Legal Learning logo

De Wet op de Aanvullende pensioenen: 12 blijvende knelpunten

26 Jan

Webinar
dotted_texture

About the webinar

Sinds de inwerkingtreding van de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) van 28 april 2003 is het aantal geschillen in aanvullende pensioenen toegenomen. In het licht van de twintigste verjaardag van de WAP is het daarom hoog tijd voor een overzicht van actuele knelpunten en dit aan de hand van de vele rechtspraak uit de periode 2017-2022.

Voor deze webinar hebben mr. Jan Van Gysegem, mr. Barbara Heylen en mr. Dorien Verstraeten een selectie gemaakt van twaalf knelpunten, die vanuit een praktijkgerichte benadering worden toegelicht.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Vrijdag 26 januari 2024
 • 15u – 17u

DOCENTEN

 • Mr. Jan Van Gysegem, advocaat-vennoot Claeys & Engels
 • Mr. Barbara Heylen, advocaat Claeys & Engels
 • Mr. Dorien Verstraeten, advocaat Claeys & Engels

PROGRAMMA

15u – 16u45 : uiteenzetting

Volgende twaalf knelpunten komen aan bod:

 1. Wat indien de werkgever of de sectorale inrichter de belofte om een pensioentoezegging (op termijn) in te voeren of om de werknemer aan te sluiten bij de bestaande pensioentoezegging niet nakomt? Geldt dan het principe “belofte maakt schuld”? De opvallende evolutie in de rechtspraak.
 2. Wat bij een fusie, overname of andere conventionele overdracht? Is de overnemer steeds verplicht om het bestaande pensioenplan over te nemen?
 3. Welke zijn in de periode 2017-2022 de meest opvallende geschillen geweest waarin discriminatie inzake aanvullende pensioenen aan bod kwam?
 4. In de praktijk worden er soms (meestal onbewust of ongewild) vergissingen of fouten gemaakt in informatiedocumenten. Dergelijke vergissingen of fouten in pensioenfiches, uittredingsformulieren, simulaties, … geven vaak aanleiding tot geschillen. Kunnen deze fouten of vergissingen worden ingeroepen door aangeslotenen of begunstigden om een ander of hoger aanvullend pensioen te vorderen?
 5. Bij pensionering of wanneer er andere prestaties (zoals o.m. de prestaties bij overlijden) verschuldigd zijn, moet de pensioeninstelling de begunstigden of rechthebbenden inlichten over de prestaties die verschuldigd zijn, over de mogelijke uitbetalingswijzen (met in begrip van de mogelijkheid tot omzetting van een rente wanneer de prestatie wordt uitgekeerd als een kapitaal) en over de noodzakelijke gegevens voor de uitbetaling. Welke pensioengeschillen worden door aangeslotenen of begunstigden soms opgeworpen omdat ze het keuzeformulier bij uittreding of het vereffeningsformulier bij pensionering nooit ontvangen hebben?
 6. Wat zijn mogelijke praktijkproblemen bij het wijzigen van het pensioenplan?
  • Bestaat de kans dat in geval van een laattijdig protest deze houding na de wijziging niet anders kan worden uitgelegd dan dat de wijziging van het pensioenplan werd aanvaard?
  • Welke voorafgaande informatie- en/of consultatieverplichtingen, zoals bepaald in artikel 39 WAP, mag de werkgever die bepaalde wijzigingen aan zijn pensioenplan wil doorvoeren, niet uit het oog verliezen?
  • Zijn retroactieve planwijzigingen mogelijk?
  • Mag een pensioeninstelling (verzekeringsonderneming of pensioenfonds (OFP)) het verzoek van de inrichter tot aanpassing van het pensioenreglement naast zich neer leggen of weigeren?
 7. Het is algemeen aanvaard dat de bijdragen, die een werkgever stort ter financiering van de aanvullende pensioentoezegging, loon zijn in de zin van de Deze werkgeversbijdragen moeten bijgevolg mee worden opgenomen in de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding.
  • Maar moet ook de premietaks opgenomen worden in de berekeningsbasis?
  • Wat indien het voordeel van de werkgeversbijdragen in een pensioenplan ten tijde van het ontslag niet met zekerheid kan worden vastgesteld volgens de wettelijke en conventionele bepalingen?
  • Moet bij doorbetaling van de werkgeversbijdragen in het pensioenplan tijdens de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding, de werkgeversbijdragen worden opgenomen in de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding?
 8. Het pensioenkapitaal, opgebouwd tijdens het huwelijk behoort tot de gemeenschappelijke goederen van de echtgenoten (als die er zijn) en dus moet het worden verdeeld in geval van echtscheiding. Hoewel de regel van de “split” dus duidelijk is, blijft dit in de praktijk vragen oproepen, o.m. over het tijdstip van de split en de juiste berekeningswijze.
 9. Insolvabiliteit/faillissement van de werkgever: hoe wordt in België de bescherming concreet georganiseerd? En wat bij de vereffening van de pensioeni

More Trainings & Events

Altius logo

Help... am I still up-to-date with the curren…

12 Dec

Webinar
Altius logo

Current trends in labour law (French session)…

13 Dec

Webinar
CREO Business Information & Seminars logo

The evolution of the role of AML Compliance O…

14 Dec

Event
dotted_texture