25/10/19

SkypeOut is onderworpen aan de Wet Elektronische Communicatie

Via SkypeOut kan een gebruiker vanaf een apparaat dat verbonden is met het internet door middel van een Voice Over IP-techniek bellen naar een vaste of mobiele telefoonlijn. Het Hof van Justitie oordeelde in zijn arrest van 5 juni 2019 (C-142/18) dat SkypeOut een elektronische-communicatiedienst vormt. Dit heeft tot gevolg dat Skype voor deze dienst onderworpen is aan alle verplichtingen van de Wet Elektronische Communicatie. Deze verplichtingen omvatten, naast kennisgeving aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie ("BIPT"), onder meer ook verplichtingen inzake gegevensbescherming, veiligheid van de diensten, de toegang voor gebruikers tot nooddiensten en tot de Ombudsdienst van het BIPT.

Aanleiding tot het arrest van 5 juni 2019 van het Hof van Justitie waren prejudiciële vragen van het Brusselse hof van beroep in een geschil tussen Skype Communications en het BIPT. De kern van het geschil is of SkypeOut al dan niet te kwalificeren is als een elektronische-communicatiedienst.

Skype Communications had bij het hof van beroep te Brussel een vordering tot vernietiging ingesteld tegen een besluit van het BIPT van 30 mei 2016 waarmee het BIPT aan Skype Communications een administratieve geldboete van EUR 223.454 had opgelegd wegens het gebrek aan voorafgaande kennisgeving aan het BIPT van de aanbieding van SkypeOut in België.

Elektronische-communicatiedienst

Een elektronische-communicatiedienst is een dienst die gewoonlijk tegen vergoeding wordt aangeboden en die geheel of gedeeltelijk bestaat in het overbrengen van signalen via elektronische-communicatienetwerken waaronder schakel- en routeringsverrichtingen (artikel 2, 5° van de Wet Elektronische Communicatie). De Wet Elektronische Communicatie sluit bepaalde diensten zoals radio-omroep en televisie uitdrukkelijk uit van de definitie van elektronische-communicatie. De definitie is de omzetting van artikel 2 (c) van de richtlijn 2002/21/EG van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten ("de kaderrichtlijn").

SkypeOut

SkypeOut is een toegevoegde functionaliteit van de Skype-software. De gebruiker van SkypeOut kan door middel van een Voice over IP-techniek vanaf een terminal die verbonden is met het internet telefoongesprekken voeren naar een vaste of mobiele telefoonlijn. De gebruikers van SkypeOut kunnen echter geen telefonische oproepen ontvangen van Belgische telefoonnummers.

SkypeOut is een zogenaamde over-the-top-dienst ("OTT-dienst"). Dit houdt in dat SkypeOut beschikbaar is op het internet zonder dat daarbij een traditionele exploitant van communicatiediensten betrokken is. De gebruikers van SkypeOut betalen een vergoeding aan Skype Communications via een prepaid- of abonnementsformule.

Twee onderscheiden diensten

Volgens het Hof van Justitie bestaat de VoIP-dienst van SkypeOut uit twee onderscheiden elektronische-communicatiediensten. De eerste elektronische-communicatiedienst is het overbrengen van de spraaksignalen van de oproepende gebruiker tot aan de gateway tussen het internet en het openbaar geschakeld telefoonnet ("public switched telephone network" – "PSTN"). De internetaccessprovider van de gebruiker is verantwoordelijk voor deze dienst.

De tweede elektronische-communicatiedienst is het overbrengen van die signalen via het PSTN tot aan het vaste of mobiele eindpunt. Skype Communications doet hiervoor beroep op aanbieders van telecommunicatiediensten die gemachtigd zijn om de oproepen naar PSTN over te brengen. Deze diensten van de aanbieders van de telecommunicatiediensten zijn volgens het Hof van Justitie telecommunicatiediensten in de zin van de kaderrichtlijn. De gebruikers kunnen de aanbieders hiervoor echter niet aansprakelijk stellen vermits ze geen overeenkomst hebben met de aanbieders, doch uitsluitend met Skype Communications. De aanbieders van de telecommunicatiediensten zijn contractueel uitsluitend aansprakelijk ten aanzien van Skype Communications voor het overbrengen van de spraaksignalen die via het PSTN worden uitgezonden met behulp van SkypeOut.

Het Hof van Justitie oordeelde dat het Skype Communications is die het overbrengen van signalen van het internet naar het PSTN technisch mogelijk maakt. Ze sluit daartoe interconnectie-overeenkomsten met de aanbieders van telecommunicatiediensten op het PSTN. Skype Communications is voor deze tweede VoIP-dienst die ze tegen vergoeding verricht volgens het Hof aansprakelijk ten aanzien van haar klanten en abonnees.

Het Hof van Justitie oordeelde dat het feit dat Skype Communications in haar algemene voorwaarden vermeldt dat ze niet aansprakelijk is voor het overbrengen van signalen ten aanzien van haar gebruikers geen invloed heeft op de kwalificatie van SkypeOut als een elektronische-communicatiedienst. Ook het feit dat de gebruiker de Skype-software kan gebruiken zonder SkypeOut achtte het Hof van Justitie irrelevant. Hoewel de installatie van SkypeOut op een terminal de voorafgaande installatie van Skype vereist, functioneert SkypeOut volledig autonoom, aldus het Hof van Justitie.

Het Hof van Justitie oordeelde verder dat ook de omstandigheid dat de VoIP-dienst van SkypeOut tevens onder het begrip "dienst van de informatiemaatschappij" valt, geenszins betekent dat die dienst niet kan kwalificeren als een elektronische-communicatiedienst.

Gevolgen

Vermits SkypeOut een elektronische-communicatiedienst is, had Skype alle regels van de Wet Elektronische Communicatie moeten volgen. In het geschil met het BIPT zal dit vooreerst betekenen dat Skype een kennisgeving van de dienst had moeten doen bij het BIPT. De verplichtingen van de Wet Elektronische Communicatie gaan echter verder en houden onder andere ook in dat Skype verplichtingen heeft inzake gegevensbescherming, de veiligheid van de diensten, de toegang voor gebruikers tot nooddiensten en tot de Ombudsdienst van het BIPT.

dotted_texture