14/10/22

Belgische begroting goedgekeurd: eerste overzicht fiscale impact

Op 11 oktober werd de Belgische federale begroting voor 2023 en 2024 goedgekeurd. Het nieuwe begrotingsakkoord zal een fiscale impact hebben voor particulieren en ondernemingen gevestigd of actief in België. Hieronder volgt een eerste bespreking van de fiscale maatregelen die in dit kader zijn aangekondigd.

A. Maatregelen die voornamelijk natuurlijke personen treffen

 • Inperking toepassingsgebied regime van auteursrechten.Het fiscaal regime waarbij inkomsten uit auteursrechten worden onderworpen aan roerende voorheffing van 15% na aftrek van forfaitaire kosten gaande tot 50% zal worden ingeperkt. Er zou een overgangsperiode van 2 jaar gelden.
 • Afschaffing belastingvermindering tweede woning. Vanaf 2024 zal de belastingvermindering voor de tweede woning worden opgeheven.
 • Uitbreiding toepassingsgebied flexi-jobs en verhoging aantal uren voor studentenjobs.

B. maatregelen die voornamelijk vennootschappen treffen

 • Vermindering patronale bijdragen op geïndexeerde lonen voor de eerste twee kwartalen van 2023. Opdat de indexsprong in januari door bedrijven kan worden opgevangen, wordt de patronale bijdrage voor de geïndexeerde lonen volgend jaar tijdens de eerste twee kwartalen grotendeels geschrapt.
 • Beperking van compenseerbaarheid van vorige verliezen. Overgedragen verliezen uit vorige belastbare tijdperken zijn slechts beperkt aftrekbaar indien de winst van het huidig belastbaar tijdperk meer dan 1 miljoen euro bedraagt. Voor inkomstenjaar 2023, zouden grote vennootschappen eenmalig slechts 40% in plaats van 70% van de winst hoger dan 1 miljoen euro kunnen compenseren met vorige verliezen. De korf van 1 miljoen blijft behouden.
 • Inperking aftrek voor risicokapitaal. Vanaf inkomstenjaar 2023 zal de toepassing van de aftrek voor risicokapitaal worden ingeperkt.
 • Overwinstbelasting voor energieproducenten. Deze wordt retroactief. Tussen 1 januari en 1 november worden overwinsten boven 180 euro per MWh (retroactief) belast. Vanaf november tot juni worden de overwinsten boven de 130 euro per MWh bijkomend belast. Hierbij valt op dat de voorgestelde maatregelen strenger zijn dan de maatregelen voorgesteld door de Europese Unie.
 • Bijkomende bijdragen voor de gasnetbeheerder en voor bedrijven in de petroleumsector. De aangekondigde jaarlijkse bijdrage zou voor ieder van deze twee categorieën 300 miljoen euro per jaar bedragen.
 • Financiële instellingen zullen de bankentaks niet langer fiscaal in aftrek kunnen brengen. Bovendien zal er bijkomend een taks op verzekeringsondernemingen komen.

C. indirecte belastingen

 • Verhoging accijnzen op tabak en invoering accijnzen op elektronische sigaretten. De beoogde nieuwe tarieven zijn echter nog niet bekendgemaakt.
 • Uitbreiding van de ecotaks op vervuilende verpakkingen.

Het begrotingsakkoord is in dit stadium nog niet in een definitieve tekst gegoten. We verwachten dat hieromtrent spoedig bijkomende informatie wordt verschaft. We houden u hiervan op de hoogte.

Olivier Querinjean, Partner, Brussels
Arnout Vaninbroukx, Counsel, Brussels
Lancelot Decaesstecker, Junior Associate, Brussels

dotted_texture