Actualia vastgoed en stedenbouw: hervorming van de vastgoedmakelaarswet | appartementsmede-eigendom | onderhuur | handelshuur en woninghuur

Maaltekouter 3 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)
Belgium
Link to the organizer's site


23 Aug
Register

Inleiding

Deze studiedag maakt deel uit van de Confocus Rechtsdagen die jaarlijks in augustus georganiseerd worden voor advocaten. De sprekers van dit programma zullen hun focus leggen op de juridische inhoud van de onderwerpen. Inhoudelijke vragen kunnen op voorhand gesteld worden aan Barbara.

Programma

08u30 Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u15 De hervorming van de vastgoedmakelaarswet

Mr. Koen De Puydt, advocaat-vennoot, Orys

De volgende wijzigingen zullen worden besproken door Koen DE PUYDT:

Administratieve vereenvoudiging voor Syndici.De syndicus moet geen lijsten met zijn beheerde mede-eigendommen meer toesturen aan het BIV, indien de VME de gegevens van hun syndicus heeft geregistreerd in bij de Kruispuntbank. Deze registratie dient te gebeuren voor iedere vereniging waarvoor de syndicus is aangesteld.
Informatieplicht van de syndicus bij een tuchtstraf. De syndicus wordt verplicht om de VME op de hoogte te brengen van een eventuele tuchtrechtelijke sanctie die hij/zij oploopt en dit via een aangetekend schrijven, waar de wetgever de verplichte inhoud heeft vastgelegd.
De derdenrekening. Eindelijk voorziet de wetgever in de wettelijke verankering van de derdenrekening, die al deontologisch verplicht was én beschermd werd door de financiële borgstelling (collectieve polis). Het kind heeft ook een nieuwe naam: de kwaliteitsrekening. Er zijn twee verschillende soorten: de eigenlijke derdenrekening en de rubriekrekening. Een derdenrekening is een globale rekening waarop geld wordt ontvangen, dat de vastgoedmakelaars moeten doorstorten aan klanten of derden. De rubriekrekening is een geïndividualiseerde rekening die wordt geopend voor een grote som of een specifiek dossier. De wetgever legt een aantal gebruiksvoorwaarden op, zoals het snel doorstorten van de betrokken sommen of de doorstorting naar een rubriekrekening of in sommige gevallen zelf de Deposito- en Consignatiekas.
Herziening systeem tuchtrechtelijke vervolging. Als de rechtskundig assessor een klacht seponeert, kan de klager een herziening van deze beslissing vragen aan een rechtskundig assessor-generaal. Dit betreft een beroepsmechanisme dat tot op heden onbestaande was. De positie van de rechtskundig assessor-generaal is volledig nieuw. De wisselwerking tussen de assessoren en de assessor-generaal dient nog verder te worden uitgewerkt door de regering in een KB.

Bewarende maatregelen. Het BIV kan om bewarende maatregelen verzoeken ter bescherming van de consument en het imago van de sector. De duurtijd van deze maatregelen bedraagt maximaal drie maanden, met een mogelijke verlening van maximaal zes maanden.
Meer transparantie voor de klager. Het BIV communiceert het beschikkend gedeelte van definitief geworden tuchtbeslissingen automatisch aan de klager. Hij moet hier dus niet langer om verzoeken. De consument wordt hierdoor nauwer betrokken.

De GDPR (verordening voor de verwerking van persoonsgegevens) is niet alleen een hot item, maar een belangrijk aandachtspunt voor vele ondernemingen/instellingen. Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving immers in voege. Het zal een effect hebben op elke organisatie, ook op de vastgoedmakelaars. Koen DE PUYDT zal een korte toelichting geven van de belangrijkste spelregels en de aandachtspunten voor de vastgoedmakelaars voor de verdere toepassing van de GDPR op een rijtje zetten. De grootste misvatting zou zijn dat de GDPR na 25 mei een fenomeen uit te verleden wordt. Wel in tegendeel. De nieuwe privacywetgeving zal maar echt relevant worden na deze datum.

10u45 Koffiepauze

11u15 Appartementsmede-eigendom

Dhr. Danny De Schepper, vrederechter, Gent

12u45 Lunch

13u45 Onderhuur: toelaatbaarheid en rechtsgevolgen (gemeen huurrecht, woninghuur, handelshuur en pacht)

Prof. dr. emeritus Aloïs Van Oevelen, emeritus gewoon hoogleraar, Universiteit Antwerpen

In deze uiteenzetting wordt in de eerste plaats ingegaan op de toelaatbaarheid van onderhuur in het gemene huurrecht, de woninghuur, de handelshuur en de landpacht. Vervolgens worden voor deze vier huurstelsels de gevolgen van een toegelaten onderhuur besproken

15u15 Koffiepauze

15u45 Actualia handelshuur en woninghuur

Dr. mr. Kristof Vanhove, Advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, Integra advocaten

In deze bijdrage zal dr. Vanhove enerzijds de belangrijkste ontwikkelingen inzake handelshuur bespreken, waarbij de nadruk ligt op de belangrijkste nieuwe (cassatie)rechtspraak (o.m. inzake opzegging, huurhernieuwing en uitzettingsvergoeding). Anderzijds bespreekt hij de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe decreet Woninghuur (dat op 01.09.2018 in werking zou moeten treden).

17u15 Einde van de studiedag

Prijs

Prijs: € 330 (excl. btw)

Inschrijven

Erkenningen

BIV: erkenning in aanvraag.

Nationale Kamer van Notarissen: erkenning in aanvraag.

Landmeters-experten: Confocus is een door de Federale Raad van landmeters-experten erkende organisator. Deze opleiding is erkend voor 2 uur (halve dag) en 4 uur (ganse dag) in het kader van de permanente vorming voor de landmeters-experten (volgens art. 9 Reglement permanente vorming) of voor het aantal BIV-uren, mits erkenning van deze opleiding door het BIV (volgens art. 3 Reglement permanente vorming)

Locatie

Holiday Inn Expo Gent

Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Sprekers

Aloïs Van Oevelen

Danny De Schepper

Koen De Puydt

Kristof Vanhove

Related : Confocus

Calendar

Training & Events

01 Mar
logo - company

La réforme du droit de la preuve

More info
11 Mar
logo - company

Owning and investing in art : opportunities, challenges and risks

Investing in art has become increasingly interesting over the years. What with financial crises and classic investment...

More info
14 Mar
logo - company

Balanslezen voor juristen en hun medewerkers (dag 1)

Het doel van dit levendige seminarie is juristen, paralegals en andere medewerkers inzicht te geven in de interpretatie...

More info
14 Mar
logo - company

Mettre en place le GDPR et démontrer sa compliance

More info

LexGO Network