ADVOCANT

AD­VO­CANT is een groepering van advoca­ten ont­staan uit in­di­vi­dueel wer­ken­de praktijken die zich in 1992 tot een advo­catenas­so­ciatie heb­ben vere­nigd om aan hun cliënteel een zo breed mo­gelij­ke service te kun­­nen blijven bieden over de ver­schillende deel­ge­bie­den van het recht heen. 

De steeds maar toenemende reguleringsdrang van de over­heid dwingt de advo­ca­tuur tot spe­cia­li­sa­tie, die even­wel niet publiek ge­af­ficheerd mag wor­den omdat spe­cia­li­sa­ties in juridische deeldo­mei­nen nog steeds niet of­ficieel erkend zijn. Daarom groe­peert AD­VO­CANT advoca­ten die elk bin­nen hun ei­gen in­ter­esse­sfeer een spe­­cia­lis­tische ken­­nis hebben op­ge­bouwd.

OPGERICHT

1992

REGIO
  • Antwerpen
RECHTSGEBIEDEN
  • Handelsrecht en contracten
  • Vennootschapsrecht
  • Burgerlijk recht
  • Fiscaal recht
  • Geschillen en arbitrage/bemiddeling
  • Strafrecht
  • Arbeidsrecht en sociale zekerheid
Google Maps
Google Maps