naar 45%

Heeft u in 2016 een investering in een startende micro-onderneming gedaan via een financieringsvehikel en claimden u of uw boekhouder slechts een belastingvermindering van 30% in de aangifte personenbelasting, zal u alsnog aanspraak kunnen maken op de resterende 15% en uw belasting over 2016 bijkomend kunnen verminderen. Daartoe zal u een bezwaarschrift of een verzoek tot ambtshalve ontheffing te tot bijkomende belastingvermindering moeten richten aan de bevoegde belastingdienst. Wij doen dat graag voor u tegen een vooraf vastgelegde en beperkte kost.

Een aan de Belgische personenbelasting of belasting va niet-inwoners onderworpen particulier kan een belastingvermindering claimen voor investeringen in het kapitaal van een startende onderneming. De belastingvermindering is 45% of 30% van het geïnvesteerde bedrag, al naargelang de startup kwalificeert als een micro-onderneming of niet (voor een net opgerichte startup zal dat doorgaans het geval zijn). Aangezien het maximale investeringsbedrag 100.000 euro per jaar bedraagt, bedraagt de maximale belastingvermindering 45.000 euro per jaar.

Nogal wat investeringen in het kapitaal van startups door particulieren gebeuren via een crowdfundingplatform. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van een financieringsvehikel waarin de investeringen worden gebundeld. Het financieringsvehikel gebruikt die inbrengen daarna om een kapitaalverhoging door te voeren bij de startup. Dat vereenvoudigt het proces, vermijdt een versnipperd aandeelhouderschap bij de startup en verhoogt de flexibiliteit voor de investeerder.

Aan het gebruik van tussengeplaatste financieringsvehikels is één groot pijnpunt verbonden, namelijk dat het percentage van de belastingvermindering om wetgevingstechnische redenen sowieso beperkt is tot 30% van het geïnvesteerde bedrag. Dat was allicht niet de bedoeling van de wetgever toen eind 2016 de mogelijkheid van tussenplaatsing van een financieringsvehikel in de wet werd ingeschreven, nadat midden 2015 de praktijk van de onrechtstreekse investering was ontstaan.

De regering heeft dit gelukkig ingezien en diende recentelijk een wetsontwerp in om de lacune uit de wereld te helpen. Daarbij stelt ze dat het geen nieuw toegekend recht aan de belastingplichtigen, betreft, maar een tekstcorrectie die ook voor het verleden uitwerking vindt, met name voor inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017). Dit zal de belastingplichtige toelaten om de teveel betaalde personenbelasting over inkomstenjaar 2016 terug te vorderen.

De terugvordering kan op twee wijzen. Binnen de zes maanden na ontvangst van het aanslagbiljet over aanslagjaar 2017 kan een bezwaarschrift worden ingediend. Een langere termijn geldt voor het verzoek om ambtshalve ontheffing tegen overbelasting. In beide gevallen betreft het relatief eenvoudige documenten die wij tegen vooraf vastgelegde, beperkte kost voor u kunnen richten aan de bevoegde belastingdienst.

dotted_texture