Wanneer moet een werkgever outplacement aanbieden aan een 45-plusser?
14/12/2018

Weldra zal een werkgever geen outplacement meer moeten aanbieden aan een 45-plusser die niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt, zelfs niet wanneer de werknemer er hem uitdrukkelijk om verzoekt. 


Bijzondere regeling van outplacement voor 45-plussers 

Een werknemer die geen aanspraak kan maken op de algemene regeling van outplacement (d.w.z. die voor werknemers met recht op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding), heeft recht op outplacement in de bijzondere regeling wanneer hij gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • niet ontslagen zijn om dringende reden,
  • op het ogenblik van het ontslag
    • minstens 45 jaar zijn,
    • minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit hebben,
    • nog geen recht hebben op rustpensioen. 

Regel: spontaan outplacementaanbod 

In beginsel moet de werkgever nadat het ontslag werd gegeven, aan de hierboven bedoelde werknemer spontaan een outplacementbegeleiding aanbieden. 


Uitzondering: outplacementaanbod op verzoek van de werknemer 

Huidige regeling 

In afwijking van die algemene regel, is de werkgever niet verplicht spontaan outplacement aan te bieden voor een aantal categorieën van werknemers. 

Hij moet dat enkel op uitdrukkelijk verzoek (dus niet spontaan) doen voor:

  • een werknemer die minder dan halftijds werkt,
  • een werknemer die na de opzeggingstermijn (of de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding) niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. 

Toekomstige regeling 

In de Kamer is een ontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen goedgekeurd dat de uitzondering wijzigt. 

Voortaan moet de werkgever geen outplacementaanbod doen aan een werknemer die niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt, zelfs niet wanneer de werknemer er hem uitdrukkelijk om verzoekt. Er bestaat dus geen recht op outplacement meer voor die werknemers. 

Werknemers die minder dan halftijds werken (maar die wel beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt) kunnen nog altijd uitdrukkelijk outplacement vragen en moeten dat dan ook krijgen. 

Over de datum van inwerkingtreding van deze wijziging is in het wetsontwerp niets bepaald. De wijziging zal dus in werking treden 10 dagen na de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad


Werknemers die niet beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt: over welke werknemers gaat het? 

De bijzondere regeling van outplacement voor 45-plussers bevat een specifieke invulling van het begrip "niet beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt". 

Die invulling is opgenomen in een koninklijk besluit van 21 oktober 2007. Dat koninklijk besluit werd gewijzigd door een koninklijk besluit van 15 oktober 2018. Hierdoor kreeg het begrip een wat striktere invulling. De gewijzigde regeling is al van toepassing sinds 1 december 2018. 

Onder de omschrijving van werknemers die niet beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt, vallen in hoofdzaak werknemers die SWT-er worden en voldoen aan een aantal bijkomende voorwaarden en andere werknemers die, ofwel 62 jaar zijn, ofwel een beroepsverleden van 42 jaar kunnen aantonen. Zie voor meer details: Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2018-2019, nr. 826.

Zie ook : Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse ( Mrs. Ann Taghon )

Mrs. Ann Taghon Mrs. Ann Taghon
Advocaat-Vennoot
ann.taghon@bellaw.eu

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

Toepassingsgebied Arbeidsongevallenwet breidt uit tot alle personen met een leerwerkcontract
17/09/2019

Vanaf 1 januari 2020 is de Arbeidsongevallenwet van toepassing op alle personen met een zogenaamd ‘klein statuut&rsq...

Read more

Sociale verkiezingen en GDPR
13/09/2019

Mag de werkgever de personeelslijst overmaken aan de vakbonden in het kader van de sociale verkiezingen?  

Sociale verkiezingen en GDPR Read more

When employee consent is the start of the problem, not the end - the GDPR shows some teeth
13/09/2019

The Greek Data Protection Authority has imposed a 150,000 EUR fine on PriceWaterhouseCoopers Business Solutions SA for &nd...

Read more

Sociale verkiezingen 2020 : 10 key reminders
12/09/2019

De komende sociale verkiezingen zullen tussen 11 en 24 mei 2020 plaatsvinden (dag Y). De verkiezingsprocedure – die ...

Sociale verkiezingen 2020 : 10 key reminders Read more

Laatste artikels van Mrs. Ann Taghon

Vanaf 1 oktober a.s. kan een werknemer ook mantelzorgverlof opnemen
09/09/2019

Er bestaan op dit ogenblik drie thematische verloven: het ouderschapsverlof, het palliatief verlof, het verlof voor het ve...

Read more

Het ABC van het mobiliteitsbudget
25/03/2019

Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget goedgekeurd. De datu...

Read more

In toeristische centra mag een werknemer voortaan 39 zondagen werken
02/11/2018

Voortaan mogen werknemers in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra ’s zondags tewerkgesteld worden in ...

Read more

Scholingsbeding: loongrens geschrapt voor de opleidingen tot knelpuntberoepen
26/10/2018

Een scholingsbeding kan nu enkel worden overeengekomen wanneer het jaarloon van de werknemer meer dan 34.180 euro bedraagt...

Read more

LexGO Network