De elektronische neerlegging van wijzigingsakten staat nog steeds niet op punt
14/01/2015

Het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 biedt particulieren de mogelijkheid om wijzigingsakten van een vennootschap elektronisch neer te leggen en om de vennootschap rechtstreeks in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen of de hierin opgenomen gegevens te wijzigen. Dit gebeurt online via de applicatie "e-Griffie". Het is dus op basis van dit KB niet langer noodzakelijk om dergelijke akten fysiek ter griffie neer te leggen. Niettemin laat de praktische uitvoering van het KB op zich wachten en blijven vennootschappen vooralsnog verplicht tot fysieke neerlegging van dergelijke aktes.

Vóór het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 waren particulieren aangewezen op de fysieke neerlegging van de wijzigingsakten van een vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel. Alleen notarissen beschikten over een zogenaamd e-depot waarmee zij notariële akten van een vennootschap (bijv. de oprichtingsakte) online konden neerleggen.

Het voormelde Koninklijk Besluit bracht hier verandering in. Dit KB voorziet in de mogelijkheid voor particulieren om de vennootschap rechtstreeks elektronisch in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen of om de hierin opgenomen gegevens op een later ogenblik te wijzigen. Daarnaast kunnen particulieren op basis van dit KB wijzigingsakten elektronisch neerleggen, zonder dat een fysieke neerlegging van de akte ter griffie noodzakelijk is. Na de elektronische neerlegging van de wijzigingsakte via e-Griffie, zal de akte worden geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd, normaliter uiterlijk 15 dagen later. De desbetreffende akte zelf dient op de zetel van de vennootschap te worden bewaard.
In de praktijk zal de elektronische neerlegging erg nuttig zijn voor de neerlegging van akten inzake ontslag en benoeming van bestuurders en inzake de toekenning en herroeping van bijzondere volmachten. Dergelijke akten vereisen immers geen tussenkomst van een notaris, waardoor het e-depot, dat ter beschikking staat van notarissen, niet kan worden gebruikt voor de elektronische neerlegging.

Het is toe te juichen dat er (eindelijk) werk wordt gemaakt van de administratieve vereenvoudiging van formaliteiten die rusten op een vennootschap. Jammer genoeg wordt de effectieve inwerkingstelling van het systeem steeds opnieuw uitgesteld. Dit zorgt ervoor dat vennootschappen (én advocaten) tot nader order tot deze fysieke neerlegging verplicht worden.

Daarnaast rijzen er twijfels over de toepasbaarheid van het systeem van elektronische neerlegging, nu onduidelijk is welke personen de wijzigingsakten kunnen registreren op de e-Griffie. Deze applicatie vereist immers een identificatie via elektronische identiteitskaart van de persoon die gemachtigd is om de registratie te doen. De vraag is dus of advocaten, die in het kader van hun taken van corporate housekeeping, waarbij zij de vennootschap ontlasten van het vervullen van deze formaliteiten, eveneens voor rekening van de vennootschap de elektronische neerlegging of inschrijving kunnen realiseren. Het is immers zo dat zij voor dergelijke handelingen een uitdrukkelijke volmacht moeten krijgen van de vennootschap. De toekomst zal dus moeten uitwijzen of de elektronische neerlegging van wijzigingsakten op dit punt problemen zal opleveren.

 

Zie ook : CMS Belgium ( Mrs. Kim Van Zummeren )

[+ http://newsletter.cms-db.info/article.asp?nid=c927f04afc6df96c1dc38eed76962f5d&did=3&aid=4033]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Vennootschapsrecht

Laatste artikels Vennootschapsrecht

Acting for and Against a General Partnership Before the Courts
22/06/2020

The Code of Companies and Associations (CCA) abolished the joint venture (société momentanée/tijdelij...

Read more

Royal Decree No 4: Introducing flexibility without losing sight of the rights of shareholders
12/06/2020

Due to the COVID-19 pandemic and the measures taken to prevent the spread of the virus, various questions have been raised...

Read more

Calculation of the Majority at Partner and Shareholder Meetings
02/06/2020

Calculation of the majority at partner and shareholder meetings is not always easy. Fortunately, the Code of Companies and...

Read more

How Silent Is the Silent Partnership
27/05/2020

The silent partnership does not exist as a distinct corporate form in the new Code of Companies and Associations (CCA). Th...

Read more

Laatste artikels van Mrs. Kim Van Zummeren

Goede trouw van zaakvoerder telt mee bij aansprakelijkheid voor niet-betaalde sociale bijdragen i...
05/11/2014

Op 8 mei 2014 velde het Grondwettelijk Hof een arrest aangaande de objectieve bestuurdersaansprakelijkheid wegens niet-bet...

Read more

LexGO Network