16/01/14

Wat brengt de fiscus in 2014?

Het Marlex-team wenst iedereen een gezond en voorspoedig 2014.

De afgelopen maanden en jaren werden we door de regering Di Rupo getrakteerd op tal van nieuwe fiscale maatregelen. Met uitzondering van de nakende verlaging van de BTW op elektriciteit (6% i.p.v. 21% vanaf april 2014), zorgen de maatregelen meestal voor een verhoging van de fiscale lasten en/of voor een verzwakking van de rechtspositie van de belastingplichtige.

Bij de aanvang van het nieuwe jaar nemen we even de tijd om stil te staan bij enkele fiscale nieuwigheden en aandachtspunten voor 2014.

Een eerste belangrijke fiscale maatregel die in voege treedt op 1 januari 2014 is de BTW voor advocaten. Deze maatregel houdt voor ons kantoor de verplichting in om vanaf dit jaar 21% BTW aan te rekenen op onze erelonen en kosten. Voor ons ondernemerscliënteel zal deze BTW in de regel niet voor een effectieve kostenverhoging zorgen, omdat de BTW voor de ondernemer in de regel aftrekbaar is. In de mate de tussenkomst van een advocaat echter niet kadert in een BTW-activiteit, en er dus geen recht op aftrek van BTW is, zal de BTW wel zorgen voor een effectieve verhoging van de kostprijs.

Verder wordt 2014 wellicht het jaar van de vereffeningen. Met ingang van 1 oktober 2014 wordt de liquidatieheffing (d.i. de belasting op de uitkering van alle reserves uit een vennootschap bij de vereffening) opgetrokken van 10% naar 25%. Wie dus overweegt om zijn vennootschap stop te zetten, doet dit best zo snel mogelijk om de verhoogde liquidatieheffing te vermijden. Bij de beslissing omtrent een mogelijke vereffening moet wel niet alleen rekening gehouden worden met de liquidatieheffing. Wie zijn vennootschap vereffent, moet ook beseffen dat hij vennootschapsbelasting zal moeten betalen op alle meerwaarden die worden gerealiseerd of vastgesteld in het kader van de vereffening (bvb. meerwaarden op onroerende goederen). De fiscus zal hierbij ongetwijfeld een oogje in het zeil houden…

Voor wie zijn vermogen aanhoudt via structuren in het buitenland, vervalt soms een stuk anonimiteit in 2014. In de eerstvolgende aangifte in de personenbelasting moet immers melding gemaakt worden van juridische constructies waarvan men oprichter of begunstigde is. De meldingsplicht slaat enerzijds op trusts en gelijkaardige fiduciaire structuren (Anstalt, Stiftung, …) en anderzijds op vennootschapsrechtelijke structuren (al dan niet met rechtspersoonlijkheid) die niet aan inkomstenbelastingen zijn onderworpen of aan een aanzienlijk gunstiger regime zijn onderworpen. Deze laatste categorie omvat o.m. de zgn. offshore-constructies. Naast de formele meldingsplicht is de regering ook bezig met het voorbereiden van een ‘doorkijkbelasting’ op de geviseerde vermogensstructuren. De mazen van het net voor buitenlands vermogen worden hiermee nogmaals kleiner…

De meldingsplicht voor buitenlandse structuren kan een probleem vormen voor wie geen fiscale regularisatie heeft doorgevoerd. De mogelijkheid om via een Centraal Contactpunt over te gaan tot fiscale regularisatie, waarbij op voorhand rechtszekerheid bestond omtrent het toe te passen boetetarief, werd echter stopgezet op 31 december 2013. Dit betekent wellicht niet dat het in 2014 absoluut onmogelijk wordt om nog spontaan fiscaal te regulariseren. Het zal wellicht nog wel mogelijk zijn om met de lokale controleur te onderhandelen over een regularisatie, maar men zal zich niet langer kunnen beroepen op een wettelijk kader. Op het vlak van de belastingverhogingen en boetes die in dergelijke situatie zullen opgelegd worden, bestaat er dus geen rechtszekerheid meer.

In 2014 zal ook de rechtspositie van een belastingplichtige bij een fiscale controle inzake inkomstenbelastingen veranderen. De regering werkt aan een maatregel die het mogelijk moet maken voor de fiscus om de boekhouding mee te nemen. Op die manier zou de fiscus niet langer verplicht zijn om bij u ter plaatse de boekhouding te controleren. Voor de fiscus zal dit ongetwijfeld de mogelijkheid bieden om grondiger te gaan controleren...

De fiscus zal zich bij fiscale controles wellicht weer toespitsen op enkele bijzondere aandachtspunten. Welke zaken dit jaar specifiek onder de loupe zullen genomen worden, valt nog af te wachten, maar verwacht kan worden dat er verdere controles zullen volgen in de horeca (o.m. naar aanleiding van de invoering van de geregistreerde kassa). Ook het systeem van de tax shelter voor audiovisuele en cinematografische werken ligt onder vuur, en zal dus waarschijnlijk extra gecontroleerd worden. Ten slotte vermoeden wij ook dat de vereffeningen nauwgezet zullen worden opgevolgd.

Hoewel er in mei 2014 verkiezingen op komst zijn, en er voordien wellicht geen baanbrekende nieuwe fiscale maatregelen meer zullen komen, zal het komende jaar op fiscaal vlak dus niet zonder meer rustig zijn. Het Marlex-team zal u via regelmatige nieuwsbrieven op de hoogte houden van alle verwikkelingen. Wie nu al vragen heeft, kan contact opnemen met Didier Jaecques, praktijkhoofd van de cel Fiscaliteit & Vermogen.

dotted_texture