Confocus logo

VLAREM

30 Jun

Webinar
dotted_texture

About the webinar

Oscar Moonen, docent & consultant

De zogenaamde VLAREM-trein 2019 werd door de Vlaamse Regering op 24 juni 2022 definitief goedgekeurd. Belangrijke wijzigingen zijn opgenomen met betrekking tot VLAREM-II-wetgeving alsook uitbreidingen en aanpassingen binnen de VLAREL-wetgeving. Verwacht wordt dat de nieuwe bepalingen begin december van kracht zullen worden, tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Naast diverse kleinere aanpassingen zullen er voor veel organisaties er belangrijke wijzigingen zijn met betrekking tot de rubriek 12 Elektriciteit. Zo zullen er veel installaties niet meer indelingsplichtig zijn zoals bepaalde noodstroomgroepen, de hoogspanningstransformatoren kleiner dan 1.000 kVA maar ook de zeer veel voorkomende vast opgestelde batterijen en batterijladers. Vele toepasselijke voorwaarden werden echter overgeheveld naar de algemene voorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen waardoor deze versoepeling voor vele organisaties juist extra voorwaarden met zich zullen meebrengen. Zelfs voor de meeste particuliere laadpalen zijn er nu algemene voorwaarden van toepassing via een nieuwe afdeling 6.13 binnen VLAREM-II. Daarnaast werden ook enkele wijzigingen en actualisaties van de voorwaarden en rubrieken voor grondwaterwinningen en bemalingen doorgevoerd, waaronder de uitbreiding van de reeds bestaande (schriftelijke) voorafmeldingsplicht voor vergunningsplichtige boringen- en grondwaterwinningen naar alle boringen en grondwaterwinningen (ook klasse 3 en particuliere, niet-ingedeelde inrichtingen), en het faciliteren van het hergebruik van bemalingswater. Deze Vlaremtrein voorziet ook enkele wijzigingen van het VLAREL. Zo word er een vereenvoudigde aanpak van erkenningen ingevoerd voor de de technici en airco-energiedeskundigen via een Europees erkenningscertificaat. Ook voor warmtepompen zonder koelfunctie zal beroep moeten worden gedaan op een erkend koeltechnicus zoals nu reeds van toepassing is voor deze met ook een koelfunctie zoals voor bvb. het uitvoeren van lekkage controles. Kleinere aanpassingen betreft erkenningspakketten laboratoria in de discipline water en afvalstoffen. Tijdens deze sessie wordt een overzicht gegeven van de op stapel staande wijzigingen, de inhoud van de voorstellen en de praktische gevolgen op het terrein. De opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijkse verplichte vorming van de milieucoördinator.

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
CREO Business Information & Seminars logo

From Open Banking to Open Finance: FIDA -Expl…

19 Nov

Training
Limine  logo

Webinar: The Legal Mind Revolution: How the B…

17 Jun

Webinar
dotted_texture