Wanneer moet een werkgever outplacement aanbieden aan een 45-plusser?
14/12/2018

Weldra zal een werkgever geen outplacement meer moeten aanbieden aan een 45-plusser die niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt, zelfs niet wanneer de werknemer er hem uitdrukkelijk om verzoekt. 


Bijzondere regeling van outplacement voor 45-plussers 

Een werknemer die geen aanspraak kan maken op de algemene regeling van outplacement (d.w.z. die voor werknemers met recht op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding), heeft recht op outplacement in de bijzondere regeling wanneer hij gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • niet ontslagen zijn om dringende reden,
  • op het ogenblik van het ontslag
    • minstens 45 jaar zijn,
    • minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit hebben,
    • nog geen recht hebben op rustpensioen. 

Regel: spontaan outplacementaanbod 

In beginsel moet de werkgever nadat het ontslag werd gegeven, aan de hierboven bedoelde werknemer spontaan een outplacementbegeleiding aanbieden. 


Uitzondering: outplacementaanbod op verzoek van de werknemer 

Huidige regeling 

In afwijking van die algemene regel, is de werkgever niet verplicht spontaan outplacement aan te bieden voor een aantal categorieën van werknemers. 

Hij moet dat enkel op uitdrukkelijk verzoek (dus niet spontaan) doen voor:

  • een werknemer die minder dan halftijds werkt,
  • een werknemer die na de opzeggingstermijn (of de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding) niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. 

Toekomstige regeling 

In de Kamer is een ontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen goedgekeurd dat de uitzondering wijzigt. 

Voortaan moet de werkgever geen outplacementaanbod doen aan een werknemer die niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt, zelfs niet wanneer de werknemer er hem uitdrukkelijk om verzoekt. Er bestaat dus geen recht op outplacement meer voor die werknemers. 

Werknemers die minder dan halftijds werken (maar die wel beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt) kunnen nog altijd uitdrukkelijk outplacement vragen en moeten dat dan ook krijgen. 

Over de datum van inwerkingtreding van deze wijziging is in het wetsontwerp niets bepaald. De wijziging zal dus in werking treden 10 dagen na de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad


Werknemers die niet beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt: over welke werknemers gaat het? 

De bijzondere regeling van outplacement voor 45-plussers bevat een specifieke invulling van het begrip "niet beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt". 

Die invulling is opgenomen in een koninklijk besluit van 21 oktober 2007. Dat koninklijk besluit werd gewijzigd door een koninklijk besluit van 15 oktober 2018. Hierdoor kreeg het begrip een wat striktere invulling. De gewijzigde regeling is al van toepassing sinds 1 december 2018. 

Onder de omschrijving van werknemers die niet beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt, vallen in hoofdzaak werknemers die SWT-er worden en voldoen aan een aantal bijkomende voorwaarden en andere werknemers die, ofwel 62 jaar zijn, ofwel een beroepsverleden van 42 jaar kunnen aantonen. Zie voor meer details: Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2018-2019, nr. 826.

Zie ook : Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse ( Mrs. Ann Taghon )

Mrs. Ann Taghon Mrs. Ann Taghon
Advocaat-Vennoot
ann.taghon@bellaw.eu

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

Hof van Justitie verplicht tijdregistratiesysteem voor werknemers
24/05/2019

In een ophefmakend arrest van 14 mei 2019 (C-55/18 Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) v Deutsche ...

Hof van Justitie verplicht tijdregistratiesysteem voor werknemers Read more

European elections: also sneaking into your company?
24/05/2019

Between 23 and 26 May coming, more than 400 million European citizens will have the right to vote in the European Parliame...

Read more

De jobsdeal: 7 nieuwe maatregelen op een rijtje
22/05/2019

Wegens een aanzienlijke krapte op de Belgische arbeidsmarkt en vele moeilijk in te vullen vacatures, voorziet de wet van 7...

De jobsdeal: 7 nieuwe maatregelen op een rijtje Read more

Wat als uw personeelsfeest slecht afloopt?
21/05/2019

Om de sociale banden tussen hun werknemers aan te halen, organiseren vele ondernemingen diverse activiteiten om de teamgee...

Wat als uw personeelsfeest slecht afloopt? Read more

Laatste artikels van Mrs. Ann Taghon

Het ABC van het mobiliteitsbudget
25/03/2019

Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget goedgekeurd. De datu...

Read more

In toeristische centra mag een werknemer voortaan 39 zondagen werken
02/11/2018

Voortaan mogen werknemers in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra ’s zondags tewerkgesteld worden in ...

Read more

Scholingsbeding: loongrens geschrapt voor de opleidingen tot knelpuntberoepen
26/10/2018

Een scholingsbeding kan nu enkel worden overeengekomen wanneer het jaarloon van de werknemer meer dan 34.180 euro bedraagt...

Read more

Uitgebreider adoptieverlof en pleegouderverlof vanaf 1 januari 2019
30/09/2018

Een werknemer die een kind adopteert, zal vanaf 1 januari 2019 recht hebben op 6 weken adoptieverlof ongeacht de leeftijd ...

Read more

LexGO Network