04/06/15

Meldplicht nummer buitenlandse bankrekening bij CAP vanaf dit jaar!

Melding buitenlandse rekening in aangifte personenbelasting    Sinds aanslagjaar 1997 moet het bestaan van een buitenlandse bankrekening worden gemeld in de aangifte in de personenbelasting (artikel 307 WIB ’92). Deze meldplicht is ondertussen genoegzaam bekend bij belastingplichtigen en zal ook voor aanslagjaar 2015 en nadien vervuld moeten worden.

Sinds AJ 2012 ook “nummer” melden aan CAP    “Nieuw” is dat belastingplichtigen sinds aanslagjaar 2012 ook de nummers van de rekeningen waarvan zij vanaf 1 januari 2011 houder of medehouder zijn (geweest) bij een buitenlandse bank, moeten meedelen aan het “centraal aanspreekpunt” (CAP) (artikel 307, § 1, tweede lid WIB ’92).

Het Centraal aanspreekpunt (CAP) is een register dat bankrekeningnummers en contracten bevat die door natuurlijke personen en rechtspersonen, al dan niet woonachtig in België, gehouden worden. Bepaalde fiscale ambtenaren kunnen bij aanwijzingen van belastingontduiking het CAP raadplegen in het kader van een fiscale controle (artikel 322, § 3 WIB ’92). Het aanhouden en het beheer van het CAP is in handen van de Nationale Bank van België (en dus niet de fiscus zelf).

Melding bij CAP lange tijd dode letter…  De verplichting tot aanmelding van buitenlandse bankrekeningen bij het CAP werd in de praktijk echter keer op keer uitgesteld, bij gebrek aan vaststelling van de precieze modaliteiten daartoe.

tot nu!  Het KB van 3 april 2015 (BS 13 april 2015), alsook een verklarende nota en FAQ op de website van het CAP, hebben daarin recent verandering gebracht. Bijgevolg zullen belastingplichtigen voor het eerst de buitenlandse bankrekening(en) waarvan zij houder zijn voor het aanslagjaar 2015 moeten melden bij het CAP.

Wanneer melden?   Praktisch dient de melding voor bankrekeningen die ”op enigerlei ogenblik” in 2014 bestonden ten laatste "gelijktijdig met het indienen van de aangifte personenbelasting” voor aanslagjaar 2015 te gebeuren. Pro memorie: de aangifte op papier moet uiterlijk 30 juni ingediend worden, de aangifte via tax-on-web uiterlijk 15 juli. Mandatarissen die aangiftes indienen hebben tijd tot 29 oktober. Bij een voorstel van vereenvoudigde aangifte moet de aanmelding bij het CAP ten laatste gebeuren op het moment dat de belastingplichtige de gegevens van het voorstel meedeelt die moeten worden gewijzigd.

Het feit dat de aanmelding bij het CAP is gebeurd, moet dan weer worden bevestigd in de aangifte personenbelasting zelf (art. 307 WIB ’92). Voor de voorbije aanslagjaren, geldt een bijzondere regeling (zie hierna).

Welke gegevens?   De mee te delen gegevens zijn in essentie de identificatie van de belastingplichtige (naam en nationaal nummer) en de identificatie van de buitenlandse bankrekening(en) zelf. Men verzoekt om mededeling van het rekeningnummer (IBAN indien mogelijk), benaming van de buitenlandse bank, de BIC-code, land waar de rekening geopend is, eventuele datum van sluiting van de rekening,…

Belangrijk is te noteren dat er geen verplichting is tot melding van de saldi op de rekening. Er is dus vooralsnog geen sprake van een vermogenskadaster. In de toekomst zal dergelijke info voor de Belgische fiscus wel beschikbaar worden dankzij internationale instrumenten die voorzien in fiscale gegevensuitwisseling omtrent buitenlandse bankrekeningen van ingezetenen (FATCA, de Europese bijstandsrichtlijn en de Common Reporting Standard van de OESO).

