01/02/17

Inschrijvers moeten in orde zijn met hun verplichtingen inzake sociale bijdragen en belastingen op de dag dat zij hun offerte…

Het Europees Hof van Justitie heeft een interessant arrest geveld op 10 november 2016 (Ciclat Soc. Coop. Vl. Consip SpA, C-199/15) met de betrekking tot de uitsluitingsgronden.

In de zaak die voor het Hof werd gebracht, had een inschrijver niet voldaan aan haar verplichtingen inzake sociale bijdragen, op de indieningsdatum van de offertes. De onregelmatigheid werd evenwel hersteld en de betaling werd gedaan lopende de gunningsprocedure, voor de gunning van de opdracht.

Het Hof heeft vooreerst in deze zaak Ciclat-Consip in herinnering gebracht dat een aanbestedende dienst weliswaar kan verzoeken dat de gegevens inzake een inschrijving nauwgezet worden verbeterd of aangevuld, doch dat dergelijke verbeteringen of aanvullingen enkel betrekking kunnen hebben op gegevens waarvan objectief kan worden vastgesteld dat zij dateren van voor het einde van de inschrijvingstermijn om deel te nemen aan een aanbestedingsprocedure, en niet op gegevens die op straffe van uitsluiting moeten worden verstrekt (zie in die zin arrest van 10 oktober 2013, Manova, C‑336/12, EU:C:2013:647, punten 39 en 40).

Bovendien kan de bepaling, die de aanbestedende dienst toelaat om te verlangen dat de ondernemers de overgelegde verklaringen en bescheiden aanvullen of nader toelichten, niet aldus worden uitgelegd dat deze dienst elke rectificatie kan toestaan voor omissies die volgens de uitdrukkelijke bepalingen van de aanbestedingsdocumenten moeten leiden tot uitsluiting van de inschrijver (zie in die zin arrest van 6 november 2014, Cartiera dell’Adda, C‑42/13, EU:C:2014:2345, punt 46).

Het Hof besluit dat de richtlijn zich niet verzet tegen een nationale regeling, die een schending van de voorschriften inzake de betaling van socialezekerheidsbijdragen die bestond op het tijdstip van deelname aan een aanbesteding, aanmerkt als een uitsluitingsgrond, zelfs indien het bedrag van de bijdragen vóór de gunning of vóór de ambtshalve controle door de aanbestedende dienst werd geregulariseerd.

Er moet worden opgemerkt dat de Belgische Raad van State reeds een soortgelijke rechtspraak desbetreffende had ontwikkeld.

Ter conclusie, zullen de inschrijvers aandachtig moeten zijn met betrekking tot het voldoen van hun verplichtingen inzake sociale bijdragen en belastingen op de dag dat zij hun offerte indienen. Een onregelmatigheid desbetreffende kan niet naderhand, lopende de gunningsprocedure, worden hersteld.

Virginie Dor
Partner
virginie.dor@cms-db.com


Youri Musschebroeck
Junior Associate
youri.musschebroeck@cms-db.com

dotted_texture