Geen beroep op economische werkloosheid mogelijk voor werkgever die werk uitbesteedt aan derden
16/02/2018

Tijdelijke economische werkloosheid

Wanneer een werkgever wordt geconfronteerd met een gebrek aan werk wegens economische oorzaken, kan hij de arbeidsovereenkomsten van de werknemers tijdelijk volledig schorsen of een regeling van gedeeltelijke arbeid invoeren. Tijdens die periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst hebben de werknemers geen recht op loon maar wel, indien aan de daartoe bepaalde voorwaarden is voldaan, op een werkloosheidsuitkering als tijdelijk werkloze aangevuld met een vergoeding ten laste van de werkgever.

Dit facultatieve systeem stond jarenlang enkel open voor werklieden. Maar sinds 2009 kunnen ook de arbeidsovereenkomsten voor bedienden worden geschorst in geval van tijdelijke economische werkloosheid (zie SoCompact nr. 19-2009 en SoCompact nr. 50-2011). Een belangrijk verschil tussen het stelsel van de werklieden en dat van de bedienden is dat op het stelsel van de bedienden uitsluitend een beroep kan worden gedaan door ondernemingen in moeilijkheden (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2017-18, nr. 3792 en 3793).

Gebrek aan werk door economische oorzaken onafhankelijk van de wil van de werkgever

De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk schrijft nu in de Arbeidsovereenkomstenwet in dat het gebrek aan werk wegens economische oorzaken (zowel voor bedienden als voor werklieden) onafhankelijk moet zijn van de wil van de werkgever.

Dat is niet het geval wanneer de werkgever het werk dat normaal had moeten worden verricht door de werknemers tijdens de schorsing van de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst, uitbesteedt aan derden.

Wat de regeling van tijdelijke economische werkloosheid voor werklieden betreft, is dit geen nieuw principe. De CAO nr. 53 van 23 februari 1993 bepaalde al dat het werk dat normaal verricht wordt door de werknemers die tijdelijk werkloos gesteld worden, door hun werkgever niet aan derden mag worden uitbesteed tijdens de duur van de tijdelijke werkloosheid. In de regeling van de tijdelijke economische werkloosheid van bedienden was dit tot hiertoe niet uitdrukkelijk bepaald.

De wet houdende diverse bepalingen inzake werk voert ook een sanctie in: de werkgever die het beginsel niet eerbiedigt, moet het normale loon betalen aan de werknemer voor de dagen tijdens welke hij aan derden het werk heeft uitbesteed dat normaal wordt uitgevoerd door deze werknemer.

Wanneer de werkgever een beroep wil doen op de regeling van economische werkloosheid moet hij binnen strikte termijnen een aantal gegevens meedelen aan de betrokken werknemers, aan de RVA en aan de ondernemingsraad, of bij ontstentenis daarvan, aan de vakbondsafvaardiging. Die mee te delen gegevens worden nu aangevuld. Voortaan moet ook de verbintenis van de werkgever om het werk, dat normaal had moeten worden verricht tijdens de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, niet aan derden uit te besteden, in de gegevens voorkomen.

De wijziging aan de regeling van tijdelijke economische werkloosheid is in werking getreden op 15 februari 2018.

Related : Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse ( Mrs. Ann Taghon )

Mrs. Ann Taghon Mrs. Ann Taghon
Advocaat-Vennoot
ann.taghon@bellaw.eu

Click here to see the ad(s)
All articles Social Security Law

Lastest articles Social Security Law

Binding nature A1 forms and notion of posting: CJEU confirms and clarifies
21/09/2018

In a recent judgement, the Court of Justice of the EU (CJEU) again confirmed the binding nature of an A1 form – even...

Read more

New thresholds for gifts granted to employees
05/09/2018

Employers can grant their employees at special occasions gifts in kind, or in cash or in the form of gift vouchers. These ...

Read more

The Court of Justice: Belgian Anti-abuse Act a step too far
23/08/2018

The Court of Justice has ruled that Belgium - by giving the judge, the NSSO and the social inspectorate the possibility to...

The Court of Justice: Belgian Anti-abuse Act a step too far Read more

Jaarlijkse vakantie: gelijkstelling van halve dagen arbeidsongeschiktheid in geval van gedeelteli...
26/06/2018

De gelijkstellingsregels in de materie jaarlijkse vakantie werden aangepast. Voortaan zijn de halve dagen arbeidsongeschik...

Jaarlijkse vakantie: gelijkstelling van halve dagen arbeidsongeschiktheid in geval van gedeeltelijke werkhervatting Read more

Lastest articles by Mrs. Ann Taghon

Gecombineerde vergunning verblijf-werk voor niet-Europeanen op komst
15/06/2018

De Europese ‘single permit’ richtlijn 2009/52 verplicht de lidstaten om met een enkele aanvraagproce...

Read more

Het ABC van de mobiliteitsvergoeding
11/05/2018

De wet die de mobiliteitsvergoeding regelt, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2018. De wet ...

Read more

Wet ter versterking van de economische groei zet in op de preventie van burn-out
13/04/2018

Het aantal bedienden dat lijdt aan een verhoogd risico op burn-out, is tussen 2014 en 2017 met ruim de helft gestegen: van...

Read more

27 april en 2 mei 2018: data om te onthouden wat de opzeggingstermijn betreft
06/04/2018

Eind vorige week werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de...

Read more

LexGO Network