09/07/13

Verkoopsgesprekken beluisteren mag, maar vergeet het arbeidsreglement niet

In een advies van 5 juni 2013 laat de Privacycommissie haar licht schijnen op het beluisteren door de werkgever van verkoopsgesprekken van personeel met het oog op kwaliteitscontrole. De Privacycommissie oordeelt dat dit principieel mogelijk is, mits het systeem vooraf in het arbeidsreglement wordt opgenomen. In het advies worden de bakens uitgezet voor andere werkgevers die eveneens een dergelijk systeem willen invoeren.

Een werkgever actief in het verhuren van opslagruimtes wilde de kwaliteit van de verkoopsgesprekken die de werknemers voerden, kunnen opvolgen en installeerde daarom een systeem om de telefoongesprekken op te nemen. Per winkel werden 50% van de inkomende telefoongesprekken met prospecten opgenomen. Een deel ervan zou worden beluisterd en geëvalueerd op de mate waarin het winkelpersoneel het verkoopsscript volgde. Op basis van deze resultaten zou de werkgever bepalen of er bijkomende opleiding of coaching van het personeel nodig was. In een aantal andere landen koppelde de werkgever een wedstrijd aan de resultaten, waarbij de werknemers kans maakten op een bonus. Dit bonussysteem werd echter nooit in België toegepast.

De vakbonden keurden dit systeem af en er werd zelfs even gestaakt. Ook in de media ging de zaak niet onopgemerkt voorbij. Recent had de werkgever in kwestie zelfs de twijfelachtige eer om het hoogste aantal publieksstemmen te krijgen in de zogenaamde "Big Brother"-awards. Er werd ook een klacht ingediend bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Privacycommissie"). Na een verzoeningspoging bracht de Privacycommissie op 5 juni 2013 een advies uit over de zaak.

De Privacycommissie oordeelde dat het systeem, rekening houdende met de garanties die de werkgever al had gegeven (en waar we in deze arbeidsrechtelijke Headlines niet verder zullen op ingaan), legitiem was. Er kon geen enkele inbreuk op de Wet Verwerking Persoonsgegevens worden vastgesteld. De werkgever werd wel op de vingers getikt omdat het systeem niet in het arbeidsreglement van de werkgever werd opgenomen voordat het systeem operationeel werd. Het systeem waarbij de verkoopsgesprekken worden beluisterd is volgens de Privacycommissie een vorm van toezicht zodat dit overeenkomstig artikel 6, §1, 5° van de Arbeidsreglementenwet in het arbeidsreglement moet worden vermeld.

In het advies lezen we ook nog andere zaken die werkgevers die verkoopsgesprekken van werknemers willen beluisteren, kunnen interesseren, namelijk dat:
- de werkgever de werknemersvertegenwoordiging moet informeren en consulteren, maar dat de invoering van een dergelijk systeem niet kan worden verhinderd, aangezien het uiteindelijk alleen de werkgever is die mag beslissen over de invoering van het systeem;
- een dergelijk systeem ook voor het toekennen van premies of beloningen mag gebruikt worden.

dotted_texture