18/01/13

Vernieuwde regeling inzake milieubeleidsovereenkomsten

Met het Decreet van 16 november 2012 (B.S. 14.12.2012) worden de bepalingen inzake milieubeleidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2013 ondergebracht onder titel VI van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM). Meteen werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de procedure voor de totstandkoming van milieubeleidsovereenkomsten enigszins bij te schaven.

A. Wat zijn milieubeleidsovereenkomsten?

Milieubeleidsovereenkomsten (MBO’s) zijn overeenkomsten tussen het Vlaamse Gewest en één of meer overkoepelende, representatieve organisaties van ondernemingen met als doel:

  • milieuverontreiniging te voorkomen, de gevolgen ervan te beperken of weg te nemen, of;
  • een doelmatig milieubeheer te bevorderen.

Het Vlaamse Gewest kan enkel milieubeleidsovereenkomsten afsluiten met organisaties die aantonen dat ze:

  • rechtspersoonlijkheid bezitten;
  • representatief zijn voor ondernemingen die:
  • een bepaalde gemeenschappelijk activiteit uitoefenen;
  • geconfronteerd worden met een bepaald gemeenschappelijk leefmilieuprobleem; of
  • gevestigd zijn in hetzelfde gebied; en
  • gemandateerd zijn door hun leden om een milieubeleidsovereenkomst af te sluiten die hen verbindt.

Behoudens in uitzonderlijke gevallen kan het Vlaamse Gewest gedurende de geldingstermijn van een milieubeleidsovereenkomst geen reglementering uitvaardigen die strengere eisen stelt dan de milieubeleidsovereenkomst zelf. Zij kan wel de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk in reglementering omzetten (ook tijdens de geldingsduur van de milieubeleidsovereenkomst).

B. Hoe komt een milieubeleidsovereenkomst tot stand?

Alvorens de onderhandelingen aan te vatten wordt een startnota opgemaakt waarin de keuze voor een milieubeleidsovereenkomst gemotiveerd en de belangrijkste doelstellingen en krachtlijnen beschreven worden.

Vervolgens wordt over de startnota een consultatieronde georganiseerd waarbij iedereen gedurende minstens 30 dagen bezwaren en opmerkingen kan formuleren. De startnota wordt daarbij bezorgd aan de Minaraad en het Vlaams Parlement en via een website ter beschikking gesteld.

Daarop wordt de startnota door de Vlaamse Regering goedgekeurd en, voor zover de Minaraad advies heeft uitgebracht, verantwoordt zij in een verslag in welke mate met de opmerkingen en suggesties van de Minaraad rekening werd gehouden.

Nadat het ontwerp van milieubeleidsovereenkomst wordt meegedeeld aan de Vlaamse Regering wordt opnieuw een consultatieronde georganiseerd. Naast het verspreiden van het ontwerp via de reeds hierboven aangehaalde kanalen, wordt eveneens een samenvatting van het ontwerp van milieubeleidsovereenkomst bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Uiteindelijk wordt de milieubeleidsovereenkomst, na goedkeuring door Vlaamse Regering en ondertekening door de partijen, integraal bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, waarna deze in principe de tiende dag na bekendmaking in werking treedt.

C. Wat wordt nog geregeld in Titel VI van het DABM?

Verder worden in Titel VI van het DABM de toetredings-, wijzigings-, opzeg- en beëindigingsmogelijkheden inzake milieubeleidsovereenkomsten uitgewerkt.

Ook wordt vastgelegd dat in een milieubeleidsovereenkomst bepaald wordt op welke wijze de naleving van de voorschriften ervan gecontroleerd zal worden. In geval van overtreding van die voorschriften kan iedereen die verbonden is door de milieubeleidsovereenkomst, dwanguitvoering in natura of bij equivalent vorderen van de overtreder.

Tot slot wordt nog voorzien in een jaarlijkse verslaggeving door de betrokken organisatie, alsook een tweejaarlijkse evaluatierapportering van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement.

D. Inwerkingtreding

Bovenvermelde regeling trad in werking op 1 januari 2013.

Milieubeleidsovereenkomsten waarvan de goedkeuringsprocedure reeds gestart werd, kunnen nog volgens het oude Decreet van 15 juni 1994 afgesloten worden.

Bestaande milieubeleidsovereenkomsten blijven geldig, maar kunnen slechts gewijzigd worden overeenkomstig de nieuwe regeling.

dotted_texture