01/06/17

Het hobbelig parcours van de omgevingsvergunning: opnieuw uitstel tot 1 januari 2018!

Digitalisering blijft volledige inwerkingtreding omgevingsvergunning parten spelen.

De omgevingsvergunning, of liever het Omgevingsloket, lijkt -  zelfs drie maanden na de gedeeltelijke inwerkingtreding  - nog steeds met kinderziektes te kampen.

Tot ergernis van de vergunningverlenende overheden, architecten en studiebureaus die minister Schauvliege reeds in gebreke hebben gesteld, is het Omgevingsloket tot op heden nog niet 100 % operationeel en voldoende bedrijfszeker. Jammer genoeg kan schijnbaar evenmin worden gegarandeerd dat dit wel het geval zal zijn op 1 juni 2017…

Op 24 mei 2017 werd dan ook een voorstel van (spoed)decreet houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning aangenomen in plenaire vergadering waarbij in een uitstel tot 1 januari 2018 wordt voorzien.


(automatisch) uitstel voor iedereen?

Het decreet voorziet in een automatisch uitstel tot 1 januari 2018 voor alle gemeenten die om een uitstel hadden verzocht tot 1 juni 2017 en waarvan akte werd genomen door de bevoegde ministers.

Ingevolge dat uitstel blijven de oude procedureregels (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Milieuvergunningsdecreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten) nog steeds gelden. Met wijzigingen op het vlak van de beoordelingsgronden of afwijkingsmogelijkheden zal daarentegen wel rekening moeten worden gehouden.

Vergunningen worden - net zoals ingevolge het vorige uitstel – verleend voor onbepaalde duur, tenzij in de gevallen vermeld in artikel 68 Omgevingsvergunningsdecreet. Het college van burgemeester en schepenen zal alleszins rekening dienen te houden met de nieuwe indelingslijst en een geactualiseerde vergunningstoestand dienen op te nemen in de beslissing.

Voor gemeenten die reeds zijn toegetreden tot het nieuwe systeem, de provincies en de Vlaamse Regering blijft uiteraard de nieuwe regelgeving betreffende de omgevingsvergunning van toepassing. Zij zullen de komende maanden mogelijks nog worden geconfronteerd met een aantal problemen op het vlak van digitalisering.

Om hieraan tegemoet te komen werd op 19 mei 2017 een decreet goedgekeurd dat oplossingen moet bieden indien er zich (korte en lange) technische storingen voordoen bij het Omgevingsloket en het uitwisselingsplatform, zodat een vergunningsaanvraag alsnog rechtsgeldig kan worden ingediend en de procedure verder kan worden doorlopen.


Een nieuwe start op 1 januari 2018?!

Of de omgevingsvergunning op 1 januari 2018 in haar volle glorie in werking zal treden voor de andere lokale besturen is opnieuw koffiedik kijken. Alleszins tracht men tegen die streefdatum ‘een performante, gebruiksvriendelijke toepassing met voldoende capaciteit en duidelijke communicatie tussen overheden en adviesinstanties’ aan te bieden. (www.omgevingsloket.be)

Er kan worden verwacht dat daartegen de codextrein zal zijn goedgekeurd, zodat alle betrokkenen vanaf dan hopelijk met het totaalpakket aan de slag kunnen gaan.

Auteur: Nathalie Mortelmans, Advocaat, GD&A Advocaten

dotted_texture