09/06/17

De nieuwe Codex over het welzijn op het werk is er

10 KB’s van 28 april 2017 tot vaststelling van de boeken I t.e.m. X van de Codex over het welzijn op het werk (BS 2 juni 2017)


1.       Wat?

Vorige week werden in het Belgisch Staatsblad tien KB’s gepubliceerd die samen de nieuwe Codex over het welzijn op het werk vormen. Elk KB vormt één van de tien boeken van de Codex over het welzijn op het werk. 

De tien boeken van de Codex over het welzijn op het werk zijn:

Boek I - Algemene beginselen

Boek II - Organisatorische structuren en sociaal overleg

Boek III - Arbeidsplaatsen

Boek IV - Arbeidsmiddelen

Boek V - Omgevingsfactoren en fysische agentia

Boek VI - Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia

Boek VII - Biologische agentia

Boek VIII - Ergonomische belasting

Boek IX - Collectieve bescherming en individuele uitrusting

Boek X - Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën


Bovendien heft elk KB de afzonderlijke KB’s die voorheen over de welzijnsaangelegenheden bestonden, op. 

Bijvoorbeeld:

Het KB dat Boek II – Organisatorische structuren en sociaal overleg  invoegt en de regels over de interne en de externe preventiediensten en de comités voor preventie en bescherming op het werk bevat, heft onder meer op:

  • het KB van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk,
  • het KB van 27 maart 1998 betreffende de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk,
  • het KB van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk.


2.       Waarom?

Bij besluiten van 11 februari 1946 en 27 september 1947 werd het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) goedgekeurd. Op dat ogenblik had dit reglement tot doel al de reglementaire en algemene bepalingen betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers die over een groot aantal besluiten verspreid waren in één enkele tekst bijeen te brengen en aldus te coördineren.

Het ARAB werd in de loop van de jaren herhaaldelijk gewijzigd en er werd ook andere wetgeving m.b.t. het welzijn op het werk tot stand gebracht. Omdat dit alles een onoverzichtelijk geheel was geworden,  besloot men over te gaan tot een codificatie waarbij het ARAB wordt vervangen door een Codex over het welzijn op het werk. Dit werd aangekondigd in een Omzendbrief van 28 september 1993 betreffende de Codex over het welzijn op het werk (BS 5 oktober 1993). De omzendbrief bepaalt de structuur van de nieuwe Codex over het welzijn op het werk. Telkens wanneer in de voorbije jaren een nieuw KB over het welzijn op het werk werd afgekondigd, werd de toekomstige plaats van het KB in de structuur van de Codex over het welzijn op het werk aangeduid. In voorkomend geval werden de oude bepalingen van het ARAB over de door het nieuwe KB geregelde aangelegenheid, opgeheven.

Die operatie heeft meer dan 20 jaar in beslag genomen maar nu is ze voltooid. Van het ARAB blijft slechts een heel beperkt aantal artikelen bestaan.


3.       Waar te vinden?

Op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kan de Codex over het welzijn op het werk worden geraadpleegd in een overzichtelijke pdf. Er zijn ook concordantietabellen voor elk boek van de Codex over het welzijn op het werk beschikbaar.


4.       Wanneer in werking?

De Codex over het welzijn op het werk treedt in werking op 12 juni 2017.

Maar er is voorzien in een overgangsperiode van twee jaar, dus tot 12 juni 2019. Gedurende die overgangsperiode blijven de verwijzingen naar de bepalingen van de KB’s die opgeheven worden en die voornamelijk voorkomen in alle documenten die in toepassing van of naar aanleiding van die besluiten werden opgesteld, geldig tot ze in overeenstemming zijn gebracht met de bepalingen van de nieuwe Codex.


5.       To do?

De Codex over het welzijn op het werk is een coördinatie van de bestaande wetgeving m.b.t. het welzijn van de werknemers op het werk. Er is niet geraakt aan de inhoud van die wetgeving. Er zijn wel kleine tekstaanpassingen die de leesbaarheid van de reglementering en de eenduidigheid van de terminologie moeten verhogen.

Als werkgever krijgt u dus geen bijkomende en/of gewijzigde verplichtingen op het vlak van het welzijn op het werk.

Op uw ‘to do list’ moet u enkel noteren dat moet worden nagekeken of er in de onderneming documenten en/of formulieren worden gebruikt met verwijzingen naar de opgeheven KB’s. Maar daar is geen haast bij. Zoals hierboven al is vermeld, geldt een overgangsperiode van twee jaar.

dotted_texture