22/11/13

De economische inspectie licht de e-commerce door

Tijdens een algemeen onderzoek naar de activiteiten van onlinehandelaars werd vastgesteld dat 10% van de verkopers in overtreding was. Bij de meeste van hen gaat het om fiscale ontduiking of sluikwerk (zelfstandige activiteiten zonder inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen). Andere problemen betreffen het ontbreken van de verplichte vermeldingen zoals opgelegd door de wet Informatiemaatschappij van 11 maart 2003 en de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010.

Wanneer men op regelmatige basisgoederen te koop aanbiedt via veilingsites en zoekertjes, zal men als handelaar aangemerkt worden en moet men zich dan ook inschrijven bij de KBO.

Bij verkoop via het internet dient men eveneens rekening te houden met de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij en de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Het is verplicht de consument, na het plaatsen van de bestelling op de website, een ontvangstbericht met een samenvattend overzicht van zijn bestelling toe te sturen. Bovendien verplicht de wet op de marktpraktijken om de consument ten laatste bij de levering van het goed of vóór de dienstenovereenkomst werd uitgevoerd, een document te bezorgen waarin onderstaande gegevens worden bevestigd:

• de identiteit en het geografische adres van de verkoper;

• de prijs van het goed of de dienst;

• de eventuele leveringskosten;

• de identificatie van het goed of de dienst;

• de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;

• de geldigheidsduur van het contract, in geval van duurzame of periodieke levering van een goed of een dienst;

• bij duurzame of periodieke productlevering of dienstverlening, minimumduur van de overeenkomst;

• het geografische adres waar de klant een klacht kan indienen;

• inlichtingen over bestaande klantenservice en commerciële waarborgen;

• bij een overeenkomst van onbepaalde duur of van meer dan 1 jaar, de voorwaarden waaronder de klant de overeenkomst kan opzeggen;

• het al of niet bestaan van een herroepingsrecht en de wijze waarop en de voorwaarden waaronder dat recht kan worden uitgeoefend.

Aangezien een verkoop via het internet een verkoop op afstand zal uitmaken in de zin van artikel 45 en volgende van de wet marktpraktijken, zal de consument beschikken over een herroepingsrecht, en dient dus in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst op de eerste bladzijde van het document of in ieder geval op een goed zichtbare wijze volgende clausule te worden vermeld:

"De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een boete te moeten betalen en zonder een reden te moeten opgeven, gedurende ... kalenderdagen (ten minste 14 dagen) vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstverleningsovereenkomst."

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, bijvoorbeeld omdat hij onmiddellijk van de e-diensten gebruik maakt, of omdat het gaat om een product op maat, of gemaakt naar specificaties van de consument, moet volgende clausule opgenomen worden:

"De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien."

In het nieuwe boek VI van de Eengemaakte Economische Codex dat nu ter stemming voorligt in de Kamer, wordt op dat vlak een wijziging doorgevoerd. In plaats van de verplichte opname van bovenstaande clausules, zal in de toekomst aan de overeenkomst een formulier moeten worden gehecht dat door de consument kan worden ingevuld om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht. Dit formulier dient het model zoals opgenomen als bijlage 2 aan het wetboek VI te volgen. De wet voorziet eveneens een model van instructiebrief voor het invullen van dit formulier. De tekst van de wet die boek VI zal invoegen alsook het modelformulier zijn beschikbaar op de website van de Kamer.

Wij zullen u uiteraard informeren zodra over dit ontwerp gestemd is en zodra er duidelijkheid bestaat over de datum van inwerkingtreding.

dotted_texture