27/03/24

Selectie van rechtspraak van het Hof van Justitie op prejudiciële vragen over consumentenrecht

Hieronder vindt u een selectie van rechtspraak van het Hof van Justitie op prejudiciële vragen over het consumentenrecht in 2023.

Arrest van het Hof van 21 december 2023 in de gevoegde zaken C-38/21, C-47/21 en C-232/21 BMW Bank 

  • Het Hof verduidelijkt de rechten van consumenten op het gebied van leasing en de financiering van motorvoertuigen. In het geval van een leaseovereenkomst zonder aankoopverplichting vloeit voor de consument geen herroepingsrecht voort uit het Unierecht. In het geval van een kredietovereenkomst die is gesloten met het oog op de aanschaf van een voertuig, kan de consument daarentegen – zonder rechtsmisbruik – zijn herroepingsrecht te allen tijde uitoefenen, zolang hij geen volledige en nauwkeurige informatie heeft ontvangen over zijn rechten en verplichtingen en de overeenkomst nog in uitvoering is, dat wil zeggen gewoonlijk vóór de laatste aflossingstermijn.

Arrest van het Hof van 5 oktober 2023 in zaak C-565/22 Sofatutor 

  • Het recht van de consument om een aanvankelijk gratis en automatisch verlengd abonnement via een overeenkomst op afstand is slechts eenmaal gegarandeerd.Dit is niet het geval wanneer de consument niet voldoende is geïnformeerd over de totale prijs van het abonnement.

Arrest van het Hof van 28 september 2023 in zaak C-133/22 LACD 

  • Artikel 2, punt 14, van richtlijn 2011/83 betreffende consumentenrechten moet worden uitgelegd dat het begrip „commerciële garantie”, opgevat als „enige andere vereisten die geen verband houden met de conformiteit, die vermeld zijn in de garantieverklaring of in de desbetreffende reclameboodschappen ten tijde van of vóór de sluiting van de overeenkomst”, zich uitstrekt tot verbintenissen die een garant jegens de betrokken consument is aangegaan en die betrekking hebben op omstandigheden die afhangen van die individuele consument – zoals de aan zijn oordeel overgelaten tevredenheid over het gekochte goed –, zonder dat, opdat die commerciële garantie geldt, objectief moet worden nagegaan of die omstandigheden zich voordoen.

Arrest van het Hof van 14 september 2023 in zaak C-27/22 Volkswagen Group Italia and Volkswagen Aktiengesellschaft 

  • Het ne bis in idem-beginsel is van toepassing op sancties die worden opgelegd voor oneerlijke handelspraktijken die worden gekwalificeerd als administratieve sancties van strafrechtelijke aard.Dit beginsel sluit uit dat voor dezelfde feiten een strafrechtelijke procedure wordt ingeleid of voortgezet, op voorwaarde dat er een definitieve beslissing bestaat, ook al is deze beslissing van latere datum.

Arrest van het Hof van 29 juni 2023 in zaak C-543/21 Verband Sozialer Wettbewerb 

  • Artikel 2(a) van richtlijn 98/6/EG betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding, moet aldus worden uitgelegd dat het in deze bepaling bedoelde begrip "verkoopprijs" niet het statiegeld omvat dat de consument bij aankoop van producten in retourverpakking moet betalen.

Arrest van het Hof van 17 mei 2023 in zaak C-97/22 DC  

  • Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten moet aldus worden uitgelegd dat zij een consument vrijstelt van elke verplichting om te betalen voor diensten die ter uitvoering van een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst zijn verricht, wanneer de betrokken handelaar hem niet vóór de sluiting van de overeenkomst informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, ook al heeft de consument de overeenkomst herroepen nadat deze is uitgevoerd.De handelaar moet daarom de kosten dragen die hij heeft gemaakt bij de uitvoering van de overeenkomst tijdens de herroepingstermijn en mag geen betaling of compensatie van de consument verlangen.

Arrest van het Hof van 4 mei 2023 in zaak C-78/22 ALD Automotive 

  • Wanneer eenzelfde overeenkomst voorziet in periodieke betalingen, die telkens binnen een bepaalde termijn moeten worden verricht, is voor elke te late betaling het in artikel 6, lid 1, van Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties bedoelde vaste minimumbedrag van 40 EUR verschuldigd als vergoeding aan de schuldeiser voor invorderingskosten.

Arrest van het Hof van 30 maart 2023 in zaak C-5/22 Green Network SpA 

  • Richtlijn 2009/72/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit aldus worden uitgelegd dat nationale energietoezichthouders kunnen de bevoegdheid krijgen om elektriciteitsbedrijven te gelasten de bedragen terug te betalen die zij in strijd met de vereisten inzake consumentenbescherming hebben ontvangen Consumentenbescherming behoort namelijk tot de taken van die toezichthouders.

Arrest van het Hof van 21 maart 2023 in zaak C-100/21 Mercedez-Benz Group  

  • Richtlijn 2007/46 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen, gelezen in samenhang met Verordening nr. 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen, zo moeten worden uitgelegd dat de koper van een motorvoertuig dat is voorzien van een verboden manipulatie-instrument heeft recht op schadevergoeding van de autofabrikant wanneer deze koper door dit instrument schade heeft geleden.De bescherming van de door de Europese rechtsorde gewaarborgde rechten mag echter niet leiden tot ongerechtvaardigde verrijking van de rechthebbenden. Daarom moet worden nagegaan of de toerekening van het voordeel dat voortvloeit uit het daadwerkelijke gebruik van het betrokken voertuig, de betrokken koper een passende compensatie biedt, voor zover wordt vastgesteld dat deze schade heeft geleden die verband houdt met de installatie in dit voertuig van een verboden manipulatievoorziening.Peter Wytinck
Nathalie De Weerdt
Lucie Thébault

dotted_texture