Toekenning van consumptiecheques
23/07/2020


In een Koninklijk Besluit dat op 17 juli 2020 werd gepubliceerd, wordt bepaald dat werkgevers aan hun werknemers zogenaamde consumptiecheques kunnen toekennen die kunnen gebruikt worden in inrichtingen die ressorteren onder de horeca-, cultuur of sportsector. Deze consumptiecheques zullen niet als loon worden beschouwd waarvoor sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn voor zover de voorwaarden, bepaald in het KB, worden nageleefd.

Gelet op de zware impact van de lockdown op de horeca-, cultuur- en sportsector wenste de regering om deze sectoren te ondersteunen. In dit kader besliste de regering dat werkgevers hun werknemers éénmalig een consumptiecheque kunnen toekennen voor een bedrag van maximaal 300 euro voor 31 december 2020. De consumptiecheques zullen enkel in de bepaalde sectoren kunnen worden besteed. 

Het KB bepaalt dat deze consumptiecheques niet als loon worden beschouwd en aldus worden vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen, dit voor zover aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De cheque mag niet worden toegekend ter vervanging of omzetting van loon, premies of andere voordelen, al dan niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen;
  • De toekenning van de consumptiecheques moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op sectorieel- of ondernemingsvlak. Indien er geen vakbondsafvaardiging is in de onderneming of indien de toekenning betrekking heeft op een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is om een CAO te sluiten, kan deze toekenning eveneens geregeld worden via een individuele overeenkomst.
  • De collectieve arbeidsovereenkomst of individuele overeenkomst vermeldt de hoogste nominale waarde van de consumptiecheque, met een maximum van 10 euro per consumptiecheque.
  • De consumptiecheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd.
  • De consumptiecheque dient enkele verplichte bepalingen te vermelden (onder meer het feit dat hij slechts geldig is tot 7 juni 2021).
  • De consumptiecheques mogen niet in geld omgeruild worden.
  • Het totale bedrag van de door de werkgever toegekende consumptiecheques mag niet meer bedragen dan 300 euro per werknemer.

De bovenstaande voorwaarden zouden ook van toepassing zijn op de belastingvrijstelling en de aftrekbaarheid van consumptiecheques als beroepskosten voor de vennootschapsbelasting. Er bestaat echter nog geen (ontwerp)tekst in dit verband op fiscaal vlak.

De cheques kunnen besteld worden bij een erkende uitgiftemaatschappij, maar het zal (in principe) eveneens mogelijk zijn voor eenieder (met inbegrip van de werkgever) die aan de bovenstaande wettelijke voorwaarden beantwoordt om dergelijke consumptiecheques uit te geven. Consumptiecheques zullen echter, gelet op de urgentie, niet in elektronische vorm uitgegeven worden omdat de procedure tot erkenning van een dienstenleverancier teveel tijd in beslag zou nemen.

Zie ook : Claeys & Engels


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Compensation en Benefits

Laatste artikels Compensation en Benefits

Circular letter published on consumption cheques
22/10/2020

The federal government has agreed that employers will be able to grant consumption cheques to their employees to support t...

Circular letter published on consumption cheques Read more

Thuiswerkvergoeding: Vereenvoudigd standpunt van de Fiscus
29/08/2020

Van zodra een werknemer minstens 5 werkdagen per maand thuis werkt, mag een werkgever volgens de fiscus een bureauvergoedi...

Thuiswerkvergoeding: Vereenvoudigd standpunt van de Fiscus Read more

Requests COVID-19: homeworking expense allowance
20/08/2020

Following the recently published Circular Letter concerning homeworking expense allowance, the Belgian Ruling Office has p...

Read more

New Circular letter – Home working expense allowance
24/07/2020

As working from home will be the new normal for many companies, the Belgian tax authorities released a circular letter inc...

Read more

LexGO Network