03/05/13

Nieuwe en – deze keer – laatste(?) regularisatieronde

De regering heeft net voor Pasen een politiek akkoord bereikt over de al eerder aangekondigde "allerlaatste" fiscale regularisatieronde.

Deze nieuwe regularisatieronde is niet geheel nieuw, maar vormt in wezen een aanpassing van de bestaande regularisatieprocedure die reeds in 2005 werd ingevoerd.

Momenteel bestaat er nog maar een voorontwerp van wet. De informatie die hieronder wordt meegegeven, is gebaseerd op dit voorontwerp en wijzigingen zijn dus nog steeds mogelijk. Wij vinden het echter nuttig u zo spoedig mogelijk te informeren, aangezien regularisaties onder de bestaande regeling nog mogelijk zijn tot eind juni 2013 en de nieuwe regeling slechts regularisaties toelaat tot 31 december 2013.

Wat houdt de nieuwe regularisatiemogelijkheid in?

De nieuwe regeling laat toe ontdoken inkomstenbelastingen, BTW, successierechten en registratie-, hypotheek- en griffierechten (inclusief "diverse rechten en taksen" en de "taks tot vergoeding van de successierechten") te regulariseren.

Nieuw is dat ook niet betaalde sociale bijdragen in het sociaal statuut van de zelfstandigen in aanmerking komen om te worden geregulariseerd.

In deze nieuwe fiscale regularisatieronde komen ook opbrengsten uit "ernstige en georganiseerde fiscale fraude" (waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procedés van internationale omvang worden aangewend) en "aanverwante misdrijven" (hierbij zou het gaan om "misbruik van vennootschapsgoederen" en "valsheid in geschrifte") in aanmerking om geregulariseerd te worden. Voorheen bestond deze mogelijkheid niet. Hoe een en ander in de praktijk dient te worden geïnterpreteerd en toegepast, is nog niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk komen enkel het misbruik van vennootschapsgoederen en de valsheid in geschrifte in aanmerking, tenminste indien die gepleegd werden in aansluiting op of in verband met de ernstige en georganiseerde fiscale fraude.

Belangrijk is eveneens dat het voorontwerp voorziet dat nu ook verjaarde fraudemisdrijven kunnen worden geregulariseerd. Het grote voordeel voor de belastingplichtige is hier in eerste instantie niet het vermijden van belastingen (de frauduleus verkregen inkomsten zijn immers toch al verjaard), maar wel de strafrechtelijke immuniteit die deze regularisatie met zich meebrengt. Een misdrijf kan immers vanuit fiscaal oogpunt verjaard zijn, maar daarom is men op strafrechtelijk gebied nog niet "safe". De nieuwe procedure biedt dus ook voor deze "zondaars" de mogelijkheid hun zonden weg - of beter: wit - te wassen. Na de regularisatie, kan de belastingplichtige zijn kapitaal opnieuw in een officiële context gebruiken.

Verder wordt in het voorontwerp expliciet vermeld dat onder de nieuwe procedure ook kapitalen uit levensverzekeringscontracten kunnen worden geregulariseerd.

Deze bepaling kan niet los gezien worden van de recent ingevoerde verplichting om in de aangifte personenbelasting het bestaan te melden van in het buitenland gesloten levensverzekeringscontracten, en dit met ingang van aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012). Men moet het bestaan van deze contracten vanaf nu dus melden en indien nodig kan men ze dus ook gaan regulariseren voor het verleden (zowel het geïnvesteerde kapitaal, als de over de jaren heen verkregen inkomsten hieruit). Het lijkt er sterk op dat de fiscale wetgever aan dergelijke verzekeringsnemers een "offer they can't refuse" aanbiedt...

Wie kan er gebruik maken van de nieuwe regularisatieprocedure?

De regularisatie kan worden aangevraagd door particulieren én door vennootschappen. Opmerkelijk is dat de nieuwe regularisatieronde nu ook uitdrukkelijk wordt opengesteld voor burgerlijke vennootschappen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting, zoals VZW's, stichtingen en trusts.

