21/01/15

Real estate update: new year’s edition

Vlaams Gewest: vanaf 1 januari 2015

  • In Vlaanderen zelf de registratierechten (Decreet van 9 november 2012 houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting, BS 26 november 2012);
  • Wordt het EPC ook verplicht voor publieke gebouwen vanaf 250 m² bruikbare vloeroppervlakte (Artikel 11.2.1, § 2, tweede lid van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, BS 7 juli 2009);
  • Treedt het decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges in werking, zo ook voor de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen (Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, BS 1 oktober 2014);
  • Treedt het nieuwe onroerenderfgoeddecreet in werking, dat voorziet één overkoepelende regelgeving voor monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologie (Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, BS 17 oktober 2013);
  • Treden een aantal wijzigingen aan het Vlaams bodemdecreet in werking (Decreet van 28 maart 2014 tot wijziging van de diverse bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, BS 4 september 2014);
  • Treedt de nieuwe Vlaamse dakisolatienorm in werking voor woningen en huurwoningen (Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2011 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen en van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 32, 3°, van het decreet van 29 april 2011 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, BS 5 december 2011)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: vanaf 1 januari 2015

  • Moet de notaris controleren of de authentieke akte een verwijzing naar het EPC bevat. Hij dient daarenboven na te gaan of het EPC reeds aanwezig was bij de ondertekening van de verkoopcompromis. Indien dit niet het geval was, dient hij Leefmilieu Brussel op de hoogte brengen (Besluit van 24 april 2014 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, betreffende de EPB-certificatie, BS 16 september 2014);
  • Zullen de nieuwe EPB-eisen in werking treden. Deze nieuwe eisen zijn geïnspireerd door de passiefnorm en worden ook wel omschreven als de "EPB passief 2015-eisen" (Besluit van 21 februari 2013 van de Brussels Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, BS 26 maart 2013);
  • Treedt het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) in werking (Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, BS 21 mei 2013)

Waals Gewest: vanaf 1 januari 2015

  • Treedt het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen in werking: vanaf dan dienen de belangrijkste indicatoren van de energieprestatie, zoals opgenomen in het EPC, te worden vermeld in de openbare publiciteit voor verkoop of verhuur (Decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen, BS 27 december 2013)
dotted_texture