03/05/17

Herziening wetgeving overheidsopdrachten klassieke sectoren zo goed als afgerond

De herziening van de wetgeving overheidsopdrachten is, althans wat de klassieke sectoren betreft, quasi afgerond. Het voorlopig laatste wapenfeit is de definitieve goedkeuring van het KB tot wijziging van de Algemene Uitvoeringsregels inzake overheidsopdrachten (AUR) [1] op de ministerraad van 28 april 2017. Binnenkort zal dit KB ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning en vervolgens worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De wijzigingen aan de AUR kunnen kernachtig als volgt worden samengevat:

 • De leer omtrent de wijzigingen van de opdracht de vraag wanneer dergelijke wijziging dient te leiden tot een nieuwe aanbesteding wordt, ingevolge de Pressetext-rechtspraak [2], volledig herzien en op punt gesteld

 • Verscheidene bepalingen inzake de strijd tegen sociale dumping worden ingevoerd. Deze hebben onder meer betrekking op:

  • Het verbod voor de onderaannemer om het geheel van de opdracht dat hem werd toegewezen verder in onderaanneming te geven

  • De beperking van de onderaannemingsketen en de verhoogde transparantie daarin

  • De verplichte naleving van de erkenningswetgeving [3] voor de onderaannemers

  • Het nazicht op de afwezigheid van uitsluitingsgronden in hoofde van de onderaannemers.

De nakende publicatie van de gewijzigde AUR kadert in een algehele herziening van de wetgeving overheidsopdrachten ingevolge de afkondiging van nieuwe Europese Richtlijnen inzake overheidsopdrachten. [4] Volgende wetgevende/reglementerende initiatieven werden reeds genomen:

 • Publicatie van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten op 14 juli 2017

 • Publicatie van de wet van 16 februari 2017 houdende wijziging de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen diensten op 17 maart 2017

 • Definitieve goedkeuring nieuw KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren ( ministerraad 31 maart 2017)

Luidens de tekst van het wijzigings-KB inzake de AUR, alsook het nieuwe KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zou de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten in werking treden op 30 juni 2017. Wordt vervolgd.

Auteurs:
Prof. Dr. Steven Van Garsse, Advocaat-Vennoot
Simon Verhoeven, Advocaat


Eindnoten:

[1] KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken, BS 14 februari 2014.

[2] HvJ 19 juni 2008, C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur.

[3] Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, BS 6 april 1991.

[4] Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG, Publ. L. 94, 28 maart 2014, 65 en Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG, Publ. L. 94, 28 maart 2014, 243.

dotted_texture