16/03/12

In Het Erfrecht Is Zwijgen “Zilver” En Spreken “Goud”.

In het kader van een nalatenschap trachten de erfgenamen soms goederen verborgen te houden voor de overige erfgenamen. Hierbij kan de erfgenaam zich schuldig maken aan heling van erf-goederen. Als sanctie verliest hij iedere aanspraak op deze goederen!

1. Rechtspraak van het Hof van beroep van Antwerpen :Bij de opmaak van het proces-verbaal van beweringen en zwarigheden weigerden twee van de zes erfgenamen in te stemmen met de door de notaris opgemaakte staat van vereffening en verdeling. De weigerende erfgenamen be-weerden dat in de staat geen melding werd gemaakt van een buitenlandse bankrekening, waarvan de gelden deels voor en deels na het overlijden werden afgehaald. Na de voorlegging van een kopie van een bankuittreksel, bekenden twee van de vier overige erfgenamen het bestaan en de afhaling van de deze gelden. Het Hof past de sanctie van de burgerlijke heling toe.

2. Rechtspraak van het Hof van beroep van Brussel: In de nalatenschap van de erflater wer-den obligaties met een waarde van 250.000 BEF niet teruggevonden. Omdat de boedelnotaris geen melding maakte van deze obligaties in de staat van vereffening, werd tegen een van de erf-genamen een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De verdachte deed nadien aangifte en beweerde dat deze obligaties hem door de erflater werden geschonken. De rechter in eerste aanleg paste de sanctie van de burgerlijke heling toe en wees erop dat de verdachte niet het bewijs van de handgift kon aantonen. Gezien de verdachte verschillende malen haar versie van de feiten wijzigde, stelde de rechtbank dat de verdachte de bedoeling had om de handgift verborgen te houden. Het Hof van beroep bevestigde de zienswijze van de eerste rechter inzake het laattijdig betonen van berouw, ook wanneer dit niet betoond werd voor de sluiting van de boedelbeschrijving, gezien de boedel-beschrijving niet werd opgemaakt. De verplichting om berouw te betonen bestaat vanaf het ogen-blik dat de erfgerechtigde op ondubbelzinnige wijze op de hoogte wordt gesteld van de draagwijdte van zijn houding en de mogelijke sancties.

In beide arresten worden de toepassingsvoorwaarden inzake de burgerlijke heling vervuld. De fei-telijke context waarbinnen de heling plaatsgrijpt is verschillend. In het arrest van Antwerpen span-nen verscheidene erfgenamen samen om gelden te verduisteren. In het arrest van Brussel ge-schiedt de heling van obligaties in hoofde van één erfgenaam. Beide arresten volgen de meerder-heidsvisie in de rechtspraak en passen het begrip heling op een ruime wijze toe. Ze stellen dat er geen sprake kan zijn van spontaan berouw wanneer de feiten aan het licht komen als gevolg van hetzij een bankonderzoek hetzij een strafrechtelijk onderzoek.

Een goede begeleiding had veel kwaad kunnen voorkomen. Laat u in erfeniskwesties bege-leiden en zoek steeds een advocaat die u durft tegen te spreken!

dotted_texture