08/03/12

Verplichting tot omvorming voor AGB's, gemeentebedrijven en gemeentelijke VZW's

Verplichting tot omvorming

Uiterlijk op 1 januari 2013 moeten de autonome gemeentebedrijven (AGB’s) (die werden opgericht voor 1 januari 2007), de gewone gemeentebedrijven, en de gemeentelijke VZW’s zich hebben geconformeerd aan de relevante bepalingen van het Gemeentedecreet.


Wat met omvorming in 2012 gezien de sperperiode?

Volgens artikel 227 van het Gemeentedecreet kan de beslissing tot oprichting van of deelname in een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap (EVA) niet worden genomen in de loop van het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen (2012). Dit in toepassing van de zogenaamde sperperiode.


De omvorming van bestaande initiatieven is tijdens deze sperperiode wel nog toegestaan.


Zo kan een AGB zijn statuten nog aanpassen aan de bepalingen van het Gemeentedecreet. Een omvorming naar een EVA in privaatrechtelijke vorm moet dan weer worden beschouwd als een nieuw initiatief, dat niet is toegestaan tijdens de sperperiode.


Een gemeentelijke VZW kan tijdens deze periode worden omgevormd naar een intern verzelfstandigd agentschap (IVA), EVA of een AGB. Voorwaarde is wel dat het maatschappelijk doel van de VZW niet wordt uitgebreid. Indien een gemeente bv. te maken heeft met twee gemeentelijke VZW’s, kunnen deze weliswaar worden omgevormd tot twee aparte EVA’s (onder de VZW-vorm), maar niet tot één geheel. Fusies van VZW’s zijn daarom uitgesloten tijdens de sperperiode.
Een gewoon gemeentebedrijf kan tijdens deze periode worden omgevormd naar een IVA.


Hoe gaat men concreet te werk

Voor de omvorming van een AGB of de omvorming naar een EVA zullen in beginsel de volgende stappen worden doorlopen:

•Het college van burgemeester en schepenen bereidt het ontwerp van de (gewijzigde) statuten voor en maakt een motiveringsverslag op.

•De nieuwe statuten worden goedgekeurd door de gemeenteraad en door de raad van bestuur van het AGB of de algemene vergadering bij de vzw.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur wijst er op haar website op dat artikel 310 van het Gemeentedecreet enkel bepaalt dat de gemeenteraadsbeslissing tot deelname, oprichting of omvorming moet worden genomen uiterlijk op 1 januari 2013. Er wordt dus niet voorop gesteld dat de goedkeuring door de Vlaamse Regering eveneens voor die datum moet plaatsvinden. Toch beveelt het Agentschap aan om het dossier al af te ronden minstens 100 dagen voor het einde van de overgangsperiode, ofwel het dossier ter advies al voor te leggen aan de toezichthoudende overheid. Het risico bestaat immers dat de omvormingsbeslissing niet wordt goedgekeurd, terwijl de overgangsperiode al is verstreken.

•De statuten, het motiveringsverslag en de beslissing van de gemeenteraad, raad van bestuur van het AGB of de algemene vergadering van de VZW worden binnen dertig dagen ter goedkeuring verzonden naar de Vlaamse regering (in de praktijk het Agentschap Binnenlands Bestuur).

•De Vlaamse Regering beschikt over een termijn van 100 dagen om wel of niet goed te keuren. Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing heeft genomen en die beslissing verzonden heeft aan de gemeente, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Overige installeringshandelingen (samenstelling bestuursorganen, samenwerkingsovereenkomsten of operationalisering) kunnen in principe na 1 januari 2013.

Voor de omvorming naar een IVA zullen de volgende handelingen plaatsvinden:

•Het besluit tot oprichting van de IVA wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.

•Tussen het college en het hoofd van het IVA wordt een beheersovereenkomst gesloten.

•De beslissing van de gemeenteraad en de beheersovereenkomst worden ter goedkeuring verzonden naar de Vlaamse regering.

•De Vlaamse Regering beschikt over een termijn van 100 dagen om wel of niet goed te keuren.

Sancties bij niet-tijdige omvorming

De toezichthoudende overheid kan bv. de beslissing van een gemeente tot toekenning van middelen aan een niet-conforme VZW of een niet-conform AGB vernietigen. Een dergelijke beslissing is immers in strijd met artikel 225, § 2 van het Gemeentedecreet, volgens hetwelk een gemeente geen activa ter beschikking mag stellen van rechtspersonen die niet voldoen aan de voorschriften van het Gemeentedecreet en hiervoor geen andere decretale of wettelijke rechtsgrond bestaat.


Daarenboven dreigt ook een risico op een ongeldige werking van het AGB of de VZW. Zo kunnen de statuten worden gewijzigd na een beslissing van de raad van bestuur van een AGB, terwijl dit volgens het Gemeentedecreet de gemeenteraad moet zijn. Het AGB is bv. ook niet voorbereid op een financiële controle door een externe audit of door commissarissen.


Auteurs:
Jens Debièvre • +32 2 787 90 65 • jens.debievre@lydian.be
Caroline Segers • +32 2 787 90 86 • caroline.segers@lydian.be

Contact:
Jens Debièvre 
+32 2 787 90 65
jens.debievre@lydian.be

Bezoek onze website: www.lydian.be

De door u aan Lydian (Tour & Taxis, Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, België) meegedeelde gegevens worden verwerkt door Lydian met het oog op haar klantenbeheer, evenals direct marketing, zoals het toesturen van een newsletter, uitnodigingen tot client events enz. U hebt het recht op inzage en verbetering van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens. U hebt tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Daartoe kan u een e-mail sturen aan karen.bossuyt@lydian.be met duidelijke vermelding van uw naam.

© Lydian, 2012. Deze nieuwsbrief verstrekt enkel algemene informatie en houdt geen advies in. | Disclaimer

Verantwoordelijke uitgever:
Jan Hofkens, Tour & Taxis, Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, België.

Website: http://www.lydian.be

dotted_texture