Nieuwe regelgeving overheidsopdrachten is in werking getreden op 1 juli 2013
12/11/2013

Het regelgevend kader voorzien inzake overheidsopdrachten onderging ingrijpende wijzigingen.

Alle overheidsopdrachten die vanaf 1 juli 2013 werden of worden bekendmaakt of waarvoor men vanaf deze datum deelnemers uitnodigt om een offerte in te dienen, ressorteren onmiddellijk onder de toepasselijkheid van de nieuwe regelgeving. Dit betekent a contrario dat opdrachten die eerder werden bekendgemaakt of waarvoor de uitnodiging tot indiening van een offerte eerder werden verstuurd, onderhavig blijven aan de voormalige regelgeving.

Nieuwigheden betreffen, onder meer,

  • de opsomming van een reeks defi nities,
  • alle hoofdstukken en afdelingen zijn van toepassing op alle opdrachten; in geval van uitzonderingen, zullen deze op duidelijke en transparante wijze afzonderlijk worden vermeld,
  • de noties “openbare” aanbesteding of offerteaanvraag verworden tot “open” aanbesteding of offerteaanvraag. De typische term “gestanddoeningstermijn” wordt voortaan vervangen door het minder archaïsche “verbintenistermijn”,
  • niet minder van belang is dat er in nieuwe procedures is voorzien, met name “de raamovereenkomst”, de “concurrentiedialoog” en het “dynamisch aankoopsysteem”,
  • het gegeven van de markverkenning is thans formeel erkend,
  • voorts treden begrippen en mogelijkheden als “opties”, “opdrachten in percelen”, “opdrachten in gedeelten”, “opdrachten met verlen gingen”, “samengevoegde opdrachten” en “opdrachten met herhaling” in. Hiermee is de vroegere regelgeving over de uitzonderlijke onderhandelingsprocedure toch betekenisvol gewijzigd en / of verfijnd. onderhandelingsprocedure.

Op het scala van begrippen en procedures komen wij in latere nieuwsbrieven, gefragmentariseerd, uitgebreid terug.

Het zal gezien de vernieuwde regelgeving des te belangrijker worden om zich ten allen tijde voorafgaand voldoende te informeren over de te volgen procedures.

Zie ook : Argus advocaten ( Mrs. Astrid CLABOTS )


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Overheidsopdrachten

Laatste artikels Overheidsopdrachten

Het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor sociale en and...
11/12/2019

Onder de vorige Richtlijn Overheidsopdrachten werden bepaalde diensten – zgn. B-diensten – uitgesloten van de ...

Het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor sociale en andere specifieke diensten Read more

Duurzaam-/circulair aanbesteden en aankopen: de behoeftebepaling - een voorafgaande marktconsulta...
09/12/2019

Immers, op eerste zicht lijkt het vanzelfsprekend dat de aanbestedende overheid niet altijd bij machte is om reeds bij de ...

Duurzaam-/circulair aanbesteden en aankopen: de behoeftebepaling - een voorafgaande marktconsultatie. Quidquid agis, prudenter agas. Read more

Third country bids in EU procurement: always excluded?
29/11/2019

The European Commission recently issued guidance on the participation of third country bidders in public procurement. It c...

Third country bids in EU procurement: always excluded? Read more

Duurzaam-/circulair aanbesteden en aankopen: de behoeftebepaling - het product-als-dienstmodel? S...
23/09/2019

In aanloop naar de Week van de Duurzame Gemeente lieten wij al eerder ons licht schijnen op de betekenis van duurzaam-/cir...

Duurzaam-/circulair aanbesteden en aankopen: de behoeftebepaling - het product-als-dienstmodel? Sine consilio nihil facias. Read more

Laatste artikels van Mrs. Astrid CLABOTS

DE COMMISSARIS VAN DE REKENINGEN IN DE VME
12/07/2013

In de dwingende bepalingen van de “Appartementswetgeving” is verplichtend voorzien dat de Algemene Vergadering...

Read more

TERMIJN VOOR DE COÔRDINATIE VAN STATUTEN INZAKE MEDE-EIGENDOM MET EEN JAAR VERLENGD (01.09.2014)!
11/07/2013

De beslissing tot verlenging van de termijn met 1 jaar tot het coördineren van de statuten van mede-eigendom werd op ...

Read more

De Wet Breyne aangepast in verband met de waarborgregeling
15/10/2012

Bij KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1971 houdende uitvoering van de wet van 9 juli 1971 tot reg...

Read more

KB dd. 12 juli 2012 tot vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningen-stelsel voor veren...
15/10/2012

Op 3 augustus 2012 verscheen het KB van 12 juli 2012 tot vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voo...

Read more

LexGO Network