LexGo

Geen beroep op economische werkloosheid mogelijk voor werkgever die werk uitbesteedt aan derden
16/02/2018

Tijdelijke economische werkloosheid

Wanneer een werkgever wordt geconfronteerd met een gebrek aan werk wegens economische oorzaken, kan hij de arbeidsovereenkomsten van de werknemers tijdelijk volledig schorsen of een regeling van gedeeltelijke arbeid invoeren. Tijdens die periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst hebben de werknemers geen recht op loon maar wel, indien aan de daartoe bepaalde voorwaarden is voldaan, op een werkloosheidsuitkering als tijdelijk werkloze aangevuld met een vergoeding ten laste van de werkgever.

Dit facultatieve systeem stond jarenlang enkel open voor werklieden. Maar sinds 2009 kunnen ook de arbeidsovereenkomsten voor bedienden worden geschorst in geval van tijdelijke economische werkloosheid (zie SoCompact nr. 19-2009 en SoCompact nr. 50-2011). Een belangrijk verschil tussen het stelsel van de werklieden en dat van de bedienden is dat op het stelsel van de bedienden uitsluitend een beroep kan worden gedaan door ondernemingen in moeilijkheden (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2017-18, nr. 3792 en 3793).

Gebrek aan werk door economische oorzaken onafhankelijk van de wil van de werkgever

De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk schrijft nu in de Arbeidsovereenkomstenwet in dat het gebrek aan werk wegens economische oorzaken (zowel voor bedienden als voor werklieden) onafhankelijk moet zijn van de wil van de werkgever.

Dat is niet het geval wanneer de werkgever het werk dat normaal had moeten worden verricht door de werknemers tijdens de schorsing van de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst, uitbesteedt aan derden.

Wat de regeling van tijdelijke economische werkloosheid voor werklieden betreft, is dit geen nieuw principe. De CAO nr. 53 van 23 februari 1993 bepaalde al dat het werk dat normaal verricht wordt door de werknemers die tijdelijk werkloos gesteld worden, door hun werkgever niet aan derden mag worden uitbesteed tijdens de duur van de tijdelijke werkloosheid. In de regeling van de tijdelijke economische werkloosheid van bedienden was dit tot hiertoe niet uitdrukkelijk bepaald.

De wet houdende diverse bepalingen inzake werk voert ook een sanctie in: de werkgever die het beginsel niet eerbiedigt, moet het normale loon betalen aan de werknemer voor de dagen tijdens welke hij aan derden het werk heeft uitbesteed dat normaal wordt uitgevoerd door deze werknemer.

Wanneer de werkgever een beroep wil doen op de regeling van economische werkloosheid moet hij binnen strikte termijnen een aantal gegevens meedelen aan de betrokken werknemers, aan de RVA en aan de ondernemingsraad, of bij ontstentenis daarvan, aan de vakbondsafvaardiging. Die mee te delen gegevens worden nu aangevuld. Voortaan moet ook de verbintenis van de werkgever om het werk, dat normaal had moeten worden verricht tijdens de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, niet aan derden uit te besteden, in de gegevens voorkomen.

De wijziging aan de regeling van tijdelijke economische werkloosheid is in werking getreden op 15 februari 2018.

Related : Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse ( Mrs. Ann Taghon )

Mrs. Ann Taghon Mrs. Ann Taghon
Advocaat-Vennoot
ann.taghon@bellaw.eu

Click here to see the ad(s)
All articles Social Security Law

Lastest articles Social Security Law

Versterking van het adoptieverlof en invoering van een pleegouderverlof vanaf 1 januari 2019
12/10/2018

De nieuwe regeling die voorziet in een uitbreiding van het bestaande adoptieverlof en de invoering van een nieuwe regeling...

Versterking van het adoptieverlof en invoering van een pleegouderverlof vanaf 1 januari 2019 Read more

Equity granted by a foreign parent company: recent developments
11/10/2018

The Belgian government is contemplating to introduce a more general reporting and tax withholding obligation for Belgian...

Equity granted by a foreign parent company: recent developments Read more

De waarde van een gsm, smartphone, tablet of pc - de RSZ verduidelijkt
05/10/2018

Als de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het ter beschikking gestelde voordeel, dan wordt het forfaitair bedrag ve...

Read more

Binding nature A1 forms and notion of posting: CJEU confirms and clarifies
21/09/2018

In a recent judgement, the Court of Justice of the EU (CJEU) again confirmed the binding nature of an A1 form – even...

Read more

Lastest articles by Mrs. Ann Taghon

Wanneer moet een werkgever outplacement aanbieden aan een 45-plusser?
14/12/2018

Weldra zal een werkgever geen outplacement meer moeten aanbieden aan een 45-plusser die niet beschikbaar moet zijn voor de...

Read more

In toeristische centra mag een werknemer voortaan 39 zondagen werken
02/11/2018

Voortaan mogen werknemers in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra ’s zondags tewerkgesteld worden in ...

Read more

Scholingsbeding: loongrens geschrapt voor de opleidingen tot knelpuntberoepen
26/10/2018

Een scholingsbeding kan nu enkel worden overeengekomen wanneer het jaarloon van de werknemer meer dan 34.180 euro bedraagt...

Read more

Uitgebreider adoptieverlof en pleegouderverlof vanaf 1 januari 2019
30/09/2018

Een werknemer die een kind adopteert, zal vanaf 1 januari 2019 recht hebben op 6 weken adoptieverlof ongeacht de leeftijd ...

Read more

LexGO Network