26/09/22

Nieuwe regels re-integratietraject 2.0

Op 20 september 2022 werd het KB inzake het zogenaamde “re-integratietraject 2.0” gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De meeste regels treden in werking vanaf 1 oktober 2022 en zijn van toepassing op lopende re-integratietrajecten.

Dit is het eerste deel van nieuwe regels waarmee u rekening moet houden in uw beleid rond arbeidsongeschikte werknemers. 

De wet houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid met als belangrijkste topics de medische overmacht en de afschaffing van het ziektebriefje is nog niet aangenomen. We volgen dit voor u op. 

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen van het re-integratietraject 2.0 (RIT).

Krachtlijnen

De doelstelling van het vernieuwde traject is een effectieve re-integratie bij de eigen werkgever. 

De nieuwigheden van het RIT 2.0 zijn de volgende:

 • Het RIT kan worden opgestart 
  • op verzoek van de werknemer (of diens behandelend arts) vanaf 1ste dag arbeidsongeschiktheid; of 
  • op verzoek van de werkgever na 3 maanden ononderbroken arbeidsongeschiktheid (of mits attest definitieve ongeschiktheid).
 • Als de werknemer 3x niet ingaat op de uitnodiging (met telkens minstens 14 kalenderdagen ertussen) van de PA-AA met het oog op de re-integratiebeoordeling, wordt het RIT beëindigd en worden de adviserend arts en de werkgever daarvan verwittigd.
 • De re-integratiebeoordeling moet worden afgeleverd door de PA-AA uiterlijk 49 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek.
 • De PA-AA kan drie beslissingen nemen:
  • Beslissing A: de werknemer is tijdelijk ongeschikt voor het overeengekomen werk en aangepast of ander werk is mogelijk;
  • Beslissing B: de werknemer is definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk en aangepast of ander werk is mogelijk; 
  • Beslissing C: het is om medische redenen (voorlopig) niet mogelijk is om een re-integratiebeoordeling te maken. Het RIT wordt in dit geval beëindigd en kan in principe ten vroegste 3 maanden na deze beslissing opnieuw worden opgestart.
 • De werkgever bezorgt het re-integratieplan aan de werknemer binnen max. 63 kalenderdagen respectievelijk max. 6 maanden na ontvangst van de re-integratiebeoordeling, al naargelang het een beslissing A of B betreft.
 • Het verslag waarin de werkgever de beslissing om geen plan op te stellen motiveert, houdt in voorkomend geval rekening met het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap.
 • De werknemer beschikt over 14 kalenderdagen (die start op de dag volgend op de ontvangst van het plan) om al dan niet met het voorgestelde re-integratieplan in te stemmen.
 • De beroepstermijn bedraagt 21 dagen, zonder een mogelijkheid tot verlenging.
 • Het beroep moet worden behandeld binnen 42 kalenderdagen.
 • De werkgever bezorgt jaarlijks aan het comité de geglobaliseerde en geanonimiseerde elementen uit de re-integratieplannen en uit de gemotiveerde verslagen. Hij zorgt ervoor dat hierbij geen identificatie van individuele werknemers mogelijk is. Deze informatie dient dan ter aanpassing en verbetering van het collectief re-integratiebeleid en het algemeen welzijnsbeleid.

Overzicht

Onderstaand schema biedt een vergelijkend overzicht van de voornaamste bepalingen uit het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ RIT. 

dotted_texture