10/07/14

RSZ gaat werkgevers beter begeleiden bij betaling bijdragen

Zo staat het aangekondigd op de - ook al vernieuwde - website van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be). De Rijksdienst heeft zijn inningsproces gereorganiseerd en wil daarmee vooral uw betalingsmoeilijkheden als ondernemer sneller opsporen en u (en natuurlijk zichzelf) waar mogelijk een gninklijk besluit van 13 juli erechtelijke procedure besparen. Marlex kijkt even wat dit concreet voor u betekent.

Lagere drempel voor voorschotten

Een nogal evidente maatregel die elke ondernemer kent: wierempel zo laag mogelijk te houde zeker wil zijn van zijn geld, vraagt een voorschot. Zo ook de RSZ. Hoe meer werkgevers voorschotplichtig zijn, hoe minder de RSZ geconfronteerd wordt met betalingsachterstal bij werkgevers die hun omvangrijke kwartaalbijdragen niet tijdig kunnen of willen betalen.

U hebt het misschien al gemerkt : u betaalde geen voorschotten in 2013, maar sinds 1 januari 2014 bent u voorschotplichtig. Inderdaad, de drempel om maandelijkse voorschotten op de verschuldigde sociale bijdragen te betalen, is gezakt van 6.197 euro naar 4.000 euro. De RSZ kijkt hiervoor telkens naar het voorlaatste kwartaal (K-2) ten opzichte van het lopende kwartaal (K): als u bijvoorbeeld in het laatste kwartaal van 2013 (oktober tot en met december 2013), 4.000 euro of meer sociale bijdragen verschuldigd was, dan zal u in het huidige kwartaal van 2014 (K 2/2014, april tot en met juni 2014) maandelijkse voorschotten moeten betalen.

Wie voorschotplichtig is, betaalt driemaal een bepaald maandelijks procentueel voorschot tegen de vervaldag, en het saldo uiterlijk tegen de normale vervaldag van de kwartaalbijdrage (zie onderstaande tabel). Hoe weet u dan hoeveel voorschot u moet betalen? Simpel : de RSZ rekent u dat uit op basis van hetzelfde kwartaal (K-4) van het jaar voordien (via een nieuw elektronisch programma “Perceval”). Voor het huidige kwartaal kijkt de RSZ naar de bijdragen van het tweede kwartaal van 2013. Van die kwartaalbijdragen betaalt u een bepaald percentage (zie tabel hieronder, het vierde kwartaal is afwijkend). Via uw sociaal secretariaat ontvangt u een maandelijkse factuur waarin die informatie zit verwerkt, niet aangesloten werkgevers krijgen rechtstreeks een brief van de RSZ.

Tip 1: voor startende werkgevers kan de RSZ niet kijken naar hetzelfde kwartaal van het jaar voordien. Weet dat u dan een forfaitair voorschot zal aangerekend worden van 450 euro vanaf de derde werknemer die u tewerkstelt op het einde van voorlaatste maand van het kwartaal (tot voor 1 april 2013 was dit nog per maand en per werknemer die u tewerkstelde in de vorige maand).

Tip 2: u bent actief in het bouwbedrijf (P.C. 124)? Voor uw arbeiders geldt een afzonderlijke regeling van forfaitaire voorschotten, voor uw bedienden volgt u de normale regeling.

Tip 3: u kan het bedrag van de voorschotten in bepaalde (welomschreven) gevallen verminderen, op uw eigen verantwoordelijkheid. U neemt hiervoor best contact op met Marlex of met uw sociaal secretariaat.
Tabel voorschotten:

EERSTE KWARTAAL

5 februari 2014 Eerste voorschot (30%)
5 maart 2014 Tweede voorschot (30%)
5 april 2014 Derde voorschot (25%)
30 april 2014 Saldo van bijdrage

TWEEDE KWARTAAL

5 mei 2014 Eerste voorschot (30%)
5 juni 2014 Tweede voorschot (30%)
5 juli 2014 Derde voorschot (25%)
31 juli 2014 Saldo van bijdrage

DERDE KWARTAAL

5 augustus 2014 Eerste voorschot (30%)
5 september 2014 Tweede voorschot (30%)
5 oktober 2014 Derde voorschot (25%)
31 oktober 2014 Saldo van bijdrage

VIERDE KWARTAAL

5 november 2014 Eerste voorschot (30%)
5 december 2014 Tweede voorschot (35%)
5 januari 2015 Derde voorschot (15%)
31 januari 2015 Saldo van bijdrage

Bron (verlaging drempel) : Koninklijk Besluit van 8 december 2013 – B.S. van 20 december 2013

Actieve benadering van de werkgever - verwacht een telefoontje van de RSZ

De RSZ kondigt ook aan dat zijn medewerkers zelf vaker gericht telefonisch contact zullen opnemen met u als werkgever, namelijk vlak voor of na de vervaldata, om uw betalingsstatus te bespreken. Volgens de RSZ zal dit niet alleen de tijdige betaling van de sociale bijdragen bevorderen, maar zullen zo ook sneller betalingsproblemen aan het licht komen, en kan de medewerker u dan meteen een minnelijk afbetalingsplan voorstellen.