Onder de bestaande procedure was het niet mogelijk voor een belastingplichtige om meerdere regularisatieaanvragen in te dienen. De nieuwe procedure voorziet nu wel dat ook wie eerder al een regularisatie heeft bekomen in aanmerking komt om een nieuwe regularisatieaangifte in te dienen.

Wanneer kan men gebruik maken van deze nieuwe regularisatiemogelijkheden?

Momenteel voorziet het voorontwerp van wet dat de nieuwe regularisatieronde zal lopen van 2 juli 2013 tot en met 31 december 2013. Aangiften die voor 2 juli 2013 ingediend worden, zullen dus nog worden behandeld volgens de bestaande regels.

Na 2013 zal het dus - waarschijnlijk - niet meer mogelijk zijn "zwarte" of "grijze" inkomsten of kapitalen te regulariseren.

Ofschoon in het verleden reeds een aantal keren gewezen werd op het "definitieve" karakter van een regularisatie en er toch telkens een nieuw rondje werd aan toegevoegd, lijkt het de regering vandaag toch menens te zijn met het definitieve karakter van de regularisatie. Wie in aanmerking komt voor de nieuwe regularisatie en "fiscale zielenrust" wenst te bekomen, kan dus maar best gebruik maken van deze laatste kans.

De regularisatieaanvragen dienen uiterlijk 31 december 2013 te worden ingediend, maar de procedure zelf kan in de loop van 2014 nog worden aangevuld en worden afgerond. Hierdoor krijgen de belastingplichtigen (en hun adviseurs) iets meer ademruimte.

Wat is het kostenplaatje?

Het toepassingsgebied van de nieuwe regularisatie wordt ruimer (zie hoger), maar het regularisatie- of "boete" tarief zal wel stijgen.

De regularisatie gebeurt momenteel telkens tegen betaling van de belasting die normaal verschuldigd was geweest op de ontvangen inkomsten op het ogenblik dat deze inkomsten verkregen werden, in sommige gevallen verhoogd met een boetetarief.

Momenteel bedraagt dit boetetarief 10% voor roerende inkomsten en ontdoken nalatenschappen. Beroepsinkomsten en BTW ondergaan momenteel zelfs geen boete.

De toepassing van de nieuwe boetetarieven is heel wat complexer. Hieronder geven we daarom een overzicht van de nieuwe tarieven:

Aard van de fraude      Tarief fiscaal niet verjaarde         Tarief fiscaal                                           fraude                                           verjaarde fraude
                                                                                         (op kapitaal)

Gewone fiscale fraude: Normaal belastingtarief + 15% boete            35%

- Beroepsinkomsten
- Overige inkomsten
- BTW-handelingen

Ernstige en                  Normaal belastingtarief + 20% boete            35%
georganiseerde
fiscale fraude:

- Beroepsinkomsten
- Overige inkomsten
- BTW-handelingen

Ontdoken sociale      Aanvullende sociale heffing van 15%      Geen mogelijkheid 
bijdragen                van de betreffende beroepsinkomsten        tot regularisatie zelfstandigen

Kapitalen                   Niet expliciet geregeld in het                          35%
onder de                    vorm van voorontwerp, waarschijnlijk 
levensverzekeringen    afhankelijk van de kwalificatie: 


- Gewone fiscale fraude: 15%
  - Ernstige en georganiseerde
fiscale fraude: 20%

Hoe verloopt een regularisatieaanvraag?

Regularisatieaangiftes moeten worden ingediend bij het Contactpunt Regularisaties bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken.

Deze regularisatie geschiedt op basis van een onderbouwd dossier zo dat men aan het Contactpunt kan aantonen dat de aanvraag ontvankelijk en gerechtvaardigd is. Het is tevens mogelijk - en niet ongebruikelijk - dat het Contactpunt bijkomende vragen stelt vooraleer de aanvraag goed te keuren.

dotted_texture