Welke rekeningen?   De verplichting slaat op "rekeningen van elke aard": zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, effectenrekeningen, rekeningen gebonden aan een hypothecaire lening of aan elke andere vorm van kredietverlening, enz.

Belangrijk te noteren is dat er geen verplichting is tot melding van de saldi op de rekening aan het CAP. In de toekomst zal dergelijke info voor de Belgische fiscus mogelijk wel beschikbaar worden dankzij internationale instrumenten die voorzien in fiscale gegevensuitwisseling (EU Fatca & CRS).

Hoe meedelen?   De melding kan als volgt gebeuren: 1) hetzij via elektronische weg op de website van de Nationale Bank (NBB), 2) hetzij schriftelijk via een standaardformulier dat door de FOD Financiën werd opgesteld en dat u op de website van de Nationale Bank kan downloaden (Formulier tot melding) of bij het CAP kan aanvragen.

Net als het indienen van de gewone aangifte personenbelasting kan de mededeling van buitenlandse bankrekeningen aan het CAP ook worden verricht door een lasthebber (accountant, advocaat,…).

Wat met oudere aanslagjaren?   Zoals hoger vermeld, geldt de verplichting tot aanmelding bij het CAP sinds aanslagjaar 2012, maar werd deze in de praktijk niet toegepast voor de aanslagjaren 2012 t.e.m. 2014. De wetgever werkte een bijzondere regeling uit waarbij de aanmelding voor deze jaren pas moet gebeuren bij ontvangst van een schriftelijke uitnodiging door de fiscus. Deze laatste zal slechts gezonden worden aan de belastingplichtigen die voor de betrokken aanslagjaren in de aangifte personenbelasting vermeld hebben dat zij over een buitenlandse rekening beschikten.

Blijkens een FAQ (FAQ) opgesteld bij de nieuwe meldplicht zal deze uitnodiging "in de eerste helft van juni 2015" worden verstuurd.

Volgens dezelfde FAQ is deze bijzondere procedure enkel van toepassing voor rekeningen "die bestonden in 2011, 2012 en/of 2013, maar niet meer in 2014, bijvoorbeeld omdat ze afgesloten werden vóór 01.01.2014”. Als de in het verleden in de aangifte personenbelasting aangemelde rekening in 2014 (aanslagjaar 2015) nog steeds bestond, moet deze rekening dus op eigen initiatief bij het CAP gemeld worden volgens de 'normale' hoger vermelde procedure en niet via antwoord op vraag van de fiscus.

Commentaar   De meldplicht bij het CAP is een administratieve verplichting die geen impact heeft op de belastingheffing als zodanig. De fiscus zal anderzijds wel over een aantal nieuwe gegevens kunnen beschikken bij onderzoeken in de fraudesfeer.

Belastingplichtigen die in het verleden niet alle fiscale verplichtingen gerelateerd aan de buitenlandse bankrekening(en) correct vervuld hebben, stelden zichzelf reeds bloot aan bepaalde sancties, gaande van een boete tot een belastingverhoging. De fiscale administratie zelf meent bijvoorbeeld dat het niet-vermelden van het bestaan van een buitenlandse bankrekening een aanwijzing van belastingontduiking uitmaakt, hetgeen een onderzoek mogelijk maakt binnen een 7-jarige onderzoekstermijn (i.t.t. de normale controletermijn va 3 jaar). Het risico op sancties geldt a fortiori voor eventuele fiscale inbreuken gerelateerd aan het vermogen op de niet aangemelde buitenlandse bankrekening.

Aan dit artikel werkten mee:

Gertjan Verachtert (gertjan.verachtert@tiberghien.com)
Gerd D. Goyvaerts (gerdd.goyvaerts@tiberghien.com)
Filip Smet (filip.smet@tiberghien.com)
Bart De Cock (bart.decock@tiberghien.com

dotted_texture