Het “ontslagverbod” bij overdracht van onderneming
14/09/2018

Een overdracht van onderneming vormt op zichzelf voor de overdrager of de verkrijger geen reden tot ontslag. Maar dat “ontslagverbod” vormt geen beletsel voor ontslagen om economische, technische of organisatorische redenen die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich brengen.

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie blijkt dat om uit te maken of het “ontslagverbod” waarvan hierboven sprake werd geschonden, moet worden nagegaan of de overgang al dan niet de enige reden was voor het ontslag. Dat moet worden bepaald, op basis van de objectieve omstandigheden waarin het ontslag is gegeven, aldus het Hof.

In het hier besproken arrest beslist het Hof van Justitie dat een omstandigheid zoals het feit dat het ontslag heeft plaatsgehad geruime tijd vóór de overdracht van onderneming (in dit geval vier maanden ervoor), “lijkt te pleiten” voor economische, technische of organisatorische redenen als motieven voor het ontslag. Niettemin, zo oordeelt het Hof, moet ook dan nog worden nagegaan of de omstandigheden die tot het ontslag hebben geleid en de “tardieve” overdracht van onderneming, geen doelbewuste maatregelen zijn die ertoe strekken de ontslagen werknemers de rechten te ontnemen die zij aan het ontslagverbod ontlenen.  

De zaak had betrekking op een aanbesteding van diensten voor het beheer van een gemeentelijke muziekacademie in Spanje, waarbij nog een aantal andere elementen speelden dan het tijdsverloop. Maar het “exotisch” karakter en de specificiteit van de feiten beletten niet dat wat hierboven werd uiteengezet, op zich relevant is in een Belgische context. De Belgische CAO nr. 32bis is inderdaad de uitvoering van een Europese Richtlijn m.b.t. het behoud van rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen.  

Brengen wij ten slotte nog in herinnering dat de CAO nr. 32bis het “ontslagverbod” wat onrechtstreeks formuleert (reden waarom ik de term tussen aanhalingstekens heb geplaatst) en, nog belangrijker, niet in een specifieke sanctie voorziet bij een schending daarvan (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2017-2018, nr. 4731).

Related : Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse ( Mr. Willy Van Eeckhoutte )

Mr. Willy Van Eeckhoutte Mr. Willy Van Eeckhoutte
Advocaat-Venoot
willy.vaneeckhoutte@bellaw.eu

Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Lokale verkiezingen op 14 oktober 2018: wat als uw werknemer die dag moet werken?
21/09/2018

Op zondag 14 oktober moet iedereen naar de stembus voor de gemeentelijke en provinciale verkiezingen. Werknemers die op 14...

Lokale verkiezingen op 14 oktober 2018: wat als uw werknemer die dag moet werken? Read more

Lachen, u wordt gefilmd !
12/09/2018

De werkgever die bewakingscamera's wenst te installeren, zal zich moeten houden aan de regels van de collectieve arbei...

Lachen, u wordt gefilmd ! Read more

Le permis unique pour les travailleurs d’origine étrangère
10/09/2018

La loi relative à l’occupation de ressortissants étrangers se trouvent dans une situation particuli&eg...

Read more

European Posting of Workers: Revised Directive Approved
04/09/2018

In 1996, Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services (the “Po...

European Posting of Workers: Revised Directive Approved Read more

Lastest articles by Mr. Willy Van Eeckhoutte

Nog maar eens: dringende reden en vroegere feiten
08/06/2018

Het Hof van Cassatie bevestigt nog eens dat de rechter bij de beoordeling van de motieven aangevoerd tot staving van ...

Read more

Aan de dringende reden tot ontslag voorafgaande feiten
18/05/2018

Het cassatiearrest dat we in deze commentaar bekijken, is een goede aanleiding om nog eens op een rijtje te zetten hoe de ...

Read more

Ongeldig concurrentiebeding en het vermoeden van aanbreng van cliënteel
04/05/2018

De wet bepaalt dat een concurrentiebeding dat voorkomt in de arbeidsovereenkomst van een handelsvertegenwoordiger, een ver...

Read more

Eerst horen, dan pas ontslaan
06/03/2018

Volgens het Hof van Cassatie moet de Arbeidsovereenkomstenwet zo worden geïnterpreteerd dat hij z...

Read more

LexGO Network