23/11/22

Nieuwe regels arbeidsongeschiktheid

Vandaag (18 november 2022) werd de wet houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet bevat de nieuwe regeling inzake medische overmacht, maar schaft onder bepaalde omstandigheden ook het ziektebriefje af en wijzigt de regeling met betrekking tot het gewaarborgd loon voor werknemers bij gedeeltelijke werkhervatting. 

De wet treedt in werking op 28 november 2022.

Hieronder vindt u alvast een korte samenvatting van de belangrijkste punten uit de nieuwe wetgeving.

1 afschaffing ziektebriefje

Werknemers die arbeidsongeschikt zijn, moeten dat onmiddellijk melden aan de werkgever. Aan deze verplichting is niets gewijzigd. Daarnaast moeten ze een ziektebriefje indienen, als het arbeidsreglement of een cao dat voorschrijft. 

Voortaan heeft een werknemer wel het recht om tot 3x per kalenderjaar geen ziektebriefje voor te leggen voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid. Die vrijstelling geldt zowel voor een arbeidsongeschiktheid van één dag, als voor de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid. 

De werknemer die gebruik maakt van de vrijstelling moet zijn werkgever niet alleen onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn arbeidsongeschiktheid, maar moet ook onmiddellijk meedelen op welk adres hij zal verblijven tijdens de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, tenzij dit adres overeenstemt met zijn gewoonlijke verblijfplaats die bij de werkgever gekend is.

Ondernemingen met minder dan 50 werknemers op 1 januari van het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet, kunnen afwijken van deze vrijstelling en wél een ziektebriefje eisen vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid. Deze afwijking op de vrijstelling moet dan wel duidelijk voorzien zijn in een cao of in het arbeidsreglement

Hoe de berekening van 50 werknemers moet gebeuren, is niet bepaald. Een deeltijdse werknemer telt dan ook mee als 1 werknemer. 

2 medische overmacht

Wie een arbeidsovereenkomst wenst  te beëindigen wegens medische overmacht (dus zonder opzeggingstermijn of de betaling van een opzeggingsvergoeding), zal daarvoor een nieuwe procedure moeten volgen, die volledig is losgekoppeld van het re-integratietraject (zie Nieuwe regels re-integratietraject 2.0 | Lydian). 

De procedure kan door zowel werknemer als werkgever worden opgestart na een minimum van 9 maanden ononderbroken arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat er geen re-integratietraject loopt. Een nieuwe arbeidsongeschiktheid binnen de eerste 14 dagen van een werkhervatting onderbreekt de termijn van 9 maanden niet.

Het daadwerkelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht is slechts mogelijk indien het voor de werknemer definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk te verrichten en:

  • De werknemer niet gevraagd heeft de mogelijkheid voor aangepast of ander werk te onderzoeken;
  • De werknemer wel gevraagd heeft de mogelijkheid voor aangepast of ander werk te onderzoeken, maar
    • De werkgever geen aangepast of ander werk kan aanbieden; of,
    • De werknemer het door de werkgever aangeboden aangepast of ander werk weigert.

Indien de werknemer niet definitief ongeschikt wordt bevonden voor het overeengekomen werk, eindigt de procedure zonder gevolg. Een nieuwe procedure kan maar worden opgestart nadat opnieuw een nieuwe termijn van ten minste 9 maanden ononderbroken arbeidsongeschiktheid is verlopen.

3 beperking neutralisatie gewaarborgd loon werknemers bij gedeeltelijke werkhervatting

Een werknemer die met toestemming van de adviserend arts van het ziekenfonds gedeeltelijk het werk hervat bij zijn of een andere werkgever en die tijdens de periode van werkhervatting opnieuw arbeidsongeschikt wordt, ontvangt gedurende een periode van 20 weken vanaf de aanvang van de gedeeltelijke werkhervatting geen gewaarborgd loon.

Een werknemer die na deze periode van 20 weken arbeidsongeschikt wordt, heeft wel recht op gewaarborgd loon.

dotted_texture