15/03/13

Nieuwe belasting van meerwaarden op aandelen voor vennootschappen

Recentelijk is er een nieuw belastingregime ingevoerd voor de meerwaarden op aandelen (Programmawet van 27 december 2012). Bepaalde meerwaarden zullen krachtens dit nieuwe regime onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting tegen een afzonderlijke aanslagvoet van 0,412% (inclusief aanvullende crisisbijdrage). Het gaat om een forfaitaire belasting: de meerwaarden kunnen niet verminderd worden door aftrekken of gecompenseerd worden door verliezen. De nieuwe regeling zal van toepassing zijn vanaf het aanslagjaar 2014.

Tot nu toe waren de meerwaarden op aandelen in principe volledig vrijgesteld indien aan de twee volgende voorwaarde voldaan is: (i) de aandelen zijn uitgegeven door vennootschappen onderworpen aan een normaal belastingregime (de Taxatievoorwaarde) en (ii) de aandelen werden in volle eigendom aangehouden gedurende een ononderbroken periode van één jaar (de Bezitsvoorwaarde).

De vrijstelling blijft integraal van toepassing op KMO's ("kleine en middelgrote ondernemingen"), maar andere vennootschappen die deze twee voorwaarden vervullen zullen voortaan onderworpen worden aan de nieuwe belasting. De KMO's zijn gedefinieerd in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen. Het zijn vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die niet meer dan één van de volgende grenzen overschrijden:

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50,
  • jaaromzet, exclusief BTW : 7,3 miljoen EUR,
  • balanstotaal : 3,65 miljoen EUR.

Een vennootschap kan niet beschouwd worden als een KMO indien ze jaarlijks gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstelt. Voor vennootschappen die worden beschouwd als "verbonden met een andere vennootschap" (volgens artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen), worden de werknemers opgeteld en worden de jaaromzet en het balanstotaal bepaald op een geconsolideerde basis.

De huidige regeling van de meerwaarden die door een vennootschap worden verwezenlijkt of vastgesteld op aandelen kan als volgt worden samengevat :

  1. integrale vrijstelling van de meerwaarden verwezenlijkt door KMO's die voldoen aan de Taxatievoorwaarde en de Bezitsvoorwaarde;
  2. belasting aan het tarief van 0,412% van de meerwaarden verwezenlijkt door andere vennootschappen dan KMO's die voldoen aan de Taxatievoorwaarde en de Bezitsvoorwaarde;
  3. belasting aan het tarief van 25,75% van de meerwaarden op aandelen die voldoen aan de Taxatievoorwaarde, maar niet aan de Bezitsvoorwaarde;
  4. belasting aan het normale tarief van de vennootschapsbelasting van 33,99% van de meerwaarden op aandelen die niet voldoen aan de Taxatievoorwaarde (ongeacht of aan de Bezitsvoorwaarde voldaan is of niet).

Het belastingregime van de meerwaarden gerealiseerd door natuurlijke personen blijft ongewijzigd. De principes hiervan brengen wij in herinnering in een apart e-zine.

dotted_texture