Betere follow-up bij laattijdige betaling

Hebt u moeite met het respecteren van de vervaldagen? De RSZ wil sneller ingrijpen en duidelijker communiceren om betalingsachterstand in de administratieve fase (lees : zelf) af te handelen.

U zal sneller een aanmaning ontvangen dan vroeger, en de vernieuwde aanmaning wordt ook eenvoudiger en duidelijker : vertraging in betaling geeft aanleiding tot interesten en verhogingen, niet-betaling voor de gestelde datum geeft aanleiding tot de gerechtelijke fase, er zal nu ook voor achterstallen een gestructureerde mededeling vermeld staan,… Bovendien kondigt de RSZ aan dat zulke aanmaning opnieuw een moment is waarop een medewerker u zal opbellen om uw betalingssituatie te bespreken.

Tip 1: als u moet keuzes maken, is het soms interessanter een nog niet achterstallig (“nieuw”) kwartaal te betalen, eerder dan een reeds aangerekend openstaand (“oud”) kwartaal. Op die manier vermijdt u het sneeuwbaleffect van verhogingen en interesten op nieuwe achterstallen. U kan uw betaling zelf bestemmen. Vermeld dan steeds duidelijk voor welk kwartaal uw betaling bestemd is. Doet u dit niet, dan wordt uw betaling automatisch aangerekend op de oudste openstaande schuld.

Tip 2: Ook de gerechtelijke fase wordt sneller ingezet dan voorheen, verwacht dus sneller een dagvaarding als u de aanmaningen negeert. Wordt uw onderneming gedagvaard, laat dan beter geen verstek gaan maar neem tijdig contact op met uw Marlex-advocaat of ga zelf naar de zitting. Ook in de gerechtelijke fase is er immers nog een en ander mogelijk. Een verstekvonnis is daarenboven een knipperlicht dat aanleiding kan geven tot een handelsonderzoek door de rechtbank van koophandel. Het is ook een negatief signaal voor de databanken die handelsinformatie verspreiden.

Minnelijk afbetalingsplan

Hebt u tijdelijke betalingsmoeilijkheden, dan kan u - voor zover u nog niet bent gedagvaard - met de RSZ in bepaalde omstandigheden een afbetalingsplan afspreken. Gezien dit gebeurt zonder rechterlijke tussenkomst, spreekt men over een “minnelijke aanzuivering”.

Daarbij zal de RSZ altijd eisen dat u uw volledige openstaande schuld onder het afbetalingsplan afbetaalt. Het is dus niet mogelijk om slechts een of welbepaalde openstaande kwartalen af te betalen, en andere niet. U zal ook altijd maandelijkse aflossingen moeten verrichten, en de eerste schijf moet al binnen de 10 dagen betaald worden : zorg dus tijdig voor de nodige fondsen. De totale duur van het plan kan maximum 18 maanden bedragen, en nooit meer dan 12 maandelijkse schijven per vervallen kwartaal.

Bovendien kan het afbetalingsplan niet verhinderen dat de gebruikelijke sancties (bijdrageopslagen en interesten, zie hieronder) doorlopen zolang er bijdragen verschuldigd zijn. Deze interesten en bijdrageopslagen zullen door de RSZ mee opgenomen worden in de berekening van de maandelijkse aflossing in het plan.

Tip 1: Om de drempel zo laag mogelijk te houden, maakt de RSZ het nu ook mogelijk om online een afbetalingsplan aan te vragen (www.socialsecurity.be > onderneming> RSZ-navordering > een minnelijk afbetalingsplan aanvragen). Dit moet volgens ons wel met enige voorzichtigheid gebeuren.

Tip 2: Sluit nooit een afbetalingsplan af voor een bijdrageschuld die u eigenlijk wil betwisten (bijvoorbeeld omdat u niet akkoord gaat met een door de RSZ als loon beschouwde onkostenvergoeding).

Tip 3: Eens u het afbetalingsplan hebt afgesproken, volg het dan nauwgezet. Werkgevers die het plan niet volgen, zien zich onmiddellijk geconfronteerd met invordering via dwangbevel, betekend door een gerechtsdeurwaarder.
Bron : Koninklijk besluit van 13 juli 2007 (B.S. van 10 september 2007).

Niet nieuw maar wel belangrijk : sancties en vrijstellingen

Nalatige werkgevers krijgen te maken met vrij hoge interesten (7% per jaar, vanaf het verstrijken van het kwartaal tot datum van betaling), en een eenmalige bijdrageopslag (10% op het openstaande bedrag, vanaf het verstrijken van het kwartaal).

Van deze “burgerlijke” sancties kan de RSZ onder bepaalde voorwaarden vrijstelling of vermindering toestaan. De RSZ zal u deze vrijstelling of vermindering echter niet spontaan toekennen, doe dus tijdig het nodige om dit op een gemotiveerde wijze aan te vragen.

dotted_texture