Vlaanderen sleutelt aan haar doelgroepverminderingen
16/12/2019

Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten en de Duitstalige gemeenschap bevoegd voor het zogenaamde doelgroepenbeleid.

Ingevolge die bevoegdheidsoverdracht heeft Vlaanderen een eigen doelgroepenbeleid met eigen Vlaamse bijdrageverminderingen (doelgroepverminderingen) uitgewerkt (zie SoCompact nr. 14-2016 en nr. 26-2016). In het Vlaams parlement is thans een decreet hangende dat de Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere en jonge werknemers wijzigt op een aantal punten per 1 januari 2020.


Doelgroepvermindering voor oudere werknemers

Sinds 1 juli 2016 kunnen werkgevers in het Vlaams gewest een bijdragevermindering genieten wanneer zij:

 • ofwel een oudere werknemer in dienst houden (hierna de doelgroepvermindering voor zittende werknemers);
   
 • ofwel een (bij de VDAB ingeschreven) oudere niet-werkende werkzoekende in dienst nemen (hierna de doelgroepvermindering bij aanwerving). 

De doelgroepvermindering bij aanwerving kan gedurende 8 kwartalen genoten worden. Na afloop van die 8 kwartalen kan de werkgever voor die werknemer de doelgroepvermindering voor zittende werknemers aanvragen.

Op dit ogenblik kunnen de doelgroepverminderingen enkel genoten worden voor werknemers die minstens 55 jaar oud zijn (voor de andere toekenningsvoorwaarden, zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2019-2020nr. 901 – 903).

Het ontwerp van decreet verhoogt de leeftijd voor de toekenning van de doelgroepverminderingen van 55 jaar naar 58 jaar vanaf 1 januari 2020.

Om het nadeel dat gepaard gaat met de verhoging van de toegangsleeftijd een beetje te verzachten, bevat het ontwerp van decreet de volgende overgangsmaatregelen:

 • de werkgever die voor 1 januari 2020 een niet-werkende werkzoekende van 55 tot 57 jaar heeft aangeworven met een doelgroepvermindering, behoudt deze doelgroepvermindering bij aanwerving voor de duurtijd die was toegekend;
   
 • de werkgever die een werkzoekende van 55-57 jaar heeft aangeworven die na het verloop van de voordeelperiode (= 8 kwartalen) de leeftijd van 58 jaar nog niet heeft bereikt, kan, in afwachting dat de betrokken werknemer 58 jaar wordt, gebruik maken van de doelgroepvermindering voor zittende werknemers;
   
 • de werkgever die voor 1 januari 2020 al een doelgroepvermindering voor een zittende werknemer ontving, behoudt deze doelgroepvermindering ook al is de betrokken werknemer nog geen 58 jaar;
   
 • werknemers die op 31 december 2019 minstens 55 jaar oud zijn, kunnen, ondanks de gewijzigde wetgeving, bij een aanwerving na 1 januari 2020 recht geven op een doelgroepvermindering; voor deze werknemers kan, in tegenstelling tot voor 1 januari 2020, evenwel niet de doelgroepvermindering bij aanwerving genoten worden, maar wel de minder gunstige doelgroepvermindering voor zittende werknemers.


Doelgroepvermindering voor jonge werknemers

Op dit ogenblik kan in Vlaanderen een doelgroepvermindering genoten worden voor de tewerkstelling van laag- en middengeschoolde jongeren en voor de tewerkstelling tijdens de opleiding van leerlingen alternerende opleiding en van DBSO-jongeren.

Het hieronder vermelde decreet schaft de doelgroepvermindering voor middengeschoolde jongeren af met ingang van 1 januari 2020. Werkgevers die na de inwerkingtreding van het decreet een middengeschoolde jongere aanwerven, zullen bijgevolg niet langer een beroep kunnen doen op de doelgroepvermindering. Werkgevers die voor de inwerkingtreding van het decreet al een middengeschoolde jonge werknemer in dienst hebben en de doelgroepvermindering genieten, zullen dit voordeel blijven ontvangen voor de resterende duurtijd van dit voordeel.

Zie ook : Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse ( Mrs. Ester Van Oostveldt )

Mrs. Ester Van Oostveldt Mrs. Ester Van Oostveldt
Advocaat-Vennoot
ester.vanoostveldt@bellaw.eu

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

Social elections - remember to post the candidate lists
28/09/2020

We’re currently in the midst of the reboot of the 2020 social elections proceedings after their suspension due to th...

Read more

Sociale verkiezingen 2020: aanplakking van de kandidatenlijsten op X + 40
25/09/2020

Uiterlijk op dag X + 35 (die in functie van de dag waarop u verkiezingen zult houden, gelegen is tussen 17 en 30...

Sociale verkiezingen 2020: aanplakking van de kandidatenlijsten op X + 40 Read more

Do’s & Don’ts in case of dismissal and downsizing
25/09/2020

The coronavirus has a major impact on our economy and possibly also on your company. In the context of this pandemic, seve...

Read more

Sociale verkiezingen 2020
24/09/2020

Wanneer u de sociale verkiezingsprocedure intussen hervat heeft met de aanplakking van de aangepaste verkiezingskalender o...

Sociale verkiezingen 2020 Read more

Laatste artikels van Mrs. Ester Van Oostveldt

Bijdrage inzetbaarheidsverhogende maatregelen wordt (voorlopig) niet geïnd
18/11/2019

Sinds de Wet Eenheidsstatuut bevat de Arbeidsovereenkomstenwet een bepaling die elk paritair (sub)comité verplicht ...

Read more

Toepassingsgebied Arbeidsongevallenwet breidt uit tot alle personen met een leerwerkcontract
17/09/2019

Vanaf 1 januari 2020 is de Arbeidsongevallenwet van toepassing op alle personen met een zogenaamd ‘klein statuut&rsq...

Read more

Nieuwe informatieplicht voor de werkgever bij vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingste...
20/05/2019

De Jobsdealwet heeft in de Arbeidsovereenkomstenwet een nieuwe bepaling ingevoegd die werkgevers een nieuwe verplichting o...

Read more

Wetgeving m.b.t. de winstpremie gewijzigd sinds 1 januari 2019
08/02/2019

De wet houdende diverse arbeidsbepalingen, die in de drukke maand december 2018 in het Belgisch Staatsblad werd ...

Read more

LexGO Network