16/02/12

Liedekerke Headlines Labour & Employment : Binnenkort duidelijkheid over de sanctionering in geval van overschrijding van…

In onze Headlines van 2 mei 2011 bespraken we het Koninklijk Besluit van 28 maart 2011 waarinj de loonnorm voor de jaren 2011 (0%) en 2012 (0,3%) definitief werd vastgelegd. We stipten in deze Headlines ook reeds aan dat de werkgever, in geval van overschrijding van de loonnorm, een administratieve geldboete riskeert tot € 5.000. Of deze boete vermenigvuldigd moet worden met het aantal werknemers die bij de inbreuk betrokken zijn en of deze boete onderworpen is aan opdeciemen, zijn vragen die in de huidige wettekst onbeantwoord blijven. Hieronder bespreken we een voorontwerp van wet dat ter zake duidelijkheid schept en daarnaast voorziet in een aanpassing van het minimum- en maximumbedrag van de administratieve geldboete. Er wordt hierbij niet ingegaan op de sancties die van toepassing zijn indien de loonnorm werd vastgelegd in een (sectorale) CAO.

Het huidige artikel 9, § 1 van de Wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (hierna ‘de Wet van 26 juli 1996’) bepaalt dat aan de werkgever, in geval van overschrijding van de loonnorm, een administratieve geldboete kan worden opgelegd van 250 EUR tot 5.000 EUR. Dit artikel preciseert niet of deze bedragen onderworpen zijn aan opdeciemen, noch of de geldboete vermenigvuldigd dient te worden met het aantal bij de overschrijding betrokken werknemers. Het artikel bevat enkel een verwijzing naar de Wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten (hierna ‘de Wet administratieve geldboeten’). Artikel 11 van deze wet geeft een opsomming van de inbreuken waarvoor de administratieve geldboete vermenigvuldigd dient te worden met het aantal betrokken werknemers. Bij de inwerkingtreding van het Sociaal Strafwetboek werd de Wet administratieve geldboeten evenwel opgeheven zonder dat het Sociaal Strafwetboek voorzag in een nieuwe sanctiebepaling op het vlak van de loonnorm. Hierdoor werd het, bij gebrek aan enige wettelijke basis, onduidelijk of het aantal bij de overschrijding van de loonnorm betrokken werknemers al dan niet een rol speelt bij het bepalen van het bedrag van de administratieve geldboete.

Om klaarheid te scheppen omtrent voormelde discussiepunten, werd een voorontwerp van wet opgesteld dat voorziet in de vervanging van het huidige artikel 9, § 1 van de Wet van 26 juli 1996. Het nieuwe artikel 9, § 1 voorziet in lagere basisbedragen voor de sancties, maar bepaalt uitdrukkelijk dat de administratieve geldboete vermenigvuldigd moet worden met het aantal werknemers op wie de overschrijding van de loonnorm betrekking heeft. Verder voorziet het voorontwerp van wet dat de bedragen van de administratieve geldboeten onderworpen zijn aan opdeciemen, hetgeen, gelet op de nieuwe bedragen, resulteert in een minimumboete van 150 euro en een maximumboete van 1.500 euro.

Het voorontwerp van wet dat momenteel op tafel ligt, schetst een duidelijk beeld van welke koers men wil varen. Aangezien het om een voorontwerp van wet gaat, is het wel mogelijk dat er aan de huidige tekst nog wijzigingen worden aangebracht.

Aarzel niet om ons te contacteren, mocht het besproken onderwerp nog vragen bij u oproepen.

dotted_texture