17/10/13

Het wetsontwerp over het eenheidsstatuut werd goedgekeurd door de Ministerraad

Op 27 september 2013 keurde de Ministerraad het wetsontwerp over de invoering van een eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden goed. Hoewel de teksten nog niet definitief zijn (en we dus alle voorbehoud maken), komt de hertekening van het Belgische ontslagrecht en de afschaffing van de carenzdag vanaf 1 januari 2014 met dit wetsontwerp weer een stap dichterbij.

In onze Client Memo van begin juli 2013 deelden we mee dat de Minister van Werk een compromisvoorstel aan de sociale partners had voorgelegd. Het compromisvoorstel, dat zeer bondig was opgesteld, wordt door dit wetsontwerp verder uitgewerkt. Er worden ook een aantal zaken vermeld die niet in het compromisvoorstel voorkwamen, zoals de afschaffing van de proeftijd.

Het is onmogelijk, en wellicht ook nog te vroeg, om in deze Headlines alle nieuwigheden te bespreken. We lichten hierna - onder alle voorbehoud - toch al een tip van de sluier op:

- Vanaf 1 januari 2014 gelden nieuwe opzeggingstermijnen voor alle werknemers en dit voor de periode vanaf 1 januari 2014. Voortaan geldt in principe één tabel met opzeggingstermijnen voor ontslag door de werkgever, één tabel voor ontslag door de werknemer en één tabel voor tegenopzegging. Voor bepaalde sectoren worden uitzonderlijke (kortere) termijnen voorzien.

- Voor wie vóór 1 januari 2014 in dienst trad, vormt de opzeggingstermijn de som van twee delen: een eerste deel op basis van de anciënniteit opgebouwd vóór 1 januari 2014 en een tweede deel op basis van de daarna verworven anciënniteit.

- Er zal dus een behoud van rechten gelden voor de periode vóór 1 januari 2014. De berekening van de opzeggingstermijn voor deze periode voor de hogere bedienden (waarvoor nu geen strikt vastgelegde termijnen gelden) zou volgens een vaste regel van 1 maand per begonnen jaar anciënniteit gebeuren, en dit ongeacht de datum van indiensttreding. Discussies over de vraag of bijv. de formule Claeys toegepast moet worden, zouden dus tot het verleden gaan behoren.

- Hogere opzeggingstermijnen (dan de nieuwe wettelijke termijnen) zullen niet meer in een sectorale CAO vastgelegd kunnen worden, maar wel nog steeds in een individuele arbeidsovereenkomst of in een ondernemings-CAO.

- Omdat de nieuwe opzeggingstermijnen toch beperkt zullen zijn in de eerste maanden van tewerkstelling (zie onze Client Memo van begin juli 2013) wordt de proeftijd in de meeste gevallen afgeschaft. Proefbedingen die vóór 1 januari 2014 gesloten werden, blijven echter gelden.

- Het wetsontwerp bevat ook maatregelen in verband met motivering van het ontslag, het toewijzen van een deel van de opzeggingstermijn aan maatregelen die de inzetbaarheid van werknemers moet verbeteren en sectorale complementen. De concrete invulling zal echter deels van de sociale partners afhangen.

- De carenzdag wordt afgeschaft en er worden (beperkte) maatregelen voorzien om eventuele misbruiken te vermijden.

dotted_texture