Het Belgisch bijzonder belastingregime voor buitenlandse kaderleden en specialisten: wijzigingen
11/02/2021

België kent een bijzonder belastingregime voor buitenlandse kaderleden en specialisten die tijdelijk in België werkzaam zijn.

Bij wijze van een brief van 5 februari 2021 heeft de belastingadministratie een aantal wijzigingen meegedeeld met betrekking tot de te volgen procedure en de aan te leveren documenten bij het indienen van een verzoek tot toepassing van het bijzonder belastingregime voor buitenlandse kaderleden. Voorheen was men vrij in het bepalen van de vorm van de aanvraag.

Welke elementen van de procedure veranderen?

Voortaan moeten de volgende gegevens worden toegevoegd bij de aanvraag tot toepassing van dit bijzondere aanslagstelsel:

Informatieblad

Vanaf 1 maart 2021 moet gebruik gemaakt worden van een nieuw informatieblad.

Zonder dit informatieblad zal de aanvraag eenvoudig als niet ingediend aanzien worden. Dit is bijgevolg een belangrijke wijziging naar de vorm van de aanvraag.

Dit informatieblad bevat (hoofdzakelijk) de volgende informatie:

  • De identificatiegegevens van de werkgever, de werknemer en, indien van toepassing, de partner van de werknemer (echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende);
  • Indien van toepassing, de identificatiegegevens van de gemachtigde die verantwoordelijk is voor de indiening van de aanvraag;
  • Elke informatie over de persoonlijke situatie van de werknemer en de (eventuele) persoonlijke en economische banden met België in het verleden; en
  • Loongegevens

Bewijs van huwelijk

Om gehuwden (of wettelijk samenwonenden) personen gezamenlijk te kunnen belasten, heeft de belastingadministratie voortaan de volgende documenten nodig voor huishoudens waarvan geen of slechts één van de partners in België verblijft:

  • Bewijs van huwelijk; en
  • Bewijs van gezinssamenstelling op de aanvangsdatum van de tewerkstelling in België

Deze documenten moeten in het Frans, Nederlands, Duits of Engels zijn opgesteld. Zo niet, dan moet een officiële vertaling bij de documenten worden gevoegd.

Prefiling en uitstelaanvragen

Gelieve eveneens te willen noteren dat de bevoegde belastingadministratie recent een soort van 'Prefiling' contactpunt heeft opgericht. Bij dit contactpunt kunnen bepaalde specifieke situaties besproken worden met het oog op het al dan niet haalbare karakter van een formele aanvraag, gelet op de voorwaarden vervat in de circulaire van 8 augustus 1983.

U moet wel opletten want een verzoek bij dit contactpunt schorst de termijn voor het indienen van de aanvraag tot toepassing van het bijzonder kaderledenstatuut niet.

Het contactpunt heeft een termijn van 6 weken, na de datum van ontvangst van de vraag, om deze te beantwoorden.

Aankondiging van een modernisering van de methoden voor het indienen van aanvragen

Tot slot werd nog aangekondigd dat een modernisering van de aanvraagprocedure op de agenda staat.

Deze modernisering moet de fiscus in staat stellen om de aanvragen via MyMinFin te behandelen en van elke gemandateerde tussenpersoon en werkgevers voldoende kwalitatieve gegevens te verkrijgen om dan vervolgens sneller te kunnen oordelen over het ingediende verzoek tot toepassing van het bijzondere kaderledenstatuut.

Een exacte datum voor deze modernisering werd evenwel niet meegedeeld.

Zie ook : Loyens & Loeff CVBA ( Mr. Gunther Valkenborg )

[+ http://www.loyensloeff.com]


Alle artikels Personenbelasting

Laatste artikels Personenbelasting

Verplichting voor financiële instellingen om in het verleden uit het buitenland gerepatrieerde g...
23/06/2021

De Nationale Bank van België heeft op 8 juni 2021 een circulaire uitgevaardigd die de correcte naleving van de waakza...

Read more

Dividendes de sociétés française : circulaire du 28 mai 2021
07/06/2021

La date de dépôt des déclarations à l’impôt des personnes physiques approchant &agr...

Read more

Op weg naar de alwetendheid van de fiscus? DAC 7 gepubliceerd, DAC 8 op komst
19/05/2021

De fiscus weet al behoorlijk veel over de burgers en een groot deel van die informatie is opgeslagen in een “datawar...

Read more

The zero-emission company car as the new standard
19/05/2021

As mentioned in our newsflash of 21 April 2021, the text of the government declaration indicated that it was the...

The zero-emission company car as the new standard Read more

Laatste artikels van Mr. Gunther Valkenborg

Tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk: nieuwe circulaire
08/07/2021

In het kader van thuiswerk heeft de belastingadministratie in een circulaire de terugbetaling door de werkgever van kantoo...

Read more

Cross-border workers: COVID-19 agreements extended until 30 September 2021
29/06/2021

Belgium has concluded so-called COVID-19 agreements with Germany, France, Luxembourg and the Netherlands on the tax impact...

Read more

Nieuw wetsontwerp voor een groene(re) mobiliteit
04/06/2021

On 18 May 2021, a bill was approved by the Belgian Government to create a green(er) mobility in Belgium by (1) promoting t...

Read more

Tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk: nieuwe circulaire
02/03/2021

In het kader van thuiswerk heeft de belastingadministratie afgelopen vrijdag (26 februari 2021) in een circulaire de terug...

Read more

LexGO Network