Griffier

Griffier
Regio: Brussel
Vereiste ervaring: 10 jaar
Werkomgeving: Overheid
Ref: LexGO0805
Contract: Voltijds

Bedrijfsomschrijving

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is een Brusselse parlementaire instelling, die bestaat uit de 17 Nederlandstalige parlementsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Samen stippelen ze het beleid uit voor Onderwijs, Cultuur, Welzijn en Gezondheid. 

De Raad is er voor iedereen die het Nederlands in Brussel een warm hart toedraagt. De raadsleden worden bijgestaan door de Diensten van de Raad.


Wij zijn op zoek naar een Griffier.

Eindverantwoordelijkheid, verbinden, managen

Functie

 • Ontdek de veelzijdige rol van de griffier - een boeiende positie die een cruciale rol speelt binnen de dynamiek van onze organisatie. Als ambtelijk secretaris ben je niet alleen aanwezig bij vergaderingen van de Raad, het Bureau, het Uitgebreid Bureau, maar draag je ook de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsvolle dienstverlening naar de leden van de Raad en ondersteun je de voorzitter en de leden van het Bureau bij het nemen van beslissingen. Je vertegenwoordigt de organisatie niet alleen intern, maar ook extern, samen met de voorzitter, op diverse officiële activiteiten. 
 • Als verbindingspersoon tussen de Raad, het Bureau, het Uitgebreid Bureau en de griffiediensten, ben je de spil die ervoor zorgt dat beslissingen helder gecommuniceerd en vakkundig worden uitgevoerd. Je vertaalt niet alleen beleidsvoorbereiding naar de hoogste organen van onze instelling, maar zorgt er ook voor dat de visie en doelstellingen van de Raad worden weerspiegeld in de dagelijkse werkzaamheden van de griffiediensten.
 • Als leidend ambtenaar van de griffie ben je verantwoordelijk voor het management van de Raad. Je hebt het gezag over alle diensten en personeel van de griffie en zorgt voor transparantie, controleerbaarheid en zorgvuldig beheer. Met jouw leiderschapsvaardigheden bouw je de griffie uit tot een moderne en efficiënte administratie, waarin kwaliteit en organisatieontwikkeling centraal staan. Je staat niet alleen aan het roer van de operationele aspecten, maar bent ook actief betrokken bij evaluaties, sociaal overleg en het waarborgen van integriteit binnen het team.

Profiel

 • Leiderschap: meerdere teams aansturen, beslissingen opvolgen en nemen, taken delegeren.
 • Communicatie: effectief schriftelijk en mondeling communiceren, onderhandelen, luisterbereidheid tonen, complexe zaken beknopt presenteren, discreet handelen.
 • Persoonlijkheid en houding: openstaan voor feedback, medewerkers inspireren, integer handelen, positieve houding tonen, flexibel en veerkrachtig zijn in een veranderende omgeving.
 • Taalvaardigheid: perfect Nederlands, goede kennis van het Frans en voldoende kennis van het Engels.

Voorwaarden

 • Je bent houder van een diploma van universitair of daarmee gelijkgesteld onderwijs, of gelijkwaardig op grond van een diploma van hoger onderwijs van het korte type of daarmee gelijkgesteld onderwijs en beroepservaring in een kaderfunctie (EVC-attest uitgereikt door VGC-administratie, VDAB, Selor).
 • Je beschikt over een nuttige en relevante beroepservaring van minstens 10 jaar, waarvan minstens 5 jaar in een leidinggevende functie.
 • Je hebt de Belgische nationaliteit.
 • Je hebt geen parlementair of uitvoerend mandaat uitgeoefend, waarin je gekozen werd vanaf 1 december 2018.

Aanbod

 • Bij de Raad van de VGC krijg je de kans om te groeien, zowel professioneel als persoonlijk. Met uitdagende taken en een ondersteunend team om je heen, kun je jouw vaardigheden ontwikkelen en je stempel drukken op de toekomst van deze organisatie. We zoeken niet zomaar een griffier, maar een gepassioneerde leider die klaar is om het verschil te maken. 
 • Met deze voltijdse mandaatfunctie van 6 jaar kom je als griffier terecht in een kleinschalige overheidsorganisatie. De kantoren bevinden zich in prachtig gerenoveerde gebouwen, in een aangename buurt en op wandelafstand van diverse metro-, bus- en treinstations.
 • Je ontvangt een wedde die in overeenstemming is met je niveau (weddeschaal A6/1 – directeur-generaalbestuursdirecteur), een aantrekkelijke vakantieregeling, maaltijdcheques, tussenkomst woon-werkverkeer, een hospitalisatieverzekering en diverse extralegale voordelen.

Interesse?

We verwachten je uitgebreide kandidatuur uiterlijk op 2 juni 2024. Gebruik hiervoor de knop "Solliciteer" op deze pagina.

Je voegt hierbij volgende documenten :

 • Een motivatiebrief en CV.
 • Een kopie van het vereiste diploma of EVC attest.

De selectieprocedure zal bestaan uit: 

 • Een beoordeling van de ingediende kandidaturen op ontvankelijkheid door het extern selectiebureau. 
  • Enkel de kandidaten wiens kandidaturen voldoen aan de formele voorwaarden worden toegelaten tot het verkennend gesprek. Het extern selectiebureau geeft kennis aan de kandidaten van de beslissing die genomen werd over de ontvankelijkheid van hun kandidatuur. 
 • Een eliminerend verkennend gesprek waarin gepeild wordt naar motivatie en inschatting van de functie en verantwoordelijkheden, relevantie van ervaring, communicatieve vaardigheden en inpasbaarheid in de organisatie door het extern selectiebureau met een afvaardiging van de externe jury, aangeduid door het Bureau van de RVG. 
  • Behoudens ex aequo, worden enkel de 8 meest geschikte kandidaten die slagen voor het eliminerend verkennend gesprek met een quotering van minstens 50 % toegelaten tot het assessment in combinatie met een functiespecifieke case. Het extern selectiebureau geeft kennis aan de kandidaten van de beslissing die genomen werd naar aanleiding van het verkennend gesprek. 
 • Een assessment, dat peilt naar leidinggevende en communicatieve competenties, evenals naar persoonlijkheid en attitude, uitgevoerd door het extern selectiebureau, in combinatie met een functiespecifieke case met schriftelijke voorbereiding, die opgemaakt is door een externe jury, aangeduid door het Bureau van de RVG, die peilt naar algemene vorming, de beroepsbekwaamheid en de specifieke bijkomende 4 aanwervingsvoorwaarden van de kandidaten. Twee leden van de externe jury nemen deel aan het gesprek, samen met het extern selectiebureau. De twee andere leden van de externe jury quoteren anoniem de schriftelijke voorbereiding van de functiespecifieke case op basis van een gestandaardiseerde verbetersleutel. 
  • De kandidaten die deelnemen aan het assessment in combinatie met een functiespecifieke case, dienen zowel voor het assessment als voor de functiespecifieke case een quotering van minstens 40 % te behalen, alsook een totale quotering van minstens 50 % voor beide delen samen. 
  • Van de kandidaten die deelnemen aan het assessment in combinatie met een functiespecifieke case, maken de externe jury en het extern selectiebureau een gezamenlijke oplijsting van de kandidaten die zij als ‘zeer geschikt’, ‘geschikt’ en ‘ongeschikt’ bevonden hebben voor de functie, zonder over te gaan tot hun onderlinge rangschikking.
 • De kandidaten die als ‘zeer geschikt’ werden bevonden, worden uitgenodigd voor een gesprek met een afvaardiging van en zoals bepaald door het Uitgebreid Bureau. Het extern selectiebureau vervult hierbij de rol van secretariaat. Indien na dit gesprek blijkt dat geen van deze kandidaten weerhouden worden, zal overgegaan worden tot uitnodiging van de kandidaten die ‘geschikt’ werden bevonden. Nadien draagt het Uitgebreid Bureau een kandidaat voor aan de plenaire vergadering voor de benoeming in een mandaatfunctie van 6 jaar, met indiensttreding vanaf 1 augustus 2024.

Vooraf vragen? Contacteer Cathy Champagne op +32 2 610 27 38.

Google Maps
Google Maps