05/02/20

De hervorming van het goederenrecht werd goedgekeurd

De Kamer heeft onlangs, op 30 januari 2020, met eenparigheid van stemmen een wetsvoorstel houdende invoeging van een nieuw Boek 3 “Goederen” goedgekeurd.

Deze mijlpaal vindt plaats in het kader van het alomvattend moderniseringsproject van het Burgerlijk Wetboek van 1804 na een eerdere invoeging in 2019 van een nieuw Boek 8 “Bewijs”.
De Kamer beschikt nog in haar archiefkast over een wetsvoorstel houdende invoeging van een nieuw Boek 5 “Verbintenissen”, die weliswaar op heden nog niet werd besproken.

Het nieuwe Boek 3 “Goederen” streeft naar een modernisering van het goederenrecht en beoogt voornamelijk vier doelstellingen:

  1. het inpassen, op gestructureerde wijze, van de belangrijkste teksten met betrekking tot het goederenrecht in het Burgerlijk Wetboek teneinde de transparantie en rechtszekerheid in dat domein te optimaliseren;
     
  2. het instrumentaliseren van het goederenrecht om deze meer functioneel te maken;
     
  3. het moderniseren van het goederenrecht en deze toe te spitsen op de behoeften van de huidige samenleving; en
     
  4. het flexibiliseren van het goederenrecht en het bedenken van een nieuw evenwicht tussen de contractsvrijheid en de rechtszekerheid.

De hervorming wordt echter niet voorgesteld als een revolutie aangezien de hoofdzakelijke punten van het regime gehandhaafd blijven. De bedoeling is om de bestaande regeling te herstructureren, te herzien en te actualiseren teneinde het geheel meer coherent, globaal en transparant te maken.

Onder de aanzienlijke ontwikkelingen wijzen wij o.a. op de erkenning, in zekere mate, van het eigendomsrecht op volumes, ingevoegd in een nieuwe definitie van het opstalrecht.

We kunnen eveneens de invoeging van een titel met betrekking tot de “Burenrelaties” aanstippen, die voor het eerst in de wet het begrip “burenhinder” vermeldt – begrip die tot dusver slechts een jurisprudentiële extrapolatie was van de definitie van het eigendomsrecht vervat in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek van 1804.

Heden moet het wetsvoorstel nog worden onderworpen aan de koninklijke goedkeuring en zal, onder enkele voorbehouden, in werking treden op de eerste dag van de 18de maand volgend op haar publicatie in het Belgisch Staatsblad.


Michaël Lambert, Associate, Brussels

Pierre-Axel Chabot, Partner, Brussels

dotted_texture