Juridisch medewerker arbeidsrecht en/of administratief recht

Juridisch medewerker arbeidsrecht en/of administratief recht
Regio: Brussel
Vereiste ervaring: 3 jaar
Werkomgeving: Overheid
Ref: LexGO1703
Contract: Onbepaalde duur (Voltijds)

Bedrijfsomschrijving

Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) is een onafhankelijke instelling die, in samenwerking met andere organisaties, waakt over het respect, de kennis en de bewustwording van de mensenrechten in België. Het FIRM werd opgericht bij de wet van 12 mei 2019 om België te voorzien van een nationaal instituut voor de mensenrechten (NHRI) in overeenstemming met de Principes van Parijs. 

Het FIRM heeft momenteel een federale bevoegdheid en een residueel mandaat.


Het FIRM heeft een vacature voor een Juridisch medewerker arbeidsrecht en/of administratief recht (m/v/x - niveau A1). De aanwerving verloopt via een vergelijkend examen.

Context van de functie 

Het federale parlement heeft het FIRM onlangs een nieuwe missie toevertrouwd: het informeren en ondersteunen van klokkenluiders, die misstanden, wetsovertredingen of gevallen van fraude in de publieke en privé- sector melden. 

Het Parlement heeft namelijk de twee wetten tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de bescherming van klokkenluiders in de privé- en publieke sector goedgekeurd.  

Met deze nieuwe wetten zullen klokkenluiders in bedrijven met meer dan 50 werknemers en bij overheidsinstanties eindelijk worden beschermd. Zij zullen over verschillende kanalen beschikken om misbruik of fraude te melden: een intern kanaal, maar ook een extern kanaal.  Externe meldingen zullen worden gecoördineerd door de Federale Ombudsman.   

Het federale parlement heeft ons vier specifieke taken gegeven:  

 • Het centrale informatiepunt zijn inzake de bescherming van klokkenluiders   
 • Juridische, psychologische, sociale, IT- en communicatieondersteuning bieden  
 • De bescherming van de rechten van klokkenluiders en een gunstige juridische en sociale cultuur bevorderen  
 • Onafhankelijke rapporten opstellen  

Uw taken 

Met een enthousiaste, eigentijdse en geïntegreerde aanpak draagt u bij tot de ontwikkeling van het FIRM als een efficiënte en doeltreffende instelling, die een cultuur van respect, transparantie en valorisatie van haar personeel voorstaat.  

U werkt samen met uw collega(s) binnen dit project en schrijft zich in, in de algemene werking van het FIRM. U staat onder supervisie van de directeur en, op termijn, van de operationeel coördinator.

Uw taken zijn onder meer de volgende: 

 • Geïndividualiseerde, vertrouwelijke en onafhankelijke juridische bijstand verlenen aan klokkenluiders en, zo nodig, tweedelijnsbijstand organiseren met externe advocaten en deze opvolgen 
 • Samen met uw collega('s) zorgen voor een geïntegreerde aanpak van de problematiek vanuit juridisch, sociaal, psychosociaal en communicatief oogpunt 
 • Bijdragen tot de ontwikkeling van een gunstige juridische en sociale cultuur ter bescherming en ondersteuning van klokkenluiders in België (via deelname aan debatten, vorming, informatiesessies, input voor communicatietools, enz.) 
 • Vragen van het publiek en van externe en/of interne instanties inzake klokkenluiders beantwoorden 
 • Een netwerk uitbouwen en overleggen met instanties en organisaties voor de bescherming van klokkenluiders in België en internationaal, de internationale ontwikkelingen op dit gebied volgen en bijdragen tot de ontwikkeling van ‘best practices’ 
 • Kennis over nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van klokkenluiden en mensenrechten in brede zin documenteren en intern delen  
 • Onafhankelijke verslagen, adviezen en aanbevelingen ter zake opstellen en toezien op de vertaling ervan 
 • Bijdragen aan de rapportage en samenwerking van het FIRM met VN-organen en regionale mensenrechtenorganisaties 
 • Bijdragen aan andere opdrachten, projecten en taken van het FIRM  

Uw profiel 

Noodzakelijke voorwaarden: 

 • Een universitair diploma in de rechten hebben (bij voorkeur met een specialisatie in arbeidsrecht en/of administratief recht, of een ander relevant gebied) – of een ander universitair diploma mits pertinente ervaring inzake arbeidsrecht en/of administratief recht of inzake de bescherming van klokkenluiders
 • Ten minste drie jaar praktijkervaring hebben op het gebied van arbeidsrecht en/of administratief recht en de verdediging van de rechten van werknemers in de privé- en/of publieke sector (advocaat, vakbond, ...) 
 • Het recht hebben om in België te werken  


Technische vaardigheden en competenties:

 • Bereid zijn zich op korte termijn in te werken in de juridische en procedurele aspecten van de bescherming van klokkenluiders 
 • Praktische kennis van de wettelijke bepalingen inzake de rechten van werknemers en/of ambtenaren 
 • Vermogen om complexe mensenrechtenkwesties te onderzoeken en te analyseren 
 • Zeer goede synthese- en redactionele vaardigheden 
 • Zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en vermogen om zich aan te passen aan verschillende gesprekspartners  
 • Goede kennis van IT-toepassingen 
 • Kennis van het Frans: functionele kennis 
 • Kennis van het Engels: functionele kennis  
 • Kennis van het Duits is een pluspunt. 

Wat bieden we aan?

 • Een boeiende functie, waarin u vernieuwend werk kan doen in een team met enthousiaste mensen
 • Een voltijdse statutaire A1-functie een stage van één jaar (statutaire schaal: A1- salarisschaal: minimum 28.421 €- maximum 49.161 € voor 100%), met toepassing van de indexeringscoëfficiënt van 1,99 ( januari 2023)
 • Een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering; taalvergoeding;  gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer; schooltoelage; aangepaste telecommunicatiemiddelen; maaltijdcheques (na een periode van 3 maanden))
 • Mogelijkheid tot telewerken en flexibele werktijden 
 • Werkplaats: Leuvenseweg 48, 1000 Brussel. De kantoren zijn bereikbaar per lift
 • Startdatum: zo spoedig mogelijk 

Gelijke kansen en diversiteit

Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging, handicap, nationaliteit, enz.

Kandidaten met een handicap, leermoeilijkheden of ziekte

Ook als u niet over een geldig getuigschrift beschikt, kunt u om een redelijke aanpassing van de selectieprocedure verzoeken. U kan een beschrijving geven van uw handicap/ziekte/leerprobleem en ook aangeven welke aanpassingen kunnen worden gedaan om u te helpen. Het FIRM zal zich inspannen om u deze ter beschikking te stellen.

Hoe verloopt de selectie? 

Na een voorselectie van de ontvangen kandidaturen zullen de kandidaten die het best aan het vereiste profiel voldoen, worden uitgenodigd voor een schriftelijke, (eventueel virtuele) test en, na een tweede selectie, voor een mondeling interview tijdens hetwelk hun kennis en vaardigheden zullen worden getest.  

Het FIRM behoudt zich het recht voor om beroep te doen op een assessment bureau om een of meerdere vaardigheden, noodzakelijk voor de uitoefening van de functie te evalueren.

Het examenreglement wordt u op verzoek per e-mail toegezonden.

Hoe solliciteren?

U kan online solliciteren  via de sollicitatieknop.

Uw aanvraag moet uiterlijk op 9 april 2023 om middernacht worden ingediend en moet het volgende omvatten

 • een gedetailleerd curriculum vitae
 • een afzonderlijke motivatiebrief
 • een kopie van uw relevante diploma’s hoger onderwijs 

Onvolledige aanvragen worden niet in aanmerking genomen.


U kan solliciteren in het Frans of het Nederlands. U ontvangt een elektronisch ontvangstbericht van uw aanvraag zodra uw volledige aanvraag via het onlineformulier is ingediend.


Gegevensbescherming

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal het FIRM alleen persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de aanwerving en de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat voor de functie.  Deze gegevens zullen alleen worden bewaard om het te nemen besluit te rechtvaardigen.

Google Maps
Google Maps