12/07/13

Nieuwe fiscale maatregelen uit de begrotingscontrole 2013 en recent gepubliceerde nieuwe fiscale maatregelen

Nieuwe fiscale maatregelen uit de begrotingscontrole 2013

Op 30 juni 2013 heeft de Belgische regering een akkoord bereikt omtrent verscheidene fiscale maatregelen die uitgevoerd zullen worden volgend op de begrotingscontrole van juni 2013. Deze maatregelen bestaan enerzijds uit bijkomende besparingen en anderzijds uit nieuwe fiscale maatregelen (bestaande uit nieuwe belastingen en belastingverhogingen).

De fiscale maatregelen kunnen als volgt samengevat worden:

1. Fairness tax

De regering heeft besloten een zogenaamde "fairness tax" of minimum belasting op te leggen aan grote ondernemingen in België. In een poging om de belastinggelijkheid te verhogen en te verzekeren dat iedereen in België bijdraagt naar verhouding tot zijn financiële middelen, plant de regering een minimale bijdrage te heffen in hoofde van ondernemingen die dividenden uitkeren, maar die niet effectief belastingen betalen.

De fairness tax zou van toepassing zijn indien een vennootschap gedurende hetzelfde belastbaar tijdperk (i) dividenden uitkeert en (ii) geniet van een vermindering van haar belastbare basis door verrekening van overgedragen verliezen en de toepassing van de notionele interestaftrek.

Liquidatiebonussen zouden evenwel niet onder de toepassing van de fairness tax vallen.

Het tarief van de fairness tax zou vastgelegd worden op 5%, te verhogen met de zogenaamde crisisbijdrage, zodat er een effectief belastingtarief van 5,15% zou zijn.

De fairness tax zou van toepassing zijn vanaf aanslagjaar 2014 (inkomstenjaar eindigend op 31 december 2013 of elke latere datum).

2. Definitief belaste inkomsten (DBI)

Dividenden verkregen door Belgische vennootschappen of vaste inrichtingen zijn 95% vrijgesteld indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Dit is de zogenaamde DBI-aftrek.

Momenteel kunnen ook dividenden op aandelen die geen 10% participatie uitmaken, maar die een aanschaffingswaarde van minstens 2.500.000 euro hebben, genieten van de DBI-aftrek. In de toekomst zal de DBI-aftrek enkel toegepast kunnen worden indien de minimum participatie van 10% is bereikt, ongeacht de aanschaffingswaarde van de aandelen.

3. BTW

Vanaf 1 januari 2014 wordt de huidige BTW-vrijstelling voor advocaten opgeheven. Dit betekent dat de diensten van advocaten onderworpen zullen worden aan BTW (aan het standaard tarief van 21%).

4. Overige maatregelen

De accijnzen op tabak en alcohol zullen worden verhoogd, gecombineerd met een algemene indexatie. Daarnaast komt er een verhoging van de abonnemententaks voor banken.

Recent gepubliceerde nieuwe fiscale maatregelen

De voorbije weken zijn er verschillende fiscale maatregelen geïmplementeerd. Meer specifiek gaat het om de wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling (Belgisch Staatsblad van 28 juni 2013) en de programmawet van 28 juni 2013 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013). Beiden bevatten maatregelen die het begrotingsplan van 2013 uitvoeren.

1. Roerende voorheffing

Dividenden toegekend door KMO's ("Kleine en Middelgrote Ondernemingen") kunnen opnieuw genieten van een verlaagde roerende voorheffing van 15% indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De - al bestaande of nieuw opgerichte - vennootschap kwalificeert als een KMO in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen;
 • De dividenden moeten voortkomen uit nieuw uitgegeven en niet preferente aandelen;
 • De aandelen moeten uitgegeven zijn naar aanleiding van nieuwe inbrengen in geld, die gebeurd zijn vanaf 1 juli 2013;
 • (De inbrengen mogen echter niet voortkomen uit de uitkering van belaste reserves die kunnen genieten van het nieuwe regime van toepassing op liquidatiebonussen - zie hieronder);
 • De kapitaalinbreng moet volstort zijn;
 • De aandelen moeten in volle eigendom behouden blijven vanaf de datum van de kapitaalinbreng;
 • De dividenden moeten voortkomen uit de winstverdeling voor het boekjaar volgend
 • op dat van de inbreng;
 • De dividenden moeten uitgekeerd worden uit de winstverdeling vanaf het 3de boekjaar na het boekjaar waarin de inbreng heeft plaatsgevonden.

Als de dividenden voortkomen uit de winstverdeling vanaf het 2de boekjaar, wordt het tarief vastgesteld op 20%.

Enkel vennootschappen wiens kapitaal minstens gelijk is aan het minimum kapitaal kunnen genieten van deze tarieven. Als door de nieuwe inbreng in geld het maatschappelijk kapitaal minstens gelijk is aan het minimaal maatschappelijk kapitaal van een BVBA, zullen de nieuwe regels ook toegepast kunnen worden.

2. Liquidatiebonussen

Vanaf 1 oktober 2014 wordt de roerende voorheffing op liquidatiebonussen verhoogd van 10% naar 25%. Er is echter een overgangsregeling ingevoerd, waardoor het mogelijk is om voorheen belaste reserves uit te keren aan een tarief van 10% indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De belaste reserves zijn ten laatste op 31 maart 2013 goedgekeurd door de Algemene Vergadering;
 • Het verkregen bedrag moet onmiddellijk worden opgenomen in het kapitaal;
 • De incorporatie moet ten laatste plaatsvinden gedurende het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 1 oktober 2014;
 • Het verhoogde kapitaal moet behouden blijven bij de inbrengverkrijgende vennootschap gedurende een vastgelegde periode, namelijk 8 jaar indien het gaat om grote vennootschappen en 4 jaar indien het gaat om KMO's. Indien er een kapitaalvermindering plaatsvindt gedurende die periode, zal de vermindering aanzien worden als een dividend en zal bijkomende roerende voorheffing verschuldigd zijn.

3. Registratierechten

Het registratierecht dat wordt geheven op contracten tot vestiging van een erfpacht- of opstalrecht en tot overdracht daarvan wordt verhoogd van 0,2% naar 2%. Deze verhoging is van toepassing op authentieke akten die vanaf 1 juli 2013 ter registratie worden aangeboden. Voor verenigingen zonder winstoogmerk wordt het registratierecht maar verhoogd tot 0,5%.

Daarnaast werd het algemeen vast recht verhoogd tot 50 euro.


Ten gevolge van al deze maatregelen is het Belgisch fiscale landschap complexer en uitdagender dan ooit tevoren...

Wij houden u uiteraard op de hoogte zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.

dotted_texture