Legal Learning logo

Nieuwe pachtwetgeving in Vlaanderen De wijzigingen voor pachter én verpachter toegelicht aan de hand van 20 praktijkvragen

05 Dec

Webinar
dotted_texture

About the webinar

Voor deze webinar hebben mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt een selectie gemaakt van een aantal vragen in het kader van de nieuwe Vlaamse pachtwetgeving. Er zullen telkens 10 belangrijke praktijkvragen zowel in hoofde van de pachter als van de verpachter behandeld worden.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Dinsdag 5 december 2023
 • 12u30 - 14u30

DOCENTEN

 • Mr. Ulrike Beuselinck, advocaat-vennoot Seeds of Law
 • Mr. Koen De Puydt, advocaat-vennoot Seeds of Law

PROGRAMMA

12u30 - 14u15 : uiteenzetting

Inleiding: Inwerkingtreding en toepassingsgebied

Deel I: Vragen in hoofde van de pachter

 1. Is een contract vereist om te spreken van pacht? Zo ja, aan welke voorwaarde moet de overeenkomst voldoen?
 2. Wat is de minimumduur en hoe kan de overeenkomst opgezegd worden door de pachter?
 3. Hoe kan een pachtprijs worden voldaan? Kan dit nog steeds in natura? Is er nog steeds een maximale pachtprijs?
 4. Heeft de pachter het recht om gebouwen op te richten op de gronden of werken uit te voeren?
 5. Is onderpacht en pachtoverdracht mogelijk? Zo ja, onder welke voorwaarden?
 6. Wanneer er meerdere pachters zijn, kan er dan één pachter zich terugtrekken?
 7. Kan de pacht na het overlijden van de pachter door de erfgenamen worden voortgezet? Zo ja, wat zijn de voorwaarden?
 8. Hoe wordt de uittredingsvergoeding berekend?
 9. Wat houdt het voorkooprecht van de pachter juist in? Wat met het voorkooprecht van de pachter wanneer er een openbare verkoop via het verkoopplatform Biddit plaatsvindt?
 10. Wat zijn de gevolgen voor de pachter indien de verpachter wordt onteigend?

Deel II: Vragen in hoofde van de verpachter

 1.  Is het aantrekkelijker om voor erfpacht te kiezen dan voor pacht? Wat is de invloed van het nieuwe goederenrecht op deze rechtsfiguren?
 2. Welke overeenkomsten vallen buiten het toepassingsgebied van het Vlaams Pachtdecreet? Is dit een verschil met de oude Federale wetgeving?
 3. Hoe kan de overeenkomst opgezegd worden door de verpachter? Is er een verschil met de vorige opzegmogelijkheden?
 4. Aan welke voorwaarden moet een opzeg minstens voldoen?
 5. Kan door de rechter de opzegging worden geweigerd of beperkt in oppervlakte?
 6. Welke sancties kunnen opgelegd worden indien het opzegmotief niet wordt gerealiseerd?
 7. Kan een ontbinding van de pachtovereenkomst gevraagd worden indien de pachter zijn verplichtingen niet nakomt?
 8. Wat zijn de gevolgen voor de pachtovereenkomst wanneer de verpachter komt te overlijden?
 9. Wat zijn de gevolgen voor de overeenkomst indien komt vast te staan dat het de bedoeling was om het Pachtdecreet te ontwijken?
 10. Komt elke landbouwgrond in aanmerking voor onteigening door een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke rechtspersoon voor redenen van bebossing en natuurrealisatie?

14u15 - 14u30 : Vraagstelling

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • bouwpromotoren en vastgoedmakelaars
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTEST

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • BIV: 2 uren
 • NKN: 2 uren
 • Sam-Tes: aanvraag ingediend
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • IGO: aanvraag ingediend

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inl

More Trainings & Events

Loyens & Loeff logo

Loyens & Loeff's Future Lawyer Day

19 Oct

Event
Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
CREO Business Information & Seminars logo

Exploring PSD3 and PSR: Navigating the Future…

10 Oct

Training
dotted_texture