12/06/24

Nieuwe registratieplicht voor werkgevers in de Federal Learning account

Sinds de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen beschikken werknemers over een individueel opleidingsrecht. In 2024 bedraagt het individueel opleidingsrecht 5 dagen voor een voltijdse werknemer. 

1. Wat is de federal learning account?

Om de uitoefening van het individueel opleidingsrecht te faciliteren, werd een nieuwe digitale applicatie opgericht:  de Federal Learning Account (FLA). De wet van 20 oktober 2023 betreffende de oprichting en beheer van de FLA trad in werking op 1 april 2024.

Deze online tool beheert het opleidingskrediet en biedt werkgevers en werknemers een overzicht van o.a. het individueel opleidingsrecht.

2. Welke gegevens worden er geregistreerd?

De FLA zal voor ieder geregistreerde persoon/ werknemer o.a. de volgende gegevens bevatten:

  • De identiteit van de persoon, zijn arbeidsregime en het bevoegde paritaire comité;
  • Het aantal opleidingsdagen, het aantal gevolgde opleidingsdagen en het aantal overblijvende dagen of het aantal over te dragen dagen naar het volgende jaar;
  • De gevolgde opleidingen en hun relevante basiskenmerken (begin, einde, resultaat, etc.);
  • De openstaande actuele waarde van het opleidingskrediet.

3. Wat is de taak van de werkgever?

De taak van de werkgever (of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die werd gemandateerd door de werkgever) is drievoudig: 

  • Registreren en actualiseren van de vereiste gegevens;
  • Verifiëren en, indien nodig aanpassen, van de door Sigedis of de door de opleidingsverstrekker geregistreerde gegevens;
  • Informeren van de werknemers over o.a. het bestaan van de FLA, de verwerkte persoonsgegevens, de gebruiksmodaliteiten en de stand van het opleidingskrediet.

4. Wanneer moet de registratie/verificatie gebeuren?

De registratie en verificatie van de gegevens moet gebeuren voor elk kalenderkwartaal, en uiterlijk de laatste dag van de maand na het einde van het kalenderkwartaal. 

De werknemers dienen bij indiensttreding en minstens één keer per jaar geïnformeerd te worden over de FLA.

5. Hoe gebeurt de registratie concreet?

Werknemers hebben toegang tot de FLA via www.mycareer.be

Werkgevers kunnen registreren via de website van de FLA, via een BATCH-kanaal voor een groot aantal registraties tegelijk of via een API-webservice, waarbij het beheren en verzenden van gegevens in het IT-systeem van de onderneming kan worden geïntegreerd. 

De handleiding voor de online toepassing, vindt u hier terug.

6. Wat is de sanctie bij niet-naleving?

Elk kwartaal zal Sigedis een lijst opstellen van de werkgevers die de registratie- en/of informatieverplichting niet hebben nageleefd. Na de verwittiging van desbetreffende werkgevers door Sigedis, geldt een regularisatieperiode van 30 dagen. Bij gebrek aan regularisatie, wordt de lijst overgemaakt aan de NAR, de paritaire (sub)comités en aan de FOD WASO, die de lijst zal publiceren. 

TO DO: Werkgevers hebben uiterlijk tot 1 december 2024 om de vereiste gegevens van hun werknemers te registreren.  Vanaf dan zijn ze gehouden om elk kwartaal de gevolgde opleidingen te registreren, de door Sigedis en opleidingsverstrekkers geregistreerde gegevens te verifiëren en de werknemers jaarlijks te informeren over de FLA. 

dotted_texture