14/04/21

Bewijsstukken over de UBO verplicht uiterlijk tegen 31 augustus 2021

De verplichting om meer uitgebreide informatie te verstrekken in het kader van het UBO-register trad in werking op 11 oktober 2020 maar het FOD Financiën aanvaardde reeds dat deze informatie verstrekt werd tegen uiterlijk 30 april 2021.

Maar nu wordt de uiterste datum voor het uploaden van bewijsstukken en jaarlijkse bevestiging van de informatie in het UBO-Register verlengd tot 31 augustus 2021.

Over welke informatie gaat het?
 

1. Ondersteunende documenten

Voortaan moeten alle documenten die de adequaatheid, accuraatheid en actualiteit van de gegevens ondersteunen en aantonen, in het UBO-register opgenomen worden.

Het gaat hier onder meer om een kopie van de oprichtingsakte en de statuten van de vennootschap, het aandeelhoudersregister, een aandeelhoudersovereenkomst, de overeenkomsten tot overdracht van aandelen, enz. 

Dit betekent ook dat deze documenten telkens moeten toegevoegd worden wanneer in het register aanpassingen worden aangebracht, dit om deze wijzigingen te bevestigen.

Deze documenten zijn enkel toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten.

Zij moeten worden opgeladen bij de eerste registratie of bij de jaarlijkse bevestiging van het UBO-register die ten laatste op 31 augustus 2021 moet gebeuren.


2. Deelnemingspercentages van de onrechtstreekse UBO

Voortaan moeten ook alle deelnemingspercentages van aandelen of stemrechten die de onrechtstreekse UBO aanhoudt of controleert in de informatieplichtige en in elke intermediaire entiteit worden geregistreerd.

Met een onrechtstreekse UBO wordt bedoeld de natuurlijke persoon die eigenaar is of zeggenschap heeft over de informatieplichtige via één of meerdere intermediaire juridische entiteiten.

dotted_texture