01/03/16

Publicatie van de nieuwe controlewetgeving

De nieuwe Controlewet, de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, die het prudentieel toezicht regelt, werd gisteren, 23 maart 2016, in het Belgisch Staatblad gepubliceerd en is alvast in werking getreden.

Deze wet zorgt voor het gedeelte omzetting in het Belgisch recht van de Solvency II-Richtlijn en vervangt de vroegere Controlewet van 9 juli 1975 en de vroegere Herverzekeringswet van 16 februari 2009.

Het doel van deze wet is de verzekeringnemers, de verzekerden en de begunstigden van verzekeringsovereenkomsten en –verrichtingen te beschermen en de soliditeit en de goede werking van het financiële stelsel te verzekeren. Deze wet regelt de vestiging en de activiteiten van, alsook het toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die in België werkzaam zijn. Belangrijke aspecten hierbij zijn de solvabiliteit en het risicobeheer, reglementaire normen en verplichtingen, governance, enz.

De Wet telt 9 boeken en 759 artikelen. Hieronder vindt u alvast een kort overzicht van de 9 boeken:

Boek I. Algemene bepalingen

Dit boek regelt het doel, het toepassingsgebied, de definities en de "gereserveerde namen" (waaronder het gebruik van de begrippen "verzekeringsonderneming", "herverzekeringsonderneming", "verzekeraar" of "herverzekeraar").

Boek II. Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht

In dit boek vindt men bepalingen over: de toegang tot het bedrijf, de bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden (met inbegrip van solvency, governance bepalingen, etc.), over de bijzondere bepalingen betreffende bepaalde categorieën van verzekeringsondernemingen, het toezicht op de ondernemingen, het toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsgroepen en het aanvullend toezicht op financiële conglomeraten, de bepalingen over de in moeilijkheden of in onregelmatige situatie verkerende verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en de bepalingen over de beëindiging van de vergunning.

Boek III. Verzekerings- of herverzekeringsondernemingen naar buitenlands recht

Dit boek regelt de uitoefening van verzekeringsactiviteiten in België door verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die onder een andere lidstaat of een derde land ressorteren.

Boek IV. Dwangsommen en andere maatregelen

Dit boek regelt de bevoegdheid van de Belgische Nationale Bank om dwangsommen op te leggen.

Boek V. Sancties

Boek V bevat de bepalingen inzake de administratieve en strafrechtelijke sancties.

Boek VI. Voor verzekeringsondernemingen geldende regels van het internationaal privaatrecht inzake saneringsmaatregelen en liquidatieprocedures

In dit boek vindt men bepalingen over saneringsmaatregelen, over het faillissement en andere liquidatieprocedures die op insolventie berusten, over de liquiditeitsprocedures die niet op insolventie berusten betreffende verzekeringsondernemingen die onder een derde land ressorteren, de vereffening van bijzondere vermogens en de gemeenschappelijke regels betreffende saneringsmaatregelen en liquidatieprocedures.

Boek VII. Materieelrechtelijke aspecten van liquidatieprocedures

Hierin worden bepalingen opgenomen inzake bijzondere regels in geval van een faillissementsprocedure, bijzondere regels in geval van een liquidatieprocedure in de zin van artikel 183 van het Wetboek van Vennootschappen, gemeenschappelijke bepalingen betreffende de verschillende liquidatieprocedures en andere gevallen van samenloop.

Boek VIII. Slot-, wijzigings-, overgangs- en opheffingsbepalingen

De wet bevat een aantal overgangsmaatregelen, o.a. inzake de verplichting tot oprichting van een remuneratiecomité, een risicocomité en een risicobeheerfunctie.

Boek IX. Inwerkingtreding

De wet is in werking getreden op 23 maart 2016

dotted_texture