Winkelketen Inno haalt na een decennium officieel zijn gelijk: sperperioderegeling (oude wet marktpraktijken) onwettig
17/11/2020

Doorheen de jaren is er al veel inkt gevloeid over de wettigheid van de sperperioderegeling (verbod op prijsverminderingen tijdens de sperperiode) in het licht van Richtlijn 2005/29/EG1  (“Richtlijn oneerlijke marktpraktijken”)2 in de zaak Inno/Unizo. Het arrest van 3 februari 2020 van het Hof van Beroep te Gent lijkt hier een definitief einde aan te maken.3

De zaak Inno/Unizo kent een zeer lange voorgeschiedenis en gaat terug tot 2007. Winkelketen Inno kondigde toen kortingen aan tijdens de sprperiode. Unizo was van mening dat Inno hiermee de (oude) wet marktpraktijken overtrad en stapte naar de rechter.  De rechtbank van Koophandel te Brussel gaf Unizo gelijk. In beroep werd het vonnis van de eerste rechter bevestigd.  Daarna ging Inno voor de eerste keer in Cassatie.  Het Hof van Cassatie vernietigde het arrest van Hof van Beroep te Brussel omdat het Hof van Cassatie na een prejudicieel arrest van het Hof van Justitie 4  oordeelde dat de sperperioderegeling tot doel had de consument te beschermen en daarom binnen de toepassing van de Richtlijn oneerlijke marktpraktijken viel en daardoor een per se sperperiode niet meer zou kunnen.  De zaak werd hierop doorverwezen naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

Het Hof leek het cassatiearrest naast zich neer te leggen en bevestigde verrassend genoeg het allereerste vonnis. Volgens het Hof van Beroep te Antwerpen was immers het reële doel van de wetgever niet consumentenbescherming maar wel bescherming van de (kleine) concurrent. 

Inno wende zich bijgevolg opnieuw tot het Hof van Cassatie.  Het Hof van Cassatie bevestigde in een arrest van 29 oktober 2015 voor een tweede keer dat de Belgische wetgeving in strijd was met de Europese regelgeving en verwees de zaak naar het Hof van Beroep te Gent. 

Gelet op de toen geldende regels van dubbele cassatie5 was het Hof van Beroep te Gent gebonden door het cassatiearrest van 29 oktober 2015 en bevestigde het de onwettigheid van de sperperioderegeling uit de oude wet marktpraktijken. Het Hof vernietigde uiteindelijk het allereerste vonnis van de rechtbank van Koophandel te Brussel en veroordeelde Unizo tot de kosten van het geding. 

De discussie omtrent de wettigheid van de oude sperperioderegeling lijkt eindelijk te zijn afgesloten.  Maar is daarmee ook de discussie gesloten voor wat de sperperiode onder de nieuwe regeling in het Wetboek Economisch Recht betreft? Zie hiervoor een eerdere Short Read. 

 

Voetnoten:

1 Richtlijn 2005/29 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad, Pb. L 149, 11 juni 2005, 22.
2 Zie o.m. nieuwsflash marktpraktijken en consumentenrecht 2012/02, november 2012; nieuwsflash marktpraktijken en consumentenrecht november 2010; nieuwsflash handelspraktijken en consumentenrecht december 2009; P. Wytinck, P. Wytinck en D. Gillet, “Sperperioderegeling oude wet marktpraktijken onwettig. Wat onder de nieuwe wet?”, https://www.stibbe.com/en/news/2015/december/sperperioderegeling-oude-wet-marktpraktijken-onwettig-wat-onder-de-nieuwe-wet en P. Wytinck, “Anderhalf jaar nieuwe wet marktpraktijken: overzicht en vooruitblik op het “gedeeltelijke” einde?”, in De onderneming en haar klanten… to be and to see, Instituut voor bedrijfsjuristen, Larcier, 2011, p. 97-106. 
3 Gent 3 februari 2020, 2016/AR/988, niet gepubl.
4 Hof van Justitie 15 december 2011, C-126/11, Inno v. Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO) en anderen.
5 Artikelen 1119 en 1120 Ger.W.

Zie ook : Stibbe ( Mr. Peter Wytinck )

[+ http://www.stibbe.com]


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Mededingingsrecht

Laatste artikels Mededingingsrecht

Afwerving van cliënteel – Communicatie ter actualisering van klantenbestanden
24/11/2020

Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat communicatie gericht aan klanten van een concurrent ter actualisering van klan...

Read more

Can A Parallel Importer Rebrand Generic Medicines?
26/10/2020

If a branded medicine and its generic version are put on the EEA market by economically-linked undertakings, is a parallel...

Read more

Plateformes et moteurs de recherche : le nouveau cadre juridique est en vigueur !
07/09/2020

La position acquise par certaines plateformes et moteurs de recherche crée un déséquilibre de plus en...

Read more

Misbruik van economische afhankelijkheid in België: een nieuwe categorie van mededingingsinbreuk...
05/09/2020

Het begrip “economische afhankelijkheid”kentgeen equivalent in het Europese mededingingsrecht. Verordening nr....

Misbruik van economische afhankelijkheid in België: een nieuwe categorie van mededingingsinbreuken die aanleiding kan geven tot privaatrechtelijkeschadeclaims Read more

Laatste artikels van Mr. Peter Wytinck

Afwerving van cliënteel – Communicatie ter actualisering van klantenbestanden
24/11/2020

Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat communicatie gericht aan klanten van een concurrent ter actualisering van klan...

Read more

EU regelt aankondigingen van prijsverminderingen en prijsstelling
11/11/2020

Nadat België zijn regels inzake prijsverminderingsaankondigingen heeft moeten afschaffen, zal het nu ten gevolge van ...

Read more

Agressieve handelspraktijk: het hof van justitie verduidelijkt het begrip
12/09/2019

Het Hof van Justitie werd verzocht om een antwoord te geven op de prejudiciële vraag of het gebruik door een handelaa...

Read more

Beperkte ruimte of tijd in reclame in het kader van overeenkomsten gesloten op afstand
06/09/2019

Walbusch Walter Busch voegde in verschillende tijdschriften en kranten een reclamefolder van zes pagina’s met een af...

Read more

LexGO Network