Het Belgisch bijzonder belastingregime voor buitenlandse kaderleden en specialisten: wijzigingen
11/02/2021

België kent een bijzonder belastingregime voor buitenlandse kaderleden en specialisten die tijdelijk in België werkzaam zijn.

Bij wijze van een brief van 5 februari 2021 heeft de belastingadministratie een aantal wijzigingen meegedeeld met betrekking tot de te volgen procedure en de aan te leveren documenten bij het indienen van een verzoek tot toepassing van het bijzonder belastingregime voor buitenlandse kaderleden. Voorheen was men vrij in het bepalen van de vorm van de aanvraag.

Welke elementen van de procedure veranderen?

Voortaan moeten de volgende gegevens worden toegevoegd bij de aanvraag tot toepassing van dit bijzondere aanslagstelsel:

Informatieblad

Vanaf 1 maart 2021 moet gebruik gemaakt worden van een nieuw informatieblad.

Zonder dit informatieblad zal de aanvraag eenvoudig als niet ingediend aanzien worden. Dit is bijgevolg een belangrijke wijziging naar de vorm van de aanvraag.

Dit informatieblad bevat (hoofdzakelijk) de volgende informatie:

  • De identificatiegegevens van de werkgever, de werknemer en, indien van toepassing, de partner van de werknemer (echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende);
  • Indien van toepassing, de identificatiegegevens van de gemachtigde die verantwoordelijk is voor de indiening van de aanvraag;
  • Elke informatie over de persoonlijke situatie van de werknemer en de (eventuele) persoonlijke en economische banden met België in het verleden; en
  • Loongegevens

Bewijs van huwelijk

Om gehuwden (of wettelijk samenwonenden) personen gezamenlijk te kunnen belasten, heeft de belastingadministratie voortaan de volgende documenten nodig voor huishoudens waarvan geen of slechts één van de partners in België verblijft:

  • Bewijs van huwelijk; en
  • Bewijs van gezinssamenstelling op de aanvangsdatum van de tewerkstelling in België

Deze documenten moeten in het Frans, Nederlands, Duits of Engels zijn opgesteld. Zo niet, dan moet een officiële vertaling bij de documenten worden gevoegd.

Prefiling en uitstelaanvragen

Gelieve eveneens te willen noteren dat de bevoegde belastingadministratie recent een soort van 'Prefiling' contactpunt heeft opgericht. Bij dit contactpunt kunnen bepaalde specifieke situaties besproken worden met het oog op het al dan niet haalbare karakter van een formele aanvraag, gelet op de voorwaarden vervat in de circulaire van 8 augustus 1983.

U moet wel opletten want een verzoek bij dit contactpunt schorst de termijn voor het indienen van de aanvraag tot toepassing van het bijzonder kaderledenstatuut niet.

Het contactpunt heeft een termijn van 6 weken, na de datum van ontvangst van de vraag, om deze te beantwoorden.

Aankondiging van een modernisering van de methoden voor het indienen van aanvragen

Tot slot werd nog aangekondigd dat een modernisering van de aanvraagprocedure op de agenda staat.

Deze modernisering moet de fiscus in staat stellen om de aanvragen via MyMinFin te behandelen en van elke gemandateerde tussenpersoon en werkgevers voldoende kwalitatieve gegevens te verkrijgen om dan vervolgens sneller te kunnen oordelen over het ingediende verzoek tot toepassing van het bijzondere kaderledenstatuut.

Een exacte datum voor deze modernisering werd evenwel niet meegedeeld.

Zie ook : Loyens & Loeff CVBA ( Mr. Gunther Valkenborg )

[+ http://www.loyensloeff.com]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Personenbelasting

Laatste artikels Personenbelasting

Buitenlands onroerend goed voortaan ook belast op basis van kadastraal inkomen
31/03/2021

Ingevolge meerdere veroordelingen door het Europees Hof van Justitie heeft België de wetgeving inzake de belasting va...

Read more

UBO-informatieplicht: jaarlijkse bevestiging noodzakelijk vóór 30 april 2021
24/03/2021

De UBO-regelgeving legt de verplichting op om jaarlijks de informatie die is opgenomen in het UBO-register bij te werken o...

Read more

Effectenrekeningen opnieuw onderworpen aan een jaarlijkse taks van 0,15%
19/03/2021

Op 26 februari 2021 is de nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen ("JTER") in werking getreden.

Read more

Zijn Franse dividenden voortaan voordeliger dan Belgische dividenden?
11/03/2021

Een Belgisch rijksinwoner die dividenden van een buitenlandse bron ontvangt, is dikwijls onderworpen aan een dubbele belas...

Read more

Laatste artikels van Mr. Gunther Valkenborg

Tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk: nieuwe circulaire
02/03/2021

In het kader van thuiswerk heeft de belastingadministratie afgelopen vrijdag (26 februari 2021) in een circulaire de terug...

Read more

Cross-border workers: COVID-19 agreements extended
09/09/2020

Belgium has concluded agreements with Germany, France, Luxembourg and the Netherlands on the tax impact of international t...

Read more

Cross-border workers & COVID-19
29/06/2020

Belgian tax authorities have negotiated agreements with border countries on the tax impact of international travel restric...

Read more

Belgian tax reporting obligations for benefits paid by foreign group companies
25/02/2019

As of 1 January 2019 Belgian based employers whose employees receive bonuses or other benefits from (a) foreign-based grou...

Read more

LexGO